Участвай за 1 от 10 чанти FURLA

01.12.2022

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА „FURLA”

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

1. „Участвай за 1 от 10 чанти FURLA“

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

2. Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти и в онлайн магазина на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” № 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Организатор” или “Лили”).

РАЗДЕЛ 3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията на изложените по-долу Официални правила (наричани по-долу „Официални правила“ или „Условия“).
3.2. Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.
3.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени на следната интернет-страница: https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts за целия период на валидност на Играта.
3.4. Организаторът запазва правото да внася промени в настоящите условия преди и през периода на провеждане на Играта. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет-страницата https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts. Участниците в Играта (съгласно дефиницията, предоставена в РАЗДЕЛ 7.- Дефиниции, и РАЗДЕЛ 8. Право на участие в Промоцията) следва сами да проверяват на горепосочените места за промени в Правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за промени.
3.5. Участниците в Играта са длъжни да се запознаят със и да спазват условията и разпоредбите на Правилата.

РАЗДЕЛ 4. ТЕРИТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията се организира и провежда във всички търговски обекти и в онлайн магазина на „Лили Дрогерие“ ЕООД на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

5.1 Кампанията се провежда в периода от 01.12.2022 г. до 31.12.2022 г. включително, във всички търговски обекти и в онлайн магазина на „Лили Дрогерие“ ЕООД.

РАЗДЕЛ 6. ДЕФИНИЦИИ

6.1. „Участник” може да бъде всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години, което пребивава на територията на Република България.
6.2. „Покупка” е закупуване на парфюм Furla от търговските обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД.
6.3. „Награди“ са 10 броя чанти Furla, Crossbody bag Bon Bon, при единична стойност на наградата от 645,42 лв с ДДС

РАЗДЕЛ 7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

7.1. Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
7.2. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
7.3. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта са:
- 10 бр. чанти Furla, Furla, Crossbody bag Bon Bon на единична стойност 645,42 лв с ДДС.
8.2. Наградите не могат да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и/или да бъдат преотстъпвани на други лица.

РАЗДЕЛ 9. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

9.1. В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в Раздел 6 на Официалните правила.
9.2. Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи парфюм Furla от онлайн магазина или който и да е магазин от търговската верига „Лили Дрогерие” ЕООД в периода на Кампанията, посочен в раздел 5.
9.3. След заплащане на избрания парфюм Furla, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма. С една касова бележка може да се направи само една регистрация, независимо от броя и стойността на закупените парфюми.
9.4. Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.
9.5. Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Играта и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Промоцията. При установяването на такива действия, участникът се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.
9.6. Организаторът на Кампанията не носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че участник в Промоцията, независимо дали е спечелил награда или не, неправомерно е отнел или откраднал от това трето лице фискален бон, с който въпросният участник е участвал в Играта, или пък че фискалният бон е загубен от третото лице и намерен от участника, който е използвал същия за участие в Играта.

РАЗДЕЛ 10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

10.1. Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Всеки участник има право да регистрира една или повече касови бележки в Промоцията/Играта.
10.2. Ще бъдат изтеглени десет печеливши и десет резервни участника. Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 15.01.2023 г. до 18:00 часа на фейсбук страницата на Организатора, за което участниците дават изричното си съгласие, приемайки Правилата на Играта.
10.3. В рамките на 7 (седем) дни след тегленето на печелившите участници от томболата, Организаторът ще се свърже на посочения телефон с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай че Организаторът не успее да се свърже с избрания участник в рамките на три последователни опита в рамките на 2 (два) дни, то той ще пристъпи към първия изтеглен резервен участник.
10.4. В деня на свързване с печелишия участник и валидиране на неговото участие, печелившият следва да предостави следните данни на Организатора: три имена, ЕГН, постоянен адрес с оглед изготвяне на необходимите документи във връзка с получаване на спечелената награда и деклариране и заплащане на дължимия данък за нея съгласно изискванията на българското законодателство. В случай че печелившият участник откаже да предостави тези данни, той не може да получи спечелената награда.
10.5. Получаването на наградата ще става лично от изтеглените печеливши участници в избран от тях търговски обект на Организатора, в срок до 14 дни, считано от датата, на която печелившият участник е предоставил своите данни на Организатора.
10.6. При получаване на наградата печелившият участник следва да представи лична карта за удостоверяване на самоличността си пред служителите на Организатора. Трето лице може да получи спечелената награда само след представяне на надлежно изготвено нотариално заверено пълномощно. В случай че печелившият участник откаже да предостави тези данни, той не може да получи спечелената награда
10.7. Наградите, показани в рекламните материали на Промоцията са с илюстративна цел и илюстрациите върху тях може да се различават от реалните.
10.8. Цветът и моделът на наградите не са по избор на клиента, спечелил награда.

РАЗДЕЛ 11. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

11.1. Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на юридическите лица („ЗДДФЛ“), предметната награда в настоящата Игра подлежи на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък. Печелившият участник има правото да поиска от Организатора на Промо играта да му бъде издадена служебна бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ за стойността на спечелената награда.
11.2. Организаторът на Промо играта е длъжен да предостави служебната бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ на печелившия участник в срок от 14 (четиринадесет) дни от отправеното искане за издаването ѝ. В случай че искането е направено преди получаването на наградата, заедно с последната на печелившия участник се връчва и служебната бележка.
11.3. Данъкът върху доходи, придобити под формата на парични или предметни награди ще бъде заплатен от Организатора от името на печелившите.

РАЗДЕЛ 12. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ

12.1. „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ“ ЕООД (като Организатор на Промо играта) е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Личните данни, във връзка с гореописаната Промо играта, представляват Вашето име, дата на раждане, телефонен номер, имейл адрес, ЕГН и постоянен адрес. Име, фамилия и имейл се предоставят от участниците при регистриране на касовата бележка за участие, а останалите данни, посочени в настоящата точка - при валидиране на участието на печелившия учасник.
12.2. „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ“ ЕООД не събира лични данни, освен в случаите, когато Вие изрично не му предоставите такива и само след Вашето предварително съгласие. Организаторът поема задължението да унищожи всички събрани лични данни на участниците, в това число и изображения, след приключване на Промо играта и раздаване на наградите.
12.3. Организаторът на Промо играта се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в Промо играта да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила. С участието си в Промо играта, Участниците се съгласяват изцяло с общата Политика за поверителност на „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ“ ЕООД, публикувана на https://www.lillydrogerie.bg/bg/privacy-policy
12.4. Участниците декларират, че са запознати със средствата за обработка, последиците от отказа за предоставяне на личните данни и правото на достъп, коригиране на събраните данни, и възможността за оттегляне на съгласието за обработката им.
12.5. Участник в Промо играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни, в случай че прецени, че е налице нарушение на правото му на защита на личните данни, като подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Наименование: Комисия за защита на личните данни; Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон: 02 915 3 518 Email: [email protected], [email protected] Уеб сайт: www.cpdp.bg.
12.6. С попълването на формата за участието си в Промо играта, участниците се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила и всички декларации в тях, в това число дават съгласието си личните им данни (включително изображения) да бъдат събирани, използвани и обработвани от „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ“ ЕООД за целите на Промо играта. За тази цел във формата за участие е поместен следният текст:
„Съгласен/а съм „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ“ ЕООД да събира, съхранява и обработва личните ми данни за целите на настоящата Промо играта.“
12.7. Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя отделно преди потвърждение на регистрация за участие.
12.8. Организаторът няма право да споделя предоставените лични данни с трети страни, освен ако това не се изисква при изпълнение на законоустановени задължения на Организатора.
12.9. Всички лични данни на участниците, събрани чрез платформата на Организатора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта и получаване на спечелените награди.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

13.1. Всеки потенциален правен спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

РАЗДЕЛ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

14.1. При установяване на злоупотреби, нарушения на правилата или при наличието на форсмажорни обстоятелства Организаторът има неотменимото право да променя настоящите Официални правила на Играта, както и да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 3, т. 3.4. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на тяхната стойност.
Настоящите правила влизат в сила от 01.12.2022 г.
гр. София