Играй с Palomita и Спечели сърце SWАRОVSКI’

19.10.2020

ОФИЦИАЛНИПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА ТА „ИГРАЙ С PALOMITA И СПЕЧЕЛИ СЪРЦЕ SWAROWSKI”

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
‘Играй с Palomita и спечели сърце SWАRОVSКI’

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Партньор на Промоцията/Играта е „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”), https://www.lillydrogerie.bg.

3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се възлага и организира от Паломита ЕАД, дружество надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831300128, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Анна Ахматова“ 1 (наричано по-долу за краткост „Организатора” или „Възложителя”)

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие и механизмът за осъществяване на Промоцията/Играта се определят от Организатора. Възложителят предоставя продуктите, които участват в Промоцията/Играта, както и наградите.
4.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната страница на Партньора: https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts и на ФБ страницата на Партньора https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/.
4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора: http://www.lillydrogerie.bg/, https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/.
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Партньора и на Възложителя, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Партньорът и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Партньорът и Организаторът има право да дисквалифицират съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от веригата на Партньора.
4.8 Партньорът и Възложителят имат право да прекратят Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Партньора, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.
4.9 За целите на тези Правила, за Форс мажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Възложителя и/или Партньора и поради възникването на което Възложителят не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила, а именно да осигури наличие на продуктите, участващи в Промоцията/Играта и/или наградите, респективно Играта не може да бъде проведена в търговските обекти на Партньора Такива събития ще означават без ограничение: войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения, обявено от държавните органи извънредно положение в страната и други събития от всякакъв вид, които са извън контрола на Възложителя и Партньора, както и законова разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 19.10.2020г. и приключва на 31.10.2020г.

 

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
6.1 5 пакета DЕLIСАТЕ+SWАRОVSКI, единична цена с ДДС: 12,79 лв. Всеки пакет се състои от 10 бр. дневни превръзки, 8 бр. нощни превръзки, 20 бр. ежедневни превръзки и 1 кристално сърце Swarowski;
6.2 Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие по раздел 4 по - горе на Официалните правила и който е:
7.1. Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/, на която се провежда играта;
7.2. Купил 1 пакет дамски превръзки DЕLIСАТЕ /10 бр./ ДН.ТЕКСТИЛ или 1 пакет дамски превръзки DЕLIСАТЕ /20бр./ ЕЖЕДН.ТЕКСТИЛ от търговски обект на Лили Дрогерие по време на периода на промоцията и е регистрирал номера на касовата бележка на www.facebook.com/LillyDrogerieBG.
7.3 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1. и 7.2., както и на раздел 4 по - горе.
7.4 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие чрез специална програма, разработена за целта. При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени още 5 резервни участника, на които ще бъдат предоставени посочените в раздел 6 награди, в случай, че първоначално изтеглените печеливши участници не потърсят наградите си в срока по чл. 8.5.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Всеки участник има право да регистрира една или повече касови бележки в Промоцията/Играта.
8.2.Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 02.11.2020г. до 18:00 часа на фейсбук страницата на Партньора. В 7-дневен срок от обявяване имената на печелившите участници на фейсбук страницата на Партньора, представител на Партньора ще се свърже с всеки един от тях, за да получи информация относно най-удобния за него търговски обект на Партньора или адрес, на който желае да получи наградата си, в случай, че в населеното място, в което живее няма търговски обект на Лили Дрогерие.
8.3.Наградите ще бъдат предоставени от Възложителя на Промоцията/Играта в посочения от печелившия участник най-удобен за него магазин на Партньора, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. Наградите се предоставят от Партньора в неговите търговски обекти в рамките на работното време за всеки конкретен обект. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
8.4.При липса на магазин на Партньора в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер от и за сметка на Възложителя на посочения от печелившия участник адрес в срок до 10 (десет) дни от датата на предоставяне на адрес от печелившия участник..
8.5. В случай, че в 7 (седем) - дневен срок от публикуване на имената на печелившите участници, Партньорът не успее да се свърже с някой от печелившите, то съответното лице губи правата си върху спечелената награда.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1 Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Партньорът и Организаторът.
9.2 В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
9.3 С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват:
9.4 Личните им данни като име, телефонен номер и адрес да се обработват от Партньора за целите на участието им в Играта, а от Възложителя само за изпращане на награди. Възложителят има право да получи от Партньора лични данни само за участници, които следва да получат наградите си на посочен от тях адрес, а не от магазин от веригата магазини на Партньора.
9.5 За срока на Промоцията/Играта и до 30 дни след приключването й, спечелилите награда в същата промоция дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни (им, адрес и телефонен номер) за целите на Играта.
9.6 Възложителят и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта/Промоцията поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани в комуникационните системи.


10. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ПАРТНЬОРА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
10.1. Участниците в Промоцията/Играта предоставят следните лични данни – имена, телефонен номер и адрес на Партньора, при регистрирането на касова бележка за участие.
10.2. Партньорът поема задължението да обработи личните данни, предоставени от
участниците в Играта (име, телефонен номер, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Възложителят не получава лични данни на участниците, с изключение на случаите, описани в раздел 9.
10.3.Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя отделно преди потвърждение на регистрация за участие.
10.4. Партньорът няма право да споделя предоставените лични данни с трети страни, освен с Възложителя и то само по отношение на такива участници, които следва да получат наградите си по куриер на посочен от тях адрес, когато е необходимо, съгласно тези Правила.
10.5. Всички лични данни на участниците, събрани чрез ФБ на Партньора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта.
10.6. При невъзможност награда да бъде получена в обект от магазинната мрежа на Партньора, тя може да му бъде изпратена по куриер. За целта Партньорът предоставя на Възложителя данни за имената, телефонния номер и адреса на съответния участник с цел изпращане на спечелената награда. Така предоставените данни Възложителят обработва съгласно Политика за защита на личните данни, находяща се на следния електронен адрес:


11. СПОРОВЕ
11.1 Страните си сътрудничат помежду си за решаване на спорове с участници в Промоцията/Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

11.2 Партньорът на Промоцията/Играта не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на награди в Промоцията/Играта. Всички предявявания на претенции във връзка с наградите подлежат на проверка от Възложителя. Възложителят и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

 

Сподели