Защита на лични данни

Политика за защита на лични данни

 

Информация за нас

„Лили Дрогерие“ ЕООД (за краткост по-долу “ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ“ и/или „Администратор“), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Денкоглу“ № 26, ет. 2, Тел: 02/ 987 98 91; e-mail: [email protected]

 

Ако имате въпроси по отношение на личните данни, можете да се обърнете към нашето Длъжностно лице по защита на данните:

Нина Владимирова

Тел: +359899876782

Email: [email protected]

1.Нашето отношение към Вашите лични данни
ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и респ. какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

2.Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. При една част от случаите, когато обработваме лични данни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да направите това. Без тези данни, не бихме могли да изпълним своите ангажименти или предоставим съответните услуги.

 

При осъществяване на търговската ни дейност, в зависимост от случая, бихме могли да събираме и обработваме следната информация за Вас:

 

- Общи лични данни, за да Ви индивидуализираме:

Три имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес (включително и за издаване на фактура).

- За предоставяне на информация, свързана с нашата дейност, промотиране на нашите продукти, сключване на договори и тяхното изпълнение:

Данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл)
При регистрация в сайта ни - потребителско име, парола, електронен адрес (имейл)
Информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащания при покупка онлайн;
Писма и електронна поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;
Данни на деца (име и дата на раждане) с цел предоставяне на специални промоции и предложения;
Други данни, които можем също така да съберем за Вас са: IP адрес, демографски данни и данни, предоставени при участие в специални кампании, игри и томболи, организирани от нас в това число и чрез социалните ни платформи.

3.Цел на обработването на Ваши данни

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често за следните цели:

 

- За сключване или изпълнение на договор:

установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки;
извършване на доставка;
изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки и използваните услуги;
осигуряване на комплексно обслужване, включително и по електронен път;
уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

- За изпълнение на наше нормативно задължение:

задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
предоставяне на информация на съда и органи на реда.

- За маркетинг:

Бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за нашите продукти или услуги, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме съобщения чрез различни електронни канали (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация за подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, оферти и промоции.
За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.
В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:
- промените настройките в клиентския профил ;

- използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като

- се свържете с нас, използвайки данните за контакт по-горе.

В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и вземаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

- За защита на наш законен интерес:

Записи от видеокамери в търговските ни обекти, складове и централна администрация, както и звукозапис на местата за плащане, с цел осигуряване на сигурността на нашите служители и активи, както и на Вашата безопасност и подобряване на бизнес процеси;
мерки за защита на уебсайта и потребителите на уебсайта ни срещу кибератаки;
мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
мерки за управление на различни други рискове.
Главната причина за посочените видове обработване е за защитата на нашия законен интерес и по-специално на търговската ни дейност, като правим уточнението, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланса между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

4.С кого споделяме информацията Ви:

ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

 

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

дружества, извършващи доставка, куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ, хостинг компании и търговски агенти и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови задължения, като:

Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме в определени случаи сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

5.Употреба на бисквитки на Сайта

ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ползва функционални бисквитки на уебсайта на Компанията по отношение на локацията на потребителите - държава, регион, часови пояс, IP адрес, както и техните интереси по отношение на продуктите на Компанията. Повече детайли можете за вида и целите на използваните на уебсайта ни бисквитки можете да откриете в Политиката ни за използване на бисквитки .

 

6.Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме анонимизирани лични данни за статистически цели или маркетингови анализи, резултатите от които са обобщени и идентифицирането на конкретно лице е невъзможно – например за предпочитания на дадена възрастова група към определен вид хигиенен материал.

7.Сигурност

ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ взема мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки в компанията за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

 

8.Срокове за съхранение на данни

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоустановените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас. Например определили сме 30 дни за съхранение на видео и аудио записи, 10 г. за финансово-счетоводни документи, 3 месеца от момента на постъпване на кандидатури за работа. Не пазим Ваши данни безсрочно.

 

9.Прехвърляне между държави
Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

10.Какви са вашите права?

По всяко време можете да поискате от ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано вземане на решения. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни или на вашите деца спрямо ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до датата на оттеглянето.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като разгледате таблицата по-долу.

 

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени в началото на тази Политика. Моля, вземете предвид следното:

Самоличност. Подхождаме сериозно към поверителността на всички документи, съдържащи лични данни. По тази причина, моля да ни изпращате вашите искания като попълните заявление на място в търговската ни мрежа или използвате адреса на електронната ви поща, посочен в заявлението ви за регистрация към Лоялната ни програма или в профила ви в електронния магазин. Ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Такси. Няма такса за упражняване на правата ви по отношение на личните данни, освен когато искането за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в които случаи бихме таксували разумна сума за административни разходи. Ако е необходимо, ще ви информираме за евентуални такси, преди да разгледаме конкретното искане.

Срок за отговор. Отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Запазваме си правото да не отговаряме на искането ви, ако то засяга негативно правата и свободите на други субекти на данни.

 

11.Описание на правата ви:

-       Достъп до данни

Можете да ни помолите:

●      да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;

●      да предоставим копие от тези данни;

●      да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не ви е била предоставена посредством тази Политика.

-       Поправяне на данн

Можете да поискате от нас да поправим или допълним ваши неточни или непълни лични данни.

Възможно е да поискаме да удостоверите неточността на данните, преди да ги коригираме.

-       Изтриване на данни

Можете да поискате да изтрием вашите лични данни в следните случаи:

●      те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или

●      сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или

●      упражнявате законно право на възражение; или

са били незаконно обработвани; или

●      е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

●      за да изпълним наше законово задължение (напр. за гаранционни срокове или финансово-счетоводна отчетност); или

●      за да установим, упражним или защитим наша правна претенция;

Ограничаване на обработването на данни

Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

●      тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или

●      обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или

●      те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или

●      Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

●      ако имаме Вашето съгласие; или

●      за да се установи, упражни или защити правна претенция; или

●      за да се защитят правата на eMAG или на друго физическо или юридическо лице.

Преносимост на данните

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

●      обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и

●      обработването се извършва с автоматично средство.

Право на възражение

Можете да възразите по всяко време срещу обработването на вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че основните ви права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Вземане на автоматични решения

Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:

●      поражда правни последици за Вас; или

●      Ви засяга в значителна степен.

Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

●      ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с вас;

●      е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за вашите права и свободи; или

●      се базира на Вашето изрично съгласие.

Жалби

Имате правото да подавате жалба  до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

 

12.Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази Политика за защита на данните може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на нашия уебсайт Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

 

*Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 02.03.2021 г.

 

 

Сподели