Лоялна кампания Pampers

01.07.2020

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИИ НА МЯСТО В МАГАЗИНИТЕ НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

 

 

 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА КАМПАНИЯТА:
„Лоялна кампания Pampers“

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Кампанията се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Кампанията се организира и провежда от „Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Източна тангента” 161 (наричано по-нататък за краткост „Организатор“).

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в кампанията се определят изцяло от Организатора.
4.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в кампанията и се публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ .
4.4 Участник в кампанията може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. С извършването на което и да е от действията за участие в кампанията участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от кампанията, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на кампанията.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията започва на 1.07.2020 г. и приключва на 30.09.2020 г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите, които могат да спечелят участниците в кампанията, са:
6.1 2300 броя дрънкалки Fisher Price, всяка от които е на стойност 4.99 лв.
6.2 1000 броя детски раници Pampers, всяка от които е на стойност 9.15 лв.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

7. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
7.1 В кампанията може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 4 на Официалните правила.
7.2 Всеки желаещ да участва трябва да пазарува продукти с марка Pampers от обекти на Лили Дрогерие в периода 01.07-30.09.2020 г. За всяка покупка на продукти с марката Pampers, на стойност на и над 15 лева с ДДС на една касова бележка, клиентът получава 1 бонус-стикер, при покупка на и над 30 лева с ДДС на една касова бележка – 2 бонус-стикера и т.н. При събрани 4 стикера участникът получава награда – дрънкалка Fisher Price. Наградата се получава от касиер в който и да е обект на Лили Дрогерие, ако такава е налична, след представяне на карта за лоялност, със съответния брой стикери. При събрани още 6 стикера (общо 10 бр.) участникът получава награда – детска раница Pampers, от касиер в който и да е обект на Лили Дрогерие, след представяне на карта за лоялност, с нужния брой стикери.
7.3 Карта за лоялност за събиране на бонус-стикери може да бъде получена безплатно от касиер, в който и да е обект на Лили Дрогерие. Картите за лоялност са до изчерпване на количествата.
7.4 Един участник може да участва в кампанията неограничен брой пъти.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
8.1 Наградите се раздават до изчерпване на тяхното количество в съответния търговки обект на Партньора, като същите се раздават на случаен принцип от съответния вид.
8.2 Рaзпределението на наградите е направено спрямо оборота на всеки магазин, като тази информация е предоставена от Партньора. Наградата се получава от касиер в съответния обект след предоставяне на карта за лоялност със събран достатъчен брой бонус-стикери за съответната награда, както е описано в раздел 7.2.

9. ДАНЪЦИ И ТАКСИ
9.1 Наградата по раздел 6.1 е предметна и на единична стойност под 100 лв. и не следва да бъде декларирана.
9.2 Наградата по раздел 6.2 е предметна и на единична стойност под 100 лв. и не следва да бъде декларирана.
10. ДРУГИ УСЛОВИЯ
10.1. Кампанията не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът.

10.2. В кампанията не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

10.3. С участието си в кампанията участниците се съгласяват с Общите правила на играта.

10.4. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в кампанията поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА
11.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на кампанията по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.
11.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.


12. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЬОРА
За целите на кампанията няма да бъдат събирани лични данни.


13. СПОРОВЕ
13.1 Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
13.2 Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в кампанията.
13.3 Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на кампанията.

Сподели