Играй през декември с Always

01.12.2020

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИИ НА МЯСТО В МАГАЗИНИТЕ НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ“ ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Томбола „Оулейз Платинум“

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Промоцията/Играта се организира и провежда от „ДНК Глобъл Груп“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Шейново” № 11, вх. Б, ет. 1, ап. 2, (наричано по-нататък за краткост „Организатор”) по възлагане на Възложителя.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Промоцията/Играта се организира по възлагане на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Източна тангента” 161 (наричано по-нататък за краткост „Възложител“).

5. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

5.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Възложителя.

5.2. Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и се публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.

5.3. Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts.

5.4. Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора, Партньора и Възложителя, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

5.5. Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.

5.6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

5.7. Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

6. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Промоцията/Играта започва на 1.12.2020 г. и приключва на 31.12.2020 г.

 

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1 Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са 10 бр. фото принтера CANON CP 1300 WHITE, всеки от които на стойност 229 лв. с ДДС

7.2 Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

8. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

8.1 В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 5 на Официалните правила.

8.2 Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи един или повече продукт(и) с марка Always Platinum без значение от стойността на продукта и разфасовката му от който и да е магазин от търговската верига на „Лили Дрогерие“ ЕООД в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: www.shop.lillydrogerie.bg/lilly-games, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.

8.3 Един участник може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

9.1. Тегленето на печелившите участници се организира от Организатора до 7 (седем) дни след края на Кампанията и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 10 печеливши участници и 10 резервни.

9.2. В рамките на 1 (една) седмица след тегленето на печелившите участници от томболата Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник на посочения от него мобилен телефон, след три последователни опита в рамките на 5 (пет) работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши.

9.3. Получаването на наградите ще става на посочен от печелившия участник търговски обект на „Лили Дрогерие“ ЕООД. Изпращането на наградите до избран от печелившите участници търговски обект на Партньора се изпълнява до 7 (седем) дни след предоставяне на Организатора на всички данни, необходими за деклариране и внасяне на данъка по Закона за данъка върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

10. ДАНЪЦИ И ТАКСИ

10.1 Наградите по раздел 7 са на единична стойност над 100 (сто) лв. без ДДС. По отношение на тяхследва да бъде заплатен окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Промоцията/Играта.

10.2. За провеждане на томболата, предоставяне на наградите и изпълнение на чл. 10.1, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Партньора три имена, мобилен телефон и номер на касовата бележка, а на Организатора – необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.

10.3 Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът/Възложителят.

11.2. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

11.3. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват с Общите правила на Играта.

11.4. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА

12.1 Организаторът и/или Възложителят има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 5.3. на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.

12.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: епидемии, войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и законова разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата.

12.3 Лични данни, предоставени на Партньора и Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.

13. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЬОРА

13.1 Партньорът и Организаторът на Промоцията/Играта поемат задължението да обработят личните данни, предоставени от участниците в Играта и печелившите (три имена, ЕГН, мобилен телефон, имейл), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.

13.2 Писменото съгласие на участниците за обработване на личните данни за регистрация (три имена и мобилен телефон) се предоставя при регистриране на касовата бележка в платформата на Партньора, съгласно условията на участие. С регистрацията си участникът се съгласява да предостави и ЕГН в случай на спечелване на награда.

13.3 Събраните лични данни ще бъдат предоставени на:
• Национална агенция по приходите с оглед деклариране на предоставена награда на стойност над 100 (сто) лв. без ДДС и спазване на изискванията на приложимото законодателство

• Организаторът с оглед провеждане на томболата и предоставяне на наградите на участниците, отговарящи на условията по-горе за получаване на награда.

13.5 С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Промоцията/Играта, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.

14. СПОРОВЕ

14.1 Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

14.2 Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Промоцията/Играта.

14.3 Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

Сподели