Отговори и Спечели с Lavera

06.10.2020

Общи/Официални правила за провеждане на игра

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
„Обем и мекота? С Lavera е възможно“

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Партньор на Промоцията/Играта е „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньора” или “Лили”).
3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Организатор и Възложител на Промоцията/Играта е Таота ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831543183, със седалище и адрес на управление: гр. София-1407, ул.Страцин 17 (наричано по-нататък за краткост „Организатора” или „Възложителя”).

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят от Организатора.
4.2 Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ .
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Партньора и на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Организаторът и Партньорът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.
4.8 Организаторът има право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Lilly Drogerie, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 06.10.2020г и приключва на 19.10.2020г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
1 от 10 комплекта грижа за косата lavera (lavera шампоан Volume&Strenght 250мл, lavera балсам Volume&Strenght 200мл и дървена четка за коса за чанта lavera)
6.1 Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.
6.2 Един участник не може да спечели повече от една награда.

 

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
7.1. В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:
1. Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие, на която се провежда Играта;
2. Отговорил на въпроса “На кого и защо ще препоръчаш новите шампоани lavera?”
 
7.2 В Играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1.
7.3 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие на 20.10.2020г.
 
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници.
8.2.Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 20.10.2020 г. до 18:00 часа на фейсбук страницата на Партньора. В 7-дневен срок от обявяване имената на печелившите участници на фейсбук страницата на Партньора, представител на Партньора ще се свърже с всеки един от тях, за да получи информация относно най-удобния за него търговски обект на Партньора или адрес, на който желае да получи наградата си, в случай, че в населеното място, в което живее няма търговски обект на Лили Дрогерие.
8.3.Наградите ще бъдат предоставени от Възложителя на Промоцията/Играта в посочения от печелившия участник най-удобен за него магазин на Партньора, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. Наградите се предоставят от Партньора в неговите търговски обекти в рамките на работното време за всеки конкретен обект. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
8.4.При липса на магазин на Партньора в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер от и за сметка на Възложителя на посочения от печелившия участник адрес.
8.5. В случай, че 7 (седем) дни от публикуване на имената на печелившите участници, Партньорът не успее да се свърже с някой от печелившите, то съответното лице губи правата си върху спечелената награда.
9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1 Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът и Партньорът.
9.2 В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
9.3 С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват личните им данни, като име, мобилен телефон и адрес да се обработват от Партньора или Организатора за целите на участието им в Играта.
За срока на Промоцията/Играта и до 30 дни след приключването й, спечелилите награда в същата промоция дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни
 
10. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЬОРА
- Администратор на събираните лични данни на участниците във връзка с участието в Промоцията/Играта е Организаторът, а обработващ личните данни - Партньорът.
- Администраторът и Обработващият личните данни поемат задължението да обработят личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, мобилен телефон и точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазват правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.
- Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно им включване в Промоцията/Играта, съгласно условията за участие.
- Партньорът и Организаторът и свързаните с тях лица няма да препращат предоставените лични данни на трети страни, освен за изпращане на наградите по куриер, при искане от страна на печелившия участник, съгласно тези Правила.
- Всички лични данни на участниците, събрани чрез фейсбук страницата на Партньора, за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане 30 дни от срока на Промоцията/Играта.
 
11. СПОРОВЕ
11.1 Партньорът сътрудничи на Организатора за решаване на спорове с участници в Промоцията/Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
11.2 Партньорът  и Възложителят нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промо

 

Сподели