Играй с Max Factor и Лили Дрогерие.

17.09.2020

ПРАВИЛА ЗА

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ПРОМОЦИИ ОТ СТРАНА НА Еврос КиП ЕООД, КАТО ОРГАНИЗАТОР

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
ИГРАЙТЕ ЗА КОМПЛЕКТ ПРОДУКТИ MAX FACTOR!

 

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и и провежда по възлагане на „ЕВРОС КиП ЕООД, (наричано по-долу за краткост “Възложител” или „Организатор”),  надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 102733988, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с Лазур бл.18 вх.Г. (наричано по-нататък за краткост „Организатор” ) по възлагане на доставчик на Организатора.

 

ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Партньор на промоцията/играта е  Лили Дрогерие ЕООД, (наричано по-долу за краткост “Партньор”),  надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Денкоглу № 26, ет. 2

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Възложителя.
Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и се публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ .
Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Възложителя и на Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Възложителят и Партньорът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.

Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.
Възложителят има право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Партньора, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.
 

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 17.09.2020 г. и приключва на 30.09.2020 г.  

 

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:

5 комплекта, всеки от които се състои от следните продукти:
1 БР. ФОН Дьо ТЕН FACEFINITY #70 WARM SAND

1 БР. ЧЕРВИЛО LIPFINITY LIP COLOUR 24H 016 GLOWING

1 БР. СПИРАЛА LASH RIVAVAL BLACK

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.
Един участник не може да спечели повече от една награда.
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:

7.1 Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие, на която се провежда играта;

7.2 Отговорил е на въпроса „Кой е продуктът за грим, без който не можете?“ и отбелязал трима приятели.

7.3 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1. и 7.2.

7.4 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие.

 

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници.
Имената на спечелите ще бъдат обявени на 02.10.2020 г. до 18:00 часа.

8.2 Наградите ще бъдат изпращани от Възложителя на играта в посочения от печелившия участник най-удобен за него магазин на Партньора, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
8.3 При липса на магазин на Партньора в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер от Възложителя на играта, след предоставяне на точен адрес на участника.
8.4 В случай, че в 7 (седем) дни от публикуване на имената на печелившите участници, Партньорът не успее да се свърже с някой от печелившите, то съответното лице губи правата си върху спечелената награда.


9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1 Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Партньорът/Възложителят.
9.2 В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
9.3 С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват:
9.4 Личните им данни, като изображение, име и адрес да се обработват от Организатора за целите на участието им в играта.
9.5 Подадените от тях снимки да бъдат излъчвани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Партньора.

10. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
- Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Промоцията/Играта е Възложителят.
- Партньорът на Промоцията/Играта поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, мобилен телефон, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.
- Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно им включване в Промоцията/Играта, съгласно условията за участие.
- Партньорът и свързани с него лица няма да препращат предоставените лични данни на трети страни, освен за изпращане на наградите по куриер, когато е необходимо, съгласно тези Правила.
- Всички лични данни на участниците, събрани чрез ФБ на Партньора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта.
- Лични данни, предоставени на Партньора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.

11. СПОРОВЕ
11.1. Партньорът сътрудничи на Възложителя за решаване на спорове с участници в Промоцията/Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
11.2. Партньорът на Промоцията/Играта не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на награди в Промоцията/Играта. Всички предявявания на награди подлежат на проверка от Партньора или Възложителя. Партньорът или Възложителят нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

 

Сподели