Играй с Pantene и спечели страхотни награди

01.10.2020

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРАТА“СПЕЧЕЛИ С PANTENE” В МАГАЗИНИТЕ НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ“ ЕООД КАТО ПАРТНЬОР
Период на Играта: 01.10.2020 - 31.10.2020 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ИГРАТА:
“Спечели с Pantene”.

2. ПАРТНЬОР НА ИГРАТА:
Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

3. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
Играта се организира и провежда от “Юнайтед Партнърс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Св.Св. Кирил и Методий” № 120, ЕИК 121316789, наричано за краткост в настоящите Правила ОРГАНИЗАТОР. (наричано по-нататък за краткост „Организатор”) по възлагане на Възложителя.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ИГРАТА:
Играта се организира по възлагане на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Източна тангента” 161 (наричано по-нататък за краткост „Възложител“).

5. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
5.1. Правилата за участие, механизмът и наградите в Играта се определят изцяло от Организатора.
5.2. Официалните правила се публикуват на официалната Facebook страница на Lilly Drogerie и на интернет адрес www.lillydrogerie.bg/bg/posts и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.
5.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила в момента на публикуването им на официалната Facebook страница на Lilly Drogerie и на интернет адрес www.lillydrogerie.bg/bg/posts.
5.4. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 (осемнадесет) години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
5.5. Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
5.6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
5.7. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта започва на 01.10.2020 г. и приключва на 31.10.2020 г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
Малки награди: 1500 (хиляда и петстотин) бр. фиби за коса, всяка от които е на стойност 1.06 лв. (един лев и шест стотинки).

Голяма награда: прическа от стилист за печелившият участник и негов приятел (по избор от тях е какво да включват услугите), като максималната възможна стойност на услугата и за двамата в общ размер не трябва да надвишава 1198 лв. (хиляда сто деветдесет и осем лева).

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Не се допуска подмяна на която и да е спечелена награда с нейната парична стойност.

 

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
7.1. В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в Официалните правила.
7.2. За да участва в Играта за малките награди, всеки участник трябва да изпълни следните условия:
Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи 2 (два) продукта с марка Pantene на минимална стойност от 11.98 лв. (единадесет лева и деветдесет и осем стотинки), независимо от размера и разфасовката, oт търговски обект на Партньора, през периода на Играта. След заплащане на касата, клиентът ще получи скреч карта от касиер и може да спечели фиба за коса.
7.3. За да участва в Играта за голямата награда, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:
Стъпка 1. Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи 2 (два) продукта с марка Pantene на минимална стойност от 11.98 лв. (единадесет лева и деветдесет и осем стотинки), независимо от размера и разфасовката, oт търговски обект на Партньора, през периода на Играта и да запази касовата бележка от направената от него покупка. След заплащане на касата, клиентът ще получи скреч карта от касиер и може да спечели фиба за коса.
Стъпка 2: След заплащане на касата, участникът трябва да последва Pantene & Lilly Drogerie в Инстаграм (@pantene.bulgaria и @lillydrogeriebg), да тагне приятел/ка в коментар под поста за кампанията в Инстаграм профила на Pantene и ще има шанс да спечели прическа от стилист за себе си и за приятелката си.
7.4. Печелившият участник на голямата награда ще бъде обявен от Организатора в срок до 7 (седем) дни след изтичане на срока за участие в Играта, като името му или потребителското име на неговия Instagram профил, ще бъдат публикувани като коментар под поста, обявяващ началото на играта в официалната Instagram страница на Pantene Bulgaria (@pantene.bulgaria), както и в Instagram story.
7.5. Един участник може да участва в Играта за малките награди неограничен брой пъти. За голямата награда един участник може да участва само веднъж.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
8.1. Малките награди се раздават до изчерпване на тяхното количество в съответния търговки обект на Партньора.
8.2. Рaзпределението на малките награди е направено спрямо оборота на всеки магазин, като тази информация е предоставена от Партньора. Получаването на наградата става от касиер в съответния обект при изтеглена печеливша скреч карта.
9. ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Малките награди са предметни и на единична стойност под 100 лв. и не следва да бъдат облагани с данъци. В случай, че голямата награда надвиши сумата в размер на 100 лв., Възложителят се задължава да декларира спечелената награда и да внесе дължимия данък. Всички данъци и такси в този случай са за сметка на Възложителя.
10. ДРУГИ УСЛОВИЯ
10.1. Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът.

10.2. В Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

10.3. С участието си в Играта участниците се съгласяват с Общите правила на Играта.

10.4. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
11.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 5.6. на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.
11.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.

12. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
12.1. За участие или спечелване на някоя от малките награди от участниците няма да бъдат събирани лични данни. За получаване на голямата награда печелившият участник и неговият приятел следва да предоставят три имена, телефонен номер, адрес, единен граждански номер и данни от лични документи.
12.2.Всички лични данни, необходими за провеждане на Играта, ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
12.3. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на участниците. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.
12.4. След изтичане на 2 (два) месеца от прекратяване на Играта, личните данни на участниците (освен спечелилите) ще бъдат заличени от базите данни на Организатора на играта и неговите подизпълнители.
12.5. Политиката за защита на личните данни на “Проктър и Гембъл България” ЕООД е достъпна на адрес: https://www.pg.com/privacy/english/privacy_statement.shtml
12.6. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, адрес за доставка, ЕГН, данни от лични документи) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от “Юнайтед Партнърс” ЕООД и/или друго дружество, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с провеждането на тази игра, както и предоставяне на спечелени награди. С участието в Играта, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, Организаторът може да предоставя тези данни на трети лица, с които Организаторът си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с Играта, включително дружества, предоставящи куриерски услуги, дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на Играта, дружествата, осигуряващи наградите за Играта и др., както и на Националната агенция по приходите във връзка с деклариране на спечелената награда.
12.7. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), наградите и предметните печалби от игри на случайността, които със стойност над 100 (сто) лева, са облагаем доход. “Проктър и Гембъл България” ЕООД декларира и внася за своя сметка дължимия от печелившия участник данък, във връзка с което печелившият участник е нужно да предостави своите лични данни.
12.8. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващи от Закона за защита на личните данни


13. СПОРОВЕ
13.1. Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на Играта и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
13.2. Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Играта.
13.3. Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Играта.

Сподели