Играй и Спечели с Dr. Scheller

13.01.2020

ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ПРОМОЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД

 

 


1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Натурална грижа през зимата

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Партньор на Промоцията/Играта е „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира по възлагане от Таота ЕООД, (наричано по-долу за краткост “Възложител” или „Организатор”), надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831543183, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, ул.Страцин 17, представлявано от управителя Володя Илиев Пачев

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Възложителя.
4.2 Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
4.3 Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ .
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Възложителя и на Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Възложителят и Партньорът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.
4.8 Възложителят има право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Партньора, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 13.01.2020 г. и приключва на 26.01.2020 г.


6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
6.1 Общо 10 комплекта дневен и нощен крем с марката DR.SCHELLER, с магарешки трън и масло от амарант
6.2 Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.
6.3 Един участник не може да спечели повече от една награда.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
7.1. В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:
1. Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие, на която се провежда Играта;
2. Харесал поста с Играта на фейсбук страницата на Лили Дрогерие;
3. Купил продукт с марката DR.SCHELLER (без значение от стойността) от търговски обект Лили Дрогерие в периода 13.01.2020 - 26.01.2020 г
4. Регистрирал е касовата бележка на https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG
7.2 В Играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1.
7.3 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие на 27.01.2020 г. .

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници.

Имената на спечелите ще бъдат обявени на 27.01.2020г до 18:00 часа на Фейсбук страницата на Lilly Drogerie.
8.2 Всеки един от печелившите участници следва да уведоми Партньора на Играта в срок до 7 (седем) дни от датата на публикуване на печелившите участници на фейсбук страницата на Lilly Drogerie, за предпочитания от него търговски обект от веригата Lilly Drogerie, респективно за адреса си (в случай, че в населеното място, в което живее няма търговски обект от веригата Lilly Drogerie), в който желае да получи наградата.

8.3 Наградите ще бъдат изпращани от Възложителя на Играта в посочения от печелившия участник магазин от веригата Lilly Drogerie, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

8.4 При липса на магазин на Партньора в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер от Възложителя за негова сметка, след предоставяне на точен адрес и мобилен телефон от страна на печелившия участник, в срока, посочен в чл. 8.2. .
8.5 Спечелилите участници в Промоцията/Играта, които не са се свързали с Партньора до 7 (седем) дни от публикуване на имената на фен страницата на Партньора, съгласно изискванията на чл. 8.2.,, губят правата си върху спечелената награда.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1 Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Партньорът и Възложителят.
9.2 В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
9.3 С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват:
9.4 Личните им данни, като име, мобилен телефон и адрес да се обработват от Възложителя и/или Партньора за целите на участието им в Играта.
За срока на Промоцията/Играта и до 30 дни след приключването й, спечелилите награда в същата промоция дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни
10. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ПАРТНЬОРА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
- Администратор на събираните лични данни на участниците във връзка с участието в Промоцията/Играта е Възложителят.
- Администраторът и Обработващият личните данни поемат задължението да обработят личните данни, предоставени от участниците в Играта (име мобилен телефон и точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазват правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.
- Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно им включване в Промоцията/Играта, съгласно условията за участие.
- Възложителят и Партньорът и свързаните с тях лица няма да препращат предоставените лични данни на трети страни, освен за изпращане на наградите по куриер, при искане от страна на печелившия участник, съгласно тези Правила.
- Всички лични данни на участниците, събрани чрез фейсбук страницата на Партньора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане 30 дни от срока на Промоцията/Играта.

11. СПОРОВЕ
11.1 Партньорът сътрудничи на Възложителя за решаване на спорове с участници в Промоцията/Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
11.2 Партньорът на Промоцията/Играта не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на награди в Промоцията/Играта. Партньорът или Възложителят нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

 

Сподели