Играй с Yves Rocher

21.10.2019

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРАТА

 


“Красивата и здрава коса започва с Yves Rocher”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Играта, “Красивата и здрава коса започва с Yves Rocher”наричана по-нататък „Играта”, се организира и провежда от „Лили Дрогерие” ЕООД, надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, наричано по-нататък „Организаторът”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени по-долу „Официалните правила”.
2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa на Организатора http://www.lillydrogerie.bg/ за целия период на Играта.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта http://www.lillydrogerie.bg/
2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

 

ЧАСТ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта ще се проведе от 21.10 до 03.11.2019г.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В играта могат да вземат участие всички лица, навършили 14 (четиринадесет) години и спазили условията за участие в играта, които са фенове на фирмената страницата на Организатора във Facebook https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG с изключение на служителите на ”Лили Дрогерие” ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са един от трите шампоана по избор:
HAIR CARE шампоан - за боядисана коса 300мл 3660005558431
HAIR CARE шампоан - за възстановяване 300мл 3660005569604
HAIR CARE шампоан - за подхранване 300мл 3660005585369

5.1 Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
6.1. В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:

- отговорил в коментар под поста с играта: „Кой от трите шампоана бихте изпробвали?“ .

6.2 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 6.1.
6.3 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие.

ЧАСТ 7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в т.6.1., ще участват в томболата за определяне на печелившите участници. Имената на спечелилите трима участници ще бъдат обявени на фен-страницата на организатора във Facebook на адрес https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG до 18:00 часа на 06.11.2019.
7.2 Печелившите трябва да изпратят на лично съобщение трите си имена, телефон за връзка и удобен Лили Дрогерие магазин за получаване на наградата. Спечелилите участници в играта, които не са се свързали с организатора до 7 (седем) дни от публикуване на имената на фен страницата на организатора, губят правата си върху спечелената награда.
7.3. Наградата ще бъде изпратена от Организатора на играта до посочения от печелившия участник най-удобен за него магазин Лили Дрогерие в срок до десет работни дни от датата на посочване на магазина от негова страна. При получаването на наградата печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация. При липса на Лили Дрогерие магазин в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер, след предоставяне на точен адрес на участника.


ЧАСТ 8. ДРУГИ УСЛОВИЯ
8.1. Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организатора. В играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 14-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
8.2. Участник в Играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.
8.3. С участието си в играта, Участниците и всички лица се съгласяват:
8.3.1 Личните им данни, като телефон, име и адрес да се обработват от Организатора за целите на участието им в играта.
8.3.2 Изпратените от Участник имена могат да бъдат обявявани в публичното пространство, в електронни и печатни медии, за целите на участието на Участника в играта, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора.
8.4. Организаторът на играта се задължава да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Част 9. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Организаторът на играта и куриерската фирма поемат задължението, съгласно правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, да събират и обработват личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, изображение, мобилен телефон, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Играта, съгласно даденото писмено съгласие. Писменото съгласие на всички участници, се предоставя в момента на доброволно им включване в играта, съгласно условията за участие в играта.
9.2. Събирането и обработката на личните данни се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на играта.
9.3. Организаторът и свързани с него лица няма да препращат предоставените лични данни на трети страни, освен за целите на провеждане на играта, включително с цел разпределение на наградите и връзка с участниците.

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.

ЧАСТ 11. СПОРОВЕ
Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна
договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от
компетентните съдилища в Република България.

 

 

Сподели