Играй и можеш да спечелиш пристрастяващ аромат от Christina Aguilera!

15.05.2024

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА GIVEAWAY В ОФИЦИАЛНАТА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ” ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
” Играй и можеш да спечелиш пристрастяващ аромат от Christina Aguilera.”.

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се провежда в официалната Facebook страница на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и провежда от “Орбико България” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131012382, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1839, район „Кремиковци“, ул. “Челопешко Шосе” 24 (наричано по-нататък за краткост „Организатор”).

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.
4.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и сa публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ .
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора и Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

4.5 Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 15.05.2024г. и приключва на 31.05.2024г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
• 3 броя парфюмна вода за жени Christina Aguilera Definition, 30ml.

6.2. Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

6.3. Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
7.1 В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 4 на Официалните правила.
7.2 Всеки, желаещ да участва, трябва да посети официалната Facebook страница на “Лили” и да изпълни следните условия:
Да отговори на въпроса: „ Парфюмната вода Definition е с...?“

7.4 При изпълнение на посочените в точка 7.2 условия, участва в giveaway за спечелването на 1 от 3 броя парфюмна вода за жени Christina Aguilera Definition, 30ml.

7.3 Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
Получаването на наградата от клиент става в, посочен от него, офис на куриерска фирма Спиди. Пратката се подготвя и изпраща от страна на Организатора.
9. ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Наградите са предметни и на единична стойност под 100 лв. без ДДС и не следва да бъдат облагани с данъци.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ
10.1. Промоцията/Играта не е обвързана с покупка по никакъв начин. В промоцията/играта може да се участва само в официалната фейсбук страница на „Лили“.

10.2. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители/настойници или попечители.

10.3. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват с Общите правила на Играта.

10.4. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Промоцията/Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА
11.1 Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.
11.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: епидемии, войни, пожари, наводнения, стачки и блокади,

земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.

12. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЬОРА
За целите на Промоцията/Играта няма да бъдат събирани лични данни.

13. СПОРОВЕ
13.1 Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
13.2 Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Промоцията/Играта.
13.3 Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

 

Сподели