Играй с Always и Спечели

31.03.2021

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИИ НА МЯСТО В МАГАЗИНИТЕ НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
„Always ти носи не само увереност, но и чудесни награди!“

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и провежда от ДНК Глобъл Груп, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б, (наричано по-нататък за краткост „Организатор”) по възлагане на Възложителя.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира по възлагане на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България” 69, Infinity Tower, ет. 14 (наричано по-нататък за краткост „Възложител“).

5. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
5.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Възложителя.
5.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и се публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
5.3 Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts.
5.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора, Партньора и Възложителя, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
5.5 Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
5.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
5.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

6. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 1.04.2021 г. и приключва на 30.04.2021 г.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1 Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са 10 комплекта, включващи:
• Чанта O Bag, съставена от тяло Milk (39/33/14 cm), дълги дръжки въже Natural и вътрешен джоб с цип Natural, на обща стойност 135 лв. с ДДС
• Фитнес гривна Garmin Vivofit 4 на стойност 143.10 лв. с ДДС

7.2 Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

8. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
8.1 В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 5 на Официалните правила.
8.2 Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукт(и) с марка Always без значение от размера и разфасовката на минимална обща стойност 3 лв. с ДДС от който и да е магазин от търговската верига Лили Дрогерие в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games , като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.
8.3 Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
9.1. Тегленето на печелившите участници се организира от Организатора до 7 (седем) дни след края на кампанията и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши участници и 10 (десет) резервни.
9.2. В рамките на 1 (една) седмица след тегленето на печелившите участници от томболата Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия на посочения от него мобилен телефон, след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши.
9.3. Изпращането на наградите до избрани от печелившите участници търговски обекти на Партньора се изпълнява до 7 (седем) дни след предоставяне на Организатора на всички данни, необходими за деклариране и внасяне на данъка по Закона за данъка върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

10. ДАНЪЦИ И ТАКСИ
10.1 Наградите по раздел 7 са на единична стойност над 100 лв. без ДДС. Следователно следва те да бъдат обложени на окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Промоцията/Играта.
10.2. За провеждане на томболата, предоставяне на наградите и изпълнение на чл. 10.1, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Партньора три имена, мобилен телефон и номер на касовата бележка, а на Организатора – необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.
10.3 Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ
11.1. Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът/Възложителят.

11.2. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

11.3. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват с Общите правила на Играта.

11.4. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА
12.1 Организаторът и/или Възложителя има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 5.3. на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.
12.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: епидемии, войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и законова разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата.
12.3 Лични данни, предоставени на Партньора и Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.

13. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЬОРА
13.1 Партньорът и Организаторът на Промоцията/Играта поемат задължението да обработят личните данни, предоставени от участниците в Играта и печелившите (три имена, ЕГН, мобилен телефон, имейл), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.
13.2 Писменото съгласие на участниците за обработване на личните данни за регистрация (три имена и мобилен телефон) се предоставя при регистриране на касовата бележка в платформата на Партньора, съгласно условията на участие. С регистрацията си участникът се съгласява да предостави и ЕГН в случай на спечелване на награда.
13.3 Събраните лични данни ще бъдат предоставени на:
• Национална агенция по приходите с оглед деклариране на предоставена награда на стойност над 100 лв. (без ДДС) и спазване на изискванията на приложимото законодателство;
• Организатора с оглед провеждане на томболата и предоставяне на наградите на участниците, отговарящи на условията по-горе за получаване на награда.
13.5 С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Промоцията/Играта, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.

14. СПОРОВЕ
14.1 Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на Промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
14.2 Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Промоцията/Играта.
14.3 Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

Сподели