Игра и спечели с Veet

03.07.2020

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „Това лято красивата и гладка кожа ти носи награди от Veet!“ НА VEET 2020


I. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА
1. Промоцията „Това лято красивата и гладка кожа ти носи награди от Veet!“ на VEET 2020 /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/ се организира и провежда от "Аксон България" AД, ЕИК 204699457, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG204699457, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, ул. „Георги Караславов” № 14А, представлявано от Изпълнителния директор Георгиос Панайотис Диамантис (споменаван навсякъде по-долу в правилата като “Организатор”), тел: 02/8191000 - официален дистрибутор за България на продуктите с търговска марка Veet и RECKITT BENCKISER (ROMANIA) SRL, дружество, регистрирано в Румъния със седалище и адрес на управление в Букурещ, 89-97 Григоре Александреску, секция А, ет.5, Район 1, с регистрационен номер на Търговския регистър на Румъния J40/2034/2002, и единен идентификационен код RO 8411320, възложител на Промоцията (споменаван навсякъде по-долу в правилата като “Възложител”). Партньор на Промоцията е "Лили Дрогерие" ЕООД, с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. "Иван Денкоглу" № 26, ет. 2.

2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на уебстраницата на Промоцията www.veet-game.bg, както и на уебстраница http://axxon.bg/bg/downloads на Организатора, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила в определен от Организатора срок, след предварителното им оповестяване на уебстраницата на Промоцията www.veet-game.bg, както и на http://axxon.bg/bg/downloads.
II. Територия
Промоцията се провежда на територията на Република България.
III. Срок и продължителност на промоцията
4. Промоцията започва в 00:00:00 ч. на 1-ви юли 2020 г. и ще продължи до 23:59:59 ч. на 31-ви юли 2020 г. включително (Период на Промоцията).

5. Всяка регистрация в играта преди 00:00:00 ч. на 1-ви юли 2020 г. и/или след 23:59:59 ч. на 31-ти юли 2020 г., ще бъде считана за невалидна.
IV. Участващи търговски марки и опаковки
6. Всички продукти на Veet участват в Промоцията
V. Механизъм на промоцията
7. В промоцията могат да бъдат спечелени:
- малки награди: 4 бр.комплекта, всеки от които съдържа 1 бр. тренировъчни ластици Let’s Bands – set Lady и 1 бр. Фитнес гривна HUAWEI BAND 4.
- голяма награда: 1 бр; Електрически скутер-тротинетка XIAOMI M365 FBC4003 WH 250 W.
Виж детайлна информация за голямата награда в точка 12.1 от настоящите правила.
7.1. За да участвате за спечелването на една от малките награди, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:
7.1.1. Да закупите продукт(и) Veet на стойност минимум 10 лв. с ДДС от обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД или от онлайн магазина на „Лили Дрогерие“ ЕООД;
7.1.2. Да влезете на www.veet-game.bg и да регистрирате своите имена, телефон, имейл и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример 2121212 12:41) за закупените Veet продукти на минимална стойност 10 лв. с ДДС, както и да потвърдите, че сте съгласни с Правилата на промоцията.
7.2 За да участвате за спечелването на голямата награда, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:
7.2.1 Да закупите продукт(и) Veet на стойност минимум 10 лв. с ДДС от обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД или от онлайн магазина на „Лили Дрогерие“ ЕООД;
7.2.2. Да влезете на www.veet-game.bg и да регистрирате своите имена, телефон, имейл и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример 2121212 12:41) за закупените Veet продукти на минимална стойност 10 лв. с ДДС, както и да потвърдите, че сте съгласни с Правилата на промоцията.
7.3 Да запазите регистрираната касова бележка/фактура, с която, в случай че спечелите, ще удостоверите направената покупка.
7.4. Участието в Промоцията е доброволно.
8. Всеки участник може да се регистрира в Промоцията с повече от една касова бележка/фактура за закупени продукти Veet от обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на продукти Veet в размер на минимум 10 лв., с включено ДДС и e направена в обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД“ или от онлайн магазина на Партньора в периода на промоцията.

9. Регистрация на уебстраницата на Промоцията ще се счита за невалидна и участникът няма да бъде регистриран като такъв в разпределението за наградата в следните случаи:

9.1. Ако регистрацията съдържа грешен уникален номер на касова бележка/фактура;
9.2. Ако регистрацията не съдържа уникалния номер на касовата бележка/фактура;
9.3. Ако регистрацията съдържа уникален номер на касова бележка/фактура, който вече е бил регистриран;
9.4. Ако регистрацията е направена след изтичане срока на Промоцията, а именно след 23:59:59 ч. на 31-ви юли 2020 г. или преди нейното начало, а именно преди 00:00:00 ч. на 1-ви юли 2020 г.
9.5. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за продукти Veet, на стойност по-малка от 10 лв. с ДДС.
9.6. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш;
9.7. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на извършване на регистрацията.
9.8. Ако касовата бележка/фактура не доказва покупка, направена в обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД или в онлайн магазина на „Лили Дрогерие”.

10. Всеки регистриран номер на касова бележка/фактура при спазените условия в точките по-горе, участва в томболата за теглене на наградите.

11. Печелившият/та на голямата награда и печелившите на малките награди ще се изтеглят чрез специализиран софтуер в периода 03.08-07.08.2020 г., като Победителите ще бъдат известени с email и телефонно обаждане за това, че печелят и ще получат инструкции как да получат наградите си.

VI. Описание, разпределение, процедура за предявяване, валидиране и получаване на награди
12. В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:
12.1. Голяма награда: 1 бр. Електрически скутер-тротинетка XIAOMI M365 FBC4003 WH 250 W на обща стойност 669лв. с вкл. ДДС
12.2. Малки награди: 4 x комплекти, всеки от тях включва 1 бр. тренировъчни ластици Let’s Bands – set Lady, както и 1 бр. Фитнес гривна HUAWEI BAND 4 на обща стойност 107лв с включен ДДС
За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (голяма и малки) могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.
13. Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана само веднъж.
14. В периода 03.08-07.08.2020 г. ще бъдат изтеглени печелившите от специализиран софтуер, пред нотариус, измежду всички регистрирали валидни касови бележки/фактури участници в периода на Промоцията. Спечелилите ще бъдат уведомени по телефона и/или чрез email, с информация как да получат своите награди. Спечелите ще получат наградите си на адрес, посочен от тях. При невъзможност за взимането на наградата от посочения първоначално адрес, разходите по последващи пренасочвания/промени на адреса за получаване, ще бъдат за сметка на спечелилите участници..
В периода 03.08-07.08.2020 г. ще бъде изтеглена и по един резервен участник за всяка една от наградите. Редът за свързване с резервните участници е уточнен в точка 17 от настоящите правила.

15. Победителите в Промоцията са длъжни да предоставят:
• регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за печалбата, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на наградата.
• техни лични данни: три имена, дата на раждане, ЕГН, адрес, които се изискват за процедурата по получаване на наградата и за нейното деклариране, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.
16. Малките награди ще бъдат изпратени за сметка на Възложителя не по-късно от 10.08.2020. Малките награди се предявяват (удостоверява, че е спечелил чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон на email: [email protected]) от спечелилите участници до 07.08.2020 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. Малките награди се теглят наведнъж след изтичане на периода на кампанията.
17. Голямата награда се предявява (удостоверява, че е спечелил чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон на email: [email protected]) от спечелилия участник до 07.08.2020 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. В случай, че победителят не потвърди наградата си до 07.08.2020 г., същият губи правата си върху нея, а Организаторът се свързва с изтегления резервен участник.
В случай, че спечелилият голямата награда не потвърди наградата си с изпращане на снимка на регистрирания си касов бон до 07.08.2020, на 10.08.2020 Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната непотвърдена награда, както е описано в точка 14. Резервният победител трябва да предяви наградата си до 5 календарни дни от деня, в който е уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.
VII. Право на участие
18. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години с местоживеене в Република България („Участник”), с изключение на служителите на „Аксон България” AД и ТП Рекит Бенкизер Румъния и всички други рекламни агенции и съ-организатори, партньори, свързани с Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/съпруги. За целите на настоящите правила, трябва да се представи документ на куриера, удостоверяващ самоличността на спечелилия участник.
VIII. Без парични еквиваленти за предметни награди
19. Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.
IX. Печеливши - претенции
20. Наградите ще се предоставят на Участници, имащи право да участват в Промоцията, съгласно член 18 по-горе, срещу представяне на валиден номер на касова бележка/фактура от покупка на Veet продукти от обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД, на стойност минимум 10 лв. с ДДС, като тази бележка не е подправяна, копирана, преправяна или по друг начин манипулирана.
X. Прекратяване на промоцията
21. Възложителят или Организаторът могат да прекратят Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Възложителят и Организаторът не дължат обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти, и не са длъжни да разпределят награди, ако закупуването на стока с уникален номер на касова бележка/фактура е станало след обявяване на прекратяване на промоцията.
XI. Отговорност
22. Възложителят и Организаторът не са длъжни да водят кореспонденция във връзка с претенции на лица, които не са печеливши и които възникват след действителното раздаване на наградите.
23. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за технически проблеми, свързани с регистрацията на участниците и някои други случаи, в това число:
23.1. За недоставяне на уведомлението за спечелване на награда на участник, ако телефонът на участника е бил изключен или е бил в зона без обхват повече от 120 часа.
23.2. За ненавременно (по смисъла на чл.16 по-горе) уведомяване на печеливш участник, поради небрежност от негова страна, ако не е проверил своя телефон/имейл, от който е направена регистрацията за участие в Промоцията;
24. Възложителят и Организаторът не носят отговорност в случай на доставка на наградата на грешен адрес, ако същият е грешно посочен от Участника.
25. Възложителят и Организаторът на Промоцията, не носят отговорност за номера на касови бележки/фактури, които са нередовни поради грешки при отпечатването им. Правилната регистрация на касовата бележка/фактура трябва да отговаря на следните изисквания:
- цифровите символи не трябва да са по-малко от 2;
- цифровите символи не трябва да са повече от 16;
- да има отстояние между номера на касовата бележка и часа на регистрация (пример 2121212 12:41)
- покупката да е направена в обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД

XII. Съдебни спорове
26. При възникване на спор между Възложителя, Организатора и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от компетентните съдилища на територията на Република България.
XIII. Публичност
27. С участието си в настоящата Промоция Участниците се информират, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с награждаването им, биха могли да бъдат публично оповестени, като за целта трябва да дадат изричното си съгласие. Преди да дадат съгласието си печелившите ще бъдат уведомени с каква цел и с какво съдържание ще бъде използването на личните им данни с оглед тяхната за защита по национално и европейско законодателство (GDPR). Съгласието се дава в писмен вид, като се упоменава по какъв начин и за какви материали ще бъдат използвани личните данни на Участника в полза на Възложителя, като в такива случаи не се дължи заплащане от страна на последния за това. Съгласието не е условие за получаване на наградата.
27.1 Списък с печелившите от Промоцията ще бъде публикуван в периода 03-07.08.2020 г. на уеб страницата на Промоцията: www.veet-game.bg, както и на http://axxon.bg/bg/downloads. Списъкът ще съдържа информация за печелившите кодове и последните 3 цифри на телефонния номер на печелившия.
XIV. Лични данни
28. Администратор на личните данни на регистриралите се в Промоцията участници е Възложителят RECKITT BENCKISER (ROMANIA) SRL, дружество, регистрирано в Румъния със седалище и адрес на управление в Букурещ, 89-97 Григоре Александреску, секция А, ет.5, Район 1, с регистрационен номер на Търговския регистър на Румъния J40/2034/2002, и единен идентификационен код RO 8411320, с данни за контакт: e-mail: [email protected], тел. +40 215296700. Обработващ личните данни е Интерактив шеър ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 200702233, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София 1715, ж.к. „София Парк”, бл. 71, ап. 03, представлявано от Антония Андонова, e-mail: [email protected], тел. +359 2 878 05 58, както и Организаторът Аксон България АД, ЕИК 204699457, седалище и адрес на управление в гр. София 1360, ул. Георги Караславов №14А, лице за контакт: Людмил Темелков, e-mail: [email protected], телефон +359 2 8191000 по отношение на личните данни на избраните печеливши на наградите или резервата. Администраторът и обработващите личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 единствено и само по повод и за целите на Промоцията. В случай на спечелване на награда Участниците в Промоцията дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (три имена, адрес за доставка, адрес на електронна поща, дата на раждане и телефон да бъдат събрани, обработвани и използвани единствено и само за цели, свързани с Промоцията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, с изключение на посочените в тази т.28, обслужващата куриерска фирма и Националанта агенция по приходите. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 1 /един/ месец след датата на приключване на Промоцията, след която дата същите ще бъдат заличени.
Съобразно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всеки от участниците, предоставили личните си данни, има право на достъп до собствените си лични данни, които е регистрирал на уебстраницата на Промоцията при ползване от него на услугите, има право да иска поправка на тези данни, има право да иска личните му данни да бъдат заличени и има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни на Република България в случай на злоупотреба с неговите лични данни. В случай, че лице, което вече се е регистрирало за участие в промоцията подаде искане за заличаване на личните му данни преди приключване на Промоцията, регистрацията му ще се счита за невалидна и същият няма да има право да продължи участието си.
29. В случай на спечелване на награда участникът ще получи email/телефонно обаждане, чрез който ще му бъде обяснено как ще получи наградата си. Печелившият трябва да декларира по имейл, че приема настоящите условия и предоставя доброволно свои лични данни, като изрично се съгласява личните му/и данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани по електронен път oт Възложителя, Организатора и Интерактив шеър в случай, че това е необходимо за предоставянето и ползването на услугите по Промоцията.
30. Всички доброволно предоставени от всеки от Участниците в Промоцията лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на ресурсите, се съхраняват, обработват и използват от Възложителя, Организатора и Интерактив шеър съгласно посоченото в настоящите правила на Промоцията.
XV. Официални правила
31.Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на уебстраницата на Промоцията www.veet-game.bg, както и на http://axxon.bg/bg/downloads.
Допълнителна информация можете да получите след запитване чрез формата на имейл [email protected] .

Сподели