Спечели с Lenor

02.10.2019

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИИ НА МЯСТО В МАГАЗИНИТЕ НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
„Спечели с Lenor”!

 

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

 

3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и провежда от „ДНК Глобъл Груп” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б, (наричано по-нататък за краткост „Организатор”) по възлагане на Възложителя.

 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира по възлагане на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Източна тангента” 161 (наричано по-нататък за краткост „Възложител“).

 

5. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
5.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Възложителя.
5.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
5.3 Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора: http://www.lillydrogerie.bg/ ; https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/
5.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора, Партньора и Възложителя, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
5.5 Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
5.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
5.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

6. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 2.10.2019 г. и приключва на 31.10.2019 г.

 

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
10 броя комплекти луксозно спално бельо, всеки от които е на стойност 175 лв.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

 

8. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
8.1 В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в т. 5. 4. на Официалните правила.
8.2 Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи перилен препарат Lenor, от който и да е магазин от търговската верига Лили Дрогерие в периода на Кампанията. След това клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес:https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/.
8.3 Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти. При всяко участие в Промоцията/Играта участникът не може да спечели повече от един комплект луксозно спално бельо.


9. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
Наградите се изпращат от Организатора до изтеглените пред нотариус печеливши участници до избрани от тях търговски обекти на Партньора. Тегленето на томболата се организира от Организатора до 7 дни след края на кампанията. Изпращането на наградите се изпълнява до 7 дни след предоставяне на всички данни по т. 10.4 от печелившите участници.

10. ДАНЪЦИ И ТАКСИ
10.1 Наградата по раздел 7 е на единична стойност над 100 лв, а именно луксозно спално бельо на стойност 175 лв. с ДДС.
10.2 Тъй като наградата е на стойност над 100 лв., следва тя да бъде обложена на окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Промоцията/Играта.
10.3 За провеждане на томболата, предоставяне на наградите и изпълнение на раздел 10.2., участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Партньора три имена, мобилен телефон, имейл, а на Организатора – необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.
10.4. Организаторът се задължава да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.

 

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ
11.1. Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът/Възложителят.

 

11.2. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

11.3. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват с Общите правила на играта.

11.4. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

 

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА


12.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.
12.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.
12.3 Лични данни, предоставени на Партньора и Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.

13. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЬОРА
13.1 Партньорът и Организаторът на Промоцията/Играта поемат задължението да обработят личните данни, предоставени от участниците в Играта и печелившите (име, мобилен телефон, имейл), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.
13.2 Писменото съгласие на участниците за обработване на личните данни (име, мобилен телефон и имейл) се предоставя при регистриране на касовата бележка в платформата на Партньора, съгласно условията на участие в Играта.
13.3 Събраните лични данни ще бъдат предоставени на:
• Национална агенция по приходите с оглед деклариране на предоставена награда на стойност над 100 лв. (с ДДС) и спазване на изискванията на приложимото законодателство
• Организатора („ДНК Глобър Груп“ ЕООД) с оглед провеждане на томболата и предоставяне на наградите на участниците, отговарящи на условията по-горе за получаване на награда
13.5 С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Промоцията/Играта, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.


14. СПОРОВЕ
14.1 Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.14.2 Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Промоцията/Играта.
14.3 Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

Сподели