Играй с Palette и Спечели

06.01.2020

ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ПРОМОЦИИ ОТ СТРАНА НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД, КАТО ОРГАНИЗАТОР

 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Играй с Palette за онлайн ваучер за Benetton от shop.mdl.bg


2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор””).


3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и провежда от „Хенкел България” ЕООД, надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203767229, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, наричано по-нататък за краткост „Организатор” или “Възложител”.


4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.
4.2 Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и се публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ ; https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Партньора и на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Партньорът и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.
4.8 Организаторът и Партньорът имат право да прекратят Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Партньора, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.
4.9 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 06.01.2020 г. и приключва на 05.02.2020 г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
6.1 Наградите в играта са 13 броя ваучери на стойност 99 лева с ДДС за онлайн покупка на продукти от марката Benetton от сайта https://shop.mdl.bg/vendor/benetton
6.2 Ваучерът съдържа промо код, който може да бъде използван при поръчка онлайн на продукти от сайта https://shop.mdl.bg/vendor/benetton.
6.3 Ваучер се използва еднократно и важи 1 месец след издаването му.
6.4 Промо кодовете се ползват при минимална стойност на покупката от 99 (деветдесет и девет) лв и сумата по ваучера се използва наведнъж.
6.5 В случай, че стойността на покупката е по-голяма, остатъкът може да се доплати с кредитна/дебитна карта.
6.6 Подаръчният ваучер не подлежи на замяна за неговия паричен еквивалент.
6.7 Един участник не може да спечели повече от една награда.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:
7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на боя за коса от марката Palette от обектите на Lilly Drogerie в периода на провеждане на Играта. Участващите продукти са: бои за коса Palette Intensive Color Creme, Palette Deluxe, Palette Permanent Naturals Color.
7.2. Участието в промоцията се осъществява след покупка на боя за коса Palette и регистрация на касовата бележка от покупката на https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/.
7.3. Наградите (електронен ваучер с промо код) се получават по e-mail до 10 работни дни след уведомяване на печелившия по e-mail. За изпращане на наградата ще се използва e-mail адрес на печелившия, който предоставя в регистрационната форма на играта. Организаторът и Партньорът не носят отговорност при предоставянето на неверен имейл от страна на участник.
7.4 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.2. и отговаря на изискванията на т. 4.4.
7.5 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие ЕООД, като имената на печелившите участници ще бъдат отразени в нарочен протокол.


8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници.
Имената на спечелите ще бъдат обявени на 07.02.2020 до 18:00 часа на Интернет и Фейсбук страницата на Партньора.
8.2 Наградите (електронен ваучер с промо код) ще бъдат изпращани от Организатора на играта на посочения от печелившия участник e-mail адрес, в срок до 10 работни дни от датата на теглене на наградите. При получаването на ваучера, печелившият трябва да потвърди писмено по e-mail, че е получил наградата.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1 Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът/Партньорът.
9.2 В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

10. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЬОРА
- Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Промоцията/Играта е Организаторът;
- Партньорът и Организаторът на Промоцията/Играта поемат задължението да обработят личните данни, предоставени от участниците в Играта и печелившите (име, мобилен телефон, имейл), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.
- Писменото съгласие на участниците за обработване на личните данни (име, мобилен телефон и имейл) се предоставя при регистриране на касовата бележка в платформата на Партньора, съгласно условията на участие в Играта.
- Партньорът и свързани с него лица няма да препращат предоставените лични данни на трети страни, освен имената и имейл адресите на печелившите участниците, които ще бъдат предоставени на Организатора за изпращане на наградите по е-mail, съгласно тези Правила.
- Всички лични данни на участниците, събрани чрез ФБ на Партньора за участие, респективно получаване на наградите в Промоцията/Играта се унищожават в срок от 30 (дни) автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта, респективно след потвърждение от потребител за получаване на наградата.
- Лични данни, предоставени на Организатора от участниците, в случай, че има такива, във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.
- Повече информация за политиката за защита на данните на Организатора и Партньора и правата на субектите на данните е налична на:


https://www.syoss.bg/bg/facebook-terms.html?fbclid=IwAR3WDzhd2iEQSGp9G30WteNTFz2ByvCPzqOuIf0Vcy9qyhMJrnryNxtP_R4


https://www.lillydrogerie.bg/bg/privacy-policy


11. СПОРОВЕ
11.1 Партньорът сътрудничи на Организатора за решаване на спорове с участници в Промоцията/Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
11.2 Партньорът на Промоцията/Играта не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на награди в Промоцията/Играта. Всички предявявания на награди подлежат на проверка от Организатора или Партньора. Организаторът и Партньора нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

 

 

Сподели