Купи продукт Women Secret и може да спечелиш

11.03.2021

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИИ НА МЯСТО В МАГАЗИНИТЕ НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ” ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
“Спечели с Women Secret”

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и провежда от “Орбико Бюти” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121872387, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул./ул. Миле Попйорданов № 18, ет. 2, офис 1 и 2 (наричано по-нататък за краткост „Организатор”).

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.
4.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и сa публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ .
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора и Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 01.03.2021 г. и приключва на 31.03.2021 г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
• 300 бр. Парфюмен спрей 10 мл Women Secret Intimate
• 180 бр. Дамски козметичен несесер

6.2. Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

6.3. Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
7.1 В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 4 на Официалните правила.
7.2 Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукт на марката Women Secret, който е включен в Промоцията/Играта, от който и да е магазин от търговската верига „Лили Дрогерие“ в периода на Промоцията/Играта, посочен в точка 5. След заплащане на касата, клиентът ще получи скреч карта от касиера и може да спечели една от наградите, описани в раздел 6. Една скреч карта се дава за 1 касов бон, независимо колко продукта на марката Women Secret има в него. В Промоцията не се включват боди мистовете на марката
УОМЕН СИКРЕТ БОДИ МЪСТТРОПИКАЛ ДРИЙМ 250МЛ
УОМЕН СИКРЕТ БОДИ МЪСТПРЕТИ ЕНД СЕКСИ 250МЛ
УОМЕН СИКРЕТ БОДИ МЪСТКИС МОМЕНТ 250МЛ
УОМЕН СИКРЕТ БОДИ МЪСТЕКЗОТИК ЛОВ 250МЛ
#УОМЕН СИКРЕТ БОДИ МЪСТПАРАДАЙС 250МЛУОМЕН СИКРЕТ БОДИ МЪСТЕКЗОТИК 250МЛ
УОМЕН СИКРЕТ БОДИ МЪСТОАЗИС 250МЛ

7.3 Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
Получаването на наградата от клиент става от касиер в съответния търговски обект на „Лили Дрогерие” при изтеглена печеливша скреч карта.

9. ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Наградите са предметни и на единична стойност под 100 лв. без ДДС и не следва да бъдат облагани с данъци.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ
10.1. Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът.

10.2. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители/настойници или попечители.

10.3. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват с Общите правила на Играта.

10.4. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Промоцията/Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА
11.1 Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.
11.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: епидемии, войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.

12. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЬОРА
За целите на Промоцията/Играта няма да бъдат събирани лични данни.

13. СПОРОВЕ
13.1 Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
13.2 Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Промоцията/Играта.
13.3 Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

Сподели