Лятото е все още тук! Играй и Спечели с YESSS!

18.09.2020

ПРАВИЛА ЗА

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ПРОМОЦИИ ОТ СТРАНА НА Лили Дрогерие, КАТО ОРГАНИЗАТОР

 

 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
„Лятото е още тук“


2. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и провежда от „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Организатор” или “Лили”).

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
3.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.
3.2 Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и се публикувани на корпоративния сайт на Организатора: https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts и на ФБ страницата на Организатора https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/;.
3.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на корпоративния сайт и ФБ страницата на Организатора https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts, https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/;
3.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
3.5 Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
3.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
3.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3.8 Организаторът има право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Организатора, включително и в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.
3.9 За целите на тези Правила, за Форс мажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата.

4. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 18.09.2020 г. и приключва на 30.09.2020 г.

5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
5.1 5 бр. кутия за бижута, всяка от които се състои от:.
5.2 1 колие с марката YESSS!; 1 бр. обеци с марката YESSS! 1 гривна с марката YESS! 1 пръстен с марката YESSS!
5.3. Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.
5.4. Един участник не може да спечели повече от една награда.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие, описани в настоящите Официалните правила и който е:
6.1 харесал поста с Играта на официалната фейсбук страница на Организатора https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/;
6.2. пазарувал 1 или повече броя слънчеви очила с марката YESSS! на една касова бележка от търговски обект на Организатора в периода на провеждане на Играта и е регистрирал касовата бележка в приложението, качено на официалната фейсбук страница на Организатора https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/. Всеки участник може да участва с неограничен брой касови бележки.
6.3 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие чрез специална програма, разработена за целта. При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени още петима резервни участника (за всяка една награда), на които ще бъдат предоставени посочените в раздел 5 награди, в случай, че печелившите участници не потърсят наградите си в срока по чл. 7.3.

 

7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в тегленето на печелившите участници.
Имената на спечелите ще бъдат обявени на 05.10.2020 г. до 18:00 часа на фейбук страницата на Организатора.
7.2.Наградите ще бъдат изпращани от Организатора на играта в посочения от печелившия участник най-удобен за него магазин на Организатора, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. При получаването на наградата, печелившият участник трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
7.3. В случай, че в 7 (седем) дни от публикуване на имената на печелившите участници, Организаторът, не успее да се свърже с някой от печелившите, то съответното лице губи правата си върху спечелената награда.


8. ДРУГИ УСЛОВИЯ
8.1. Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът.
8.2. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
8.3. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват:
8.4. Личните им данни, като име, телефонен номер и адрес да се обработват от Организатора за целите на участието им в играта.
8.5. За срока на Промоцията/Играта и до 30 дни след приключването й, спечелилите награда в същата промоция дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни.
8.6. Организаторът не носи отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта/Промоцията поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани в комуникационните системи.
9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА
9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.

10. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
- Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Промоцията/Играта е Организаторът.
- Организаторът на Промоцията/Играта поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, мобилен телефон, точен адрес (при необходимост от изпращане на наградата на адреса на участника)), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.
- Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно им включване в Промоцията/Играта, съгласно условията за участие.
- Всички лични данни на участниците, събрани чрез ФБ на Организатора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта.
- Лични данни, предоставени на Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 30 дни от края на Промоцията/Играта.


11. СПОРОВЕ
11.1. Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.
11.2. Организаторът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Промоцията/Играта.
11.3. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

Сподели