Играй с Хенкел България и Спечели

30.10.2020

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ПРОМОЦИИ ОТ СТРАНА НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ” ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

“Купи Persil, Rex, Bref, Somat, Pur и играй за пералня със сушилня Whirpool или продукти Persil за една година”

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор”).


3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и провежда от „Хенкел България” ЕООД, надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203767229, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, наричано по-нататък за краткост „Организатор” или “Възложител”.

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.
4.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и се публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/; https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Партньора и на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Партньорът и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.
4.8 Организаторът и Партньорът имат право да прекратят Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Партньора, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.
4.9 За целите на тези Правила, за форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, епидемии, както и разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Промоцията/Играта започва на 01.11.2020 г. и приключва на 30.11.2020 г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите в Играта са:

- 1 брой пералня със сушилня марка WHIRLPOOL FWDG86148B EU.
- 5 бр. награди перилен препарат марка Persil за една година (калкулирани на принципа 5 пранета на седмица, за 52 седмици).

6.2. Наградите не подлежат на замяна с техния паричен еквивалент.
6.3. Един участник не може да спечели повече от една награда.

 

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

7.1. В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 4 на Официалните правила.7.2. За участие в Промоцията е необходимо закупуването на един или повече продукти от следните марки: Persil, Rex, Bref, Somat, Pur на минимална стойност от 7,99 лв. (седем лева и деветдесет и девет стотинки), маркирани при една покупка на една касова бележка от обектите на ”Лили Дрогерие” в периода на провеждане на Играта.
7.3. Участието в промоцията се осъществява след покупка на продукти на следните марки: Persil, Rex, Bref, Somat, Pur на минимална стойност от 7,99 лв. (седем лева и деветдесет и девет стотинки) и регистрация на касовата бележка от покупката на следния адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games
7.4. В Играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точки 7.2. и 7.3. и отговаря на изискванията на т. 4.4.
7.5. Наградите ще се теглят от Организатора на 07.12.2020 г., като имената на печелившите участници ще бъдат отразени в нарочен протокол. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на електронната и ФБ страници на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ ; https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/
7.6. За всяка награда се теглят и резервни участници, които имат право на разпределяне на наградите при условията на член 8 по-долу.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници.
8.2. След теглене имената на печелившите участници, Организаторът осъществява контакт с всеки един от тях на посочения мобилен телефон при регистрацията в Играта, с цел снабдяване с необходимата информация за деклариране и изпращане на наградите.
8.3. При невъзможност за свързване с обявените печеливши по телефона, отказ от предоставяне на личните данни по чл. 10.4.2. по-долу, оттегляне на дадено съгласие или неизпълнение на друго условие за участие в Играта, наградите се разпределят между резервни печеливши.

8.4. Наградите ще бъдат изпращани от Организатора по куриер на посочения от печелившия участник адрес, за сметка на Организатора, в срок до 14 работни дни от датата на теглене на наградите. Организаторът и Партньорът не носят отговорност при предоставянето на неверен адрес от страна на участник.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1 Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът/Партньорът.
9.2 В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

ЧАСТ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. Категории лични данни:
10.1.1. За целите на участието в Играта, Организаторът като администратор, а Партньорът като обработващ без право на физически достъп до данните, събират и обработват следните данни на участниците: две имена и телефонен номер.
• Основание за обработване: съгласие на участниците, предоставено чрез контактната форма;
• Категории получатели: Организаторът, Партньорът „Лили Дрогерие” ЕООД;
10.1.2. За целите на разпращане на наградите на печелившите участници в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни: физически адрес, който печелившите участници предоставят след осъществен контакт с Организатора.
• Основание за обработване: съгласие на участниците, предоставено чрез обратна връзка за адрес на получаване на наградите;
• Категории получатели: Организаторът, транспортни фирми за доставка на наградите;
10.1.3. За целите на деклариране на наградите на стойност над 100 лева без ДДС – име и ЕГН.
• Основание за обработване е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „в” от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД”) във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.
• Получатели/ категории получатели на данните: Организаторът, имащ задължението за деклариране, удържане и плащане на данъка.
10.2. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
10.2.1. Данните, необходими за участие в Играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на Играта, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на имената на печелившите участници на 07.12.2020 г.
10.2.2. Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер, ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник.
10.2.3. Личните данни, необходими за деклариране и удържане на данъка върху паричната стойност наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
10.3. Основанието за събиране и обработване на данните е легитимният интерес и даденото съгласие на участниците, съгласно чл. 6, т. 1, буква „а” от ОРЗД, които, приемайки условията на Играта се съгласяват с обработването на посочените лични данни. В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с участниците на посочените от тях данни за контакт във връзка с тематиката на Играта.
10.4. Вашите права, като субект на данни:
10.4.1. Съгласно Общия Регламент за Защита на Данните: участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
10.4.2. Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в Играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, участникът губи правото на участие в Играта.
10.4.3.
Всеки участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: „Хенкел България” ЕООД, гр. София, ж. к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4, както и на телефон 02/806-39-23 или по електронна поща на адрес: [email protected].
10.5. Допълнителна информация за политиката на Организатора и Партньора за защита на личните данни при използване на facebook страницата, всичките й функционалности, може да откриете на посочените линкове:
За „Хенкел България” ЕООД: https://www.persil.bg/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/additional-content/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8.html


За „Лили Дрогерие” ЕООД:
https://www.lillydrogerie.bg/bg/privacy-policy

11. Удостоверяване пазарната стойност на наградата в съответствие с изискванията на ЗДДФЛ.

11.1. Организаторът се задължава да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ”).

11.2. "Хенкел България" ЕООД се задължава да осигури и предостави на печелившите участници документ, удостоверяващ стойността на наградата, по образец, установен от Министерство на финансите. За тази цел и в изпълнение на изискванията на ЗДДФЛ, печелившите участници предоставят на „Хенкел България“ ЕООД лични данни, както следва: трите имена и ЕГН за издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 7 за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

12. СПОРОВЕ

12.1. Партньорът сътрудничи на Организатора за решаване на спорове с участници в Промоцията/Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
12.2. Партньорът на Промоцията/Играта не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на награди в Промоцията/Играта. Всички претенции от страна на участници по отношение на награди подлежат на проверка от Организатора или Партньора.
12.3. Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

Сподели