Спечели с Maternea

01.10.2021

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ПРОМОЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ“ ЕООД


1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Спечели с МАТЕРНЕА!

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Партньор на Промоцията/Играта е „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”), https://www.lillydrogerie.bg.

3.ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира от „Лавена“ АД, (наричано по-долу за краткост „Организатор“), надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 837066835, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, Индустриална зона. Съорганизатор на Промоцията/Играта е дружество „Лавена Мърчандайзинг“ ЕООД, ЕИК 200760724, дъщерно дружество на „Лавена“ АД.

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие и механизмът за осъществяване на Промоцията/Играта се определят от Организатора. Организаторът предоставя продуктите, които участват в Промоцията/Играта, както и наградите.
4.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната страница на Партньора: https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts и на ФБ страницата на Партньора https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/.
4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора: http://www.lillydrogerie.bg/, https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/.
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Партньора и на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено право да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Организаторът и Партньорът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Партньорът и Организаторът имат право да дисквалифицират съответния участник/участници и да го/ги лишат от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от веригата на Партньора.
4.8 Партньорът и Организаторът имат право да прекратят Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Партньора, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.
За целите на тези Правила, за Форс мажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и/или Партньора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила, а именно да осигури наличие на продуктите, участващи в Промоцията/Играта и/или наградите, респективно Играта не може да бъде проведена в търговските обекти на Партньора. Такива събития ще означават без ограничение: епидемии, войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения, обявено от държавните органи извънредно положение в страната и други събития от всякакъв вид, които са извън контрола на Организатора и Партньора, както и законова разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 01.10.2021 г. и приключва на 31.10.2021 г.

 

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
6.1 10 бр. ваучери за подарък от интернет магазина sgusheni.com
6.2 Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност и/или предоставянето й на трети лица.
6.3 Единичната стойност на наградата е 50,00лв. с ДДС.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие по раздел 4 по - горе на Официалните правила и който е:
7.1. Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/, на която се провежда Играта;
7.2. Купил един продукт Матернеа от търговски обект на Лили Дрогерие по време на периода на промоцията и е регистрирал номера на касовата бележка на http://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games.
Регистрирането на една касова бележка означава едно участие. Всяка касова бележка, съдържаща закупуване на един продукт Матернеа, може да бъде регистрирана за участие.
С цел избягване на съмнение в случай че на една касова бележка има закупени два продукта Матернеа, то регистрирането на тази касова бележка означава едно участие.
7.3 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1. и 7.2., както и на раздел 4 по - горе.
7.4 Наградите ще се теглят в присъствие на трима представители на Организатора, извършено в рамките на 3 работни дни след датата на приключване на Промоцията / Играта, посочена в раздел 5 по - горе. При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени още десет резервни участника, на които ще бъдат предоставени посочените в раздел 6 награди, в случай, че първоначално изтеглените печеливши участници не потърсят наградите си в срока по чл. 8.5.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в томболата за теглене на печелившите участници. Всеки участник има право да регистрира една или повече касови бележки в Промоцията/Играта.
8.2.Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 08.11.2021 г. до 18:00 часа на фейсбук страницата на Партньора. В 7-дневен срок от обявяване имената на печелившите участници на фейсбук страницата на Партньора, представител на Организатора/Съорганизатора ще се свърже с всеки един от тях, за да получи информация относно най-удобния за него търговски обект на Партньора или адрес, на който желае да получи наградата си, в случай, че в населеното място, в което живее няма търговски обект на Лили Дрогерие.
8.3.Наградите ще бъдат предоставени от Организатора/Съорганизатора на Промоцията/Играта в посочения от печелившия участник най-удобен за него магазин на Партньора, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. Наградите се предоставят от Партньора в неговите търговски обекти в рамките на работното време за всеки конкретен обект. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
8.4.При липса на магазин на Партньора в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер от и за сметка на Организатора/Съорганизатора на посочения от печелившия участник адрес.
8.5. В случай, че в срок от 7 (седем) дни от публикуване на имената на печелившите участници, Организаторът/Съорганизаторът не успее да се свърже с някой от печелившите, то съответното лице губи правата си върху спечелената награда.


9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1 Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Партньорът.
9.2 В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
9.3 С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват:
9.4 Личните им данни като име, телефонен номер и адрес да се обработват от Партньора и Организатора/Съорганизатора за целите на участието им в Играта.
9.5 За срока на Промоцията/Играта и до 30 дни след приключването й, спечелилите награда в същата промоция дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни (име, адрес и телефонен номер) за целите на Играта.
9.6 Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта/Промоцията поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани в комуникационните системи.

10. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ПАРТНЬОРА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
10.1. Участниците в Промоцията/Играта предоставят следните лични данни – имена, телефонен номер и точен адрес на Партньора, при регистрирането на касова бележка за участие.
10.2. Събраните лични данни ще бъдат предоставени на Организатора и Съорганизатора с оглед провеждане на томболата и предоставяне на наградите на участниците, отговарящи на условията по-горе за получаване на награда.
10.3. Партньорът и Организаторът / Съорганизаторът поемат задължението да обработят личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, телефонен номер, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазват правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.
10.4. Така предоставените данни Организаторът обработва съгласно Политика за защита на личните данни, находяща се на следния електронен адрес: http://lavena.bg/bg/privacy/personal-data-protection-policy/.
10.5.Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни от страна на Партньора и Организатора / Съорганизатора, се предоставя отделно преди потвърждение на регистрация за участие.
10.6. Личните данни, събрани за целите на Промоцията/Играта, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.


11. СПОРОВЕ
11.1 Страните си сътрудничат помежду си за решаване на спорове с участници в Промоцията/Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

11.2 Партньорът на Промоцията/Играта не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на награди в Промоцията/Играта. Всички предявявания на претенции във връзка с наградите подлежат на проверка от Организатора. Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

 

 

Сподели