Спечели с Always!

04.01.2023

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „СПЕЧЕЛИ С ALWAYS” В МАГАЗИНИТЕ НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

 

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА КАМПАНИЯТА:

 

„Спечели с Always

 

 1. ПАРТНЬОР НА КАМПАНИЯТА:

 

Кампанията се провежда в търговските обекти и в онлайн магазина на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА:

 

Кампанията се организира и провежда от ДНК Глобъл Груп, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б, (наричано по-нататък за краткост „Организатор”) по възлагане на Възложителя.

 

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА КАМПАНИЯТА:

 

Кампанията се организира по възлагане на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “България” № 69, Infinity Tower, ет. 14 (наричано по-нататък за краткост „Възложител“).

 

 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

 • Правилата за участие, механизмът и наградите в Кампанията се определят изцяло от Възложителя.

 

 

 • Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/, както и на https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/.

 

 • Участник в Кампанията може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, Партньора и Възложителя, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Кампанията участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

 

 • Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Кампанията, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Кампанията.

 

 • Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят и Организаторът имат право да дисквалифицират съответния участник/участници и да го/ги лишат от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

 

 • Кампанията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

 1. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 

Кампанията/Играта започва на 01.01.2023 г. и приключва на 31.01.2023 г.

 

 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1 Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:

 

 • 5 бр. смарт часовници Garmin, всеки от които на стойност 591.2 лв. без ДДС (tbc)
 • 10 бр. луксозни портфейли Calvin Klein, всеки от които на стойност 120 лв. без ДДС (tbc) .

 

7.2 Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

 

7.3 Наградите се доставят само на територията на Република България.

 

7.4. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

 

7.5. Наградите ще бъдат предоставени само, ако участникът и участието му/ѝ отговарят на условията на настоящите Официални правила. 

 

7.6. Възложителят предоставя всички награди на Организатора единствено за целите на Кампанията.

 

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

 

 1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 

8.1. В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 5 на Официалните правила.

 

8.2. Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукти Always на минимална обща стойност 9,49 лв. с ДДС от който и да е магазин (физически или онлайн) от търговската верига Лили Дрогерие в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След получаване на касовата бележка, клиентът трябва да регистрира същата на интернет адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.

 

8.3. С една касова бележка участникът може да направи само една регистрация, независимо от броя и стойността на закупените с нея продукти.

 

8.4. Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай, че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка, с която е участвал в Кампанията, на следния и-мейл на Организатора: [email protected] за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригинала на касовата бележка остава при участника. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез интернет адреса, посочен в раздел 8.2., дата на покупката, която трябва да е в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с марка Always.

 

8.5. Един участник може да участва в Кампанията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

 

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

 

9.1. Тегленето на печелившите участници се организира от Организатора до 14 работни дни след края на кампанията, по предоставен списък на участници от страна на Партньора, и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 15 печеливши участници и 15 резервни.

 

9.2. В рамките на 1 седмица след тегленето на печелившите участници от томболата Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившия на посочения от него мобилен телефон, след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши.

 

9.3 Ако участникът не представи изисканите от него данни в рамките на една седмица от неговото уведомяване, по някаква причина, за която Организаторът не е и няма да носи отговорност, той/ тя губи правото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника. Участникът предоставя изисканите от него данни чрез и-мейл адрес, както е е посочено в т.8.4.

 

9.4. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Организатора на посочения от печелившия участник адрес в срок от 30 дни след свързване с печелившия участник, и валидиране на спечелената награда.

 

9.5. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само след представяне на нотариално заверено пълномощно и лична карта от другото лице при получаване на наградата. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да покаже лична карта и оригиналната касова бележка на куриера. Оригиналът на касовата бележка остава при участника.

 

 1. ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

10.1 Наградите по раздел 7 са на единична стойност над 100 лв. без ДДС. Следователно следва те да бъдат обложени на окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Кампанията.

 

10.2. За провеждане на томболата, предоставяне на наградите и изпълнение на чл. 10.1, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Партньора три имена, мобилен телефон и номер на касовата бележка, а на Организатора – необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

 

10.3 Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.

 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

11.1. В Кампанията не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

 

11.2. С участието си в Кампанията участниците се съгласяват с Общите правила на Играта.

 

11.3. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

 

11.4. Възложителят, Организаторът и Партньорът не носят отговорност в случай на забавяне на изпращането на наградата, причинено не по тяхна вина, включително и поради предоставени от спечелилия неточни или непълни данни; в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на техническа неизправност или услуги, предоставяни от трети лица; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици; прекратяване на Кампанията в случай, че настъпят масови злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за участието им в Кампанията. Възложителят и Организаторът няма да носят никаква отговорност за понесени загуби и/или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване на Кампанията, както и за всякакви други нежелани последствия за участниците, резултат от участието им в Играта или използването на наградите. 

 

11.5. Възложителят и Организаторът не поемат отговорност за разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат за участниците за и в следствие на тяхното участие в Играта.   

 

11.6. Възложителят,  Организаторът и Партньорът не се задължават да водят кореспонденция с участниците за неспечелена награда, както и след изтичане на срока на Кампанията и предоставяне на наградите, и/или по други подобни поводи.

 

11.7. След приключване на Кампанията Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да доведат до това потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава.

 

11.8. Организаторът на Кампанията и компаниите, включени в организацията, не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с претенции за награди. Никакви спорове относно собствеността на награди няма да влияят върху принципа, че Организаторът на Кампанията ще присъди наградата на лице, което официално спазва условията на тези Официални правила и името му е било изтеглено сред печелившите участници.

 

11.9. Организаторът и неговите партньори имат правото да предприемат необходимите действия, в случай на умишлена измама, злоупотреба, опит за фалшифициране на касови бонове, опити за фалшификации на изтеглените печеливши имена, опити за заобикаляне правилата на Играта и др., както и всякакви писмени и устни коментари и текстове в социалните мрежи, които биха могли да повлияят, компрометират, дискредитират и/или уронят имиджа и доброто име на организаторите, партньорите и възложителите на тази Игра. Ако бъдат идентифицирани участници или други лица, които са повлияли и/или улеснили спечелването на наградите, Организаторите, партньорите и Възложителят имат правото да дисквалифицират нарушителите, като потърсят съдебна отговорност на такива лица, въз основа на налично доказателство.

 

11.10. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи участието му и размера на покупката.

 

11.11. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените в настоящата Кампания награди като отговорността за рекламации е на съответния търговец и/или производител на наградата. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА

 

12.1 Организаторът и/или Възложителя имат неотменимо право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 5.3. на настоящите Официални правила, в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.

 

12.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: епидемии, войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и законова разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата.

 

12.3 Лични данни, предоставени на Партньора и Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Кампанията/Играта.

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 • Участниците в Кампанията предоставят лични данни на Организатора, при регистрирането на касова бележка за участие. Организаторът на Кампанията поема задължението да обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта и печелившите (три имена, мобилен телефон, имейл, ЕГН на печелившите участници), единствено по повод и във връзка с Кампанията, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.

 

 • Писменото съгласие на участниците за обработване на личните данни за регистрация (три имена, мобилен телефон и имейл) се предоставя при регистриране на касовата бележка в платформата на Партньора, съгласно условията на участие.

 

 • Събраните лични данни ще бъдат обработвани от Организатора с оглед провеждане на томболата, предоставяне на наградите на участниците, отговарящи на условията по-горе за получаване на награда и деклариране и заплащане на данъка по ЗДДФЛ на Националната агенция по приходите.

 

 • С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Кампанията, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.

 

13.5     Организаторът съхранява личните данни на участниците в Играта за срок не по-дълъг от срока на провеждането на Играта. След изтичането на този срок, предоставяне на спечелените награди и декларирането им, Организаторът полага необходимите грижи да заличи и унищожи данните на участниците, без ненужно забавяне. Срокът, в който Организаторът съхранява личните данни на участниците в Играта, може да бъде удължен само във връзка с надлежното провеждане и целите на Играта и предоставянето на наградата на печелившите участници, като изрично уведоми последните за това удължаване. Личните данни на печелившите участници се съхраняват от Организатора за срок от 5 години съгласно нормативните изисквания на чл. 38, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

13.6. Участниците в Играта имат следните права във връзка със защитата на личните им данни:

 

 • Участник в Играта може по всяко време да оттегли съгласието си за съхранение и обработване на личните му данни от Организатора. За целта е необходимо да се изрази изричното желание на участника за оттегляне на съгласието му за съхранение и обработване на личните му данни, като може да се използва някой от посочените методи за контакт с Организатора. С оттегляне на съгласието си за съхранение и обработване на личните си данни участникът прекратява своето участие в Играта.

 

 • Участник в Играта може по всяко време да отправи запитване до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, за това как се съхраняват личните данни на участника, както и да получи достъп до или копие от тях в електронна или друга подходяща форма.

 

 • Участник в Играта може по всяко време да отправи искане до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, относно коригирането, допълването или попълването на личните данни на Участника.

 

 • Участник в Играта може по всяко време да реализира правото си „да бъде забравен“, а именно личните данни на участника да бъдат заличени и изтрити от регистрите на Организатора. За целта участникът трябва да отправи изрично искане до Организатора, посредством една от формите за контакт.

 

 • Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни от Организатора, включително ако данните се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

 • Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни, в случай че прецени, че е налице нарушение на правото му на защита на личните данни, като подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

                        Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

13.7. „Лили Дрогерие“ ЕООД не обработва самостоятелно лични данни на участници в Играта. По отношение обработването на личните данни относно провежданата Игра, „Лили Дрогерие“ ЕООД има качеството на обработващ лични данни на участниците в Играта. Регистрацията на участниците става чрез платформата на Партньора. След приключване на периода на Играта, Партньорът следва да изпрати на Организатора пълен списък с регистриралите се участници, включвайки данните от регистрацията - име, фамилия и телефонен номер, необходими за тегленето на печелившите участници и получаване на наградите.

 

 1. СПОРОВЕ

 

14.1 Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на Кампанията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

14.2 Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Кампанията/Играта.

 

14.3 Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Кампанията/Играта.

 

Настоящите правила влизат в сила от 01.01.2023 г.

 

гр. София