СПЕЧЕЛИ С КОЛГЕЙТ И  „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ”

01.08.2022

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИИ НА МЯСТО В МАГАЗИНИТЕ НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ” ЕООД КАТО ОРГАНИЗАТОР

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

 

СПЕЧЕЛИ С КОЛГЕЙТ И  „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ”

 

 1. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

 

Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” № 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

 

Организатор на Играта е ТП Колгейт-Палмолив Адриа, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 121525010, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 64, сграда Б1 (наричано по-нататък за краткост „Организатор ”).

 

 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.

4.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.

4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната страница: http://www.lillydrogerie.bg/ .

4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора и Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

4.5 Партньорът и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.

4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

 1. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 

Промоцията/Играта започва на 01.08.2022 г. и приключва на 15.08.2022 г.

 

 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта са общо 15 пасти за зъби Colgate Elixir Gum Booster 80ml или Cool Detox 80ml (1 от двете разновидности по избор).

6.2 Наградите не могат да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и/или да бъдат преотстъпвани на други лица.

 

 1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

7.1 В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 4 на Официалните правила.

7.2 Участникът следва да хареса поста, чрез който е публикувана и на който се провежда играта.

7.3 Участникът трябва да отговори на въпроса Знаете ли кой е производителят на пастата за зъби Elixir? като коментар под поста, на който е публикувана Играта

7.4 Един участник може да участва в промоцията веднъж и не може да спечели повече от една награда.

7.5. Нито Организаторът, нито Партньорът носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Партньора. Също така, Организаторът и Партньорът не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.6. Организаторът на Играта и Партньорът не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон / фактура, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

 

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. Тегленето на печелившите участници се организира от Партньора до 7 (седем) дни след края на кампанията. Ще бъдат изтеглени 15 печеливши участници и 15 резервни.

8.2 Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 17.08 2022 г. до 18:00 часа на фейсбук

страницата на Партньора, за което участниците дават изричното си съгласие, приемайки Правилата на Играта.

8.3. В рамките на 7 (седем) дни след тегленето на печелившите участници от томболата, Организаторът ще се свърже на посочения телефон с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай че Организаторът не успее да се свърже с избрания участник в рамките на три последователни опита в рамките на 2 (два) дни, то той ще пристъпи към първия изтеглен резервен участник.

8.4.  Спечелилият награда ще я получи с куриер за сметка на Организатора в рамките на 20 дни след изтеглянето имената на печелившите.

8.5. При получаване на наградата печелившият участник следва да представи лична карта за удостоверяване на самоличността си пред служителите на Организатора или на спедиторската фирма. Трето лице може да получи спечелената награда само след представяне на надлежно изготвено нотариално заверено пълномощно.

 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Партньорът.

9.2. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

9.3. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват с Общите правила на Играта.

9.4. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ПАРТНЬОРА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10.1. Участниците в Промоцията/Играта предоставят следните лични данни – имена, телефонен номер и адрес на Организатора, при регистрирането на касова бележка за участие.

10.2. Организаторът поема задължението да обработи личните данни, предоставени от

участниците в Играта (име, телефонен номер, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

10.3.Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя отделно преди потвърждение на регистрация за участие.

10.4. Партньорът няма право да споделя предоставените лични данни с трети страни, освен с Организатора и то само по отношение на такива участници, които следва да получат наградите си по куриер на посочен от тях адрес, когато е необходимо, съгласно тези Правила.

10.5. Всички лични данни на участниците, събрани чрез платформата на Организатора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта и получаване на спечелените награди.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА

11.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 4.3. на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.

11.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: епидемии, войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и законова разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата.

11.3 Лични данни, предоставени на Партньора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.

 

 1. СПОРОВЕ

12.1 Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на Промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2 Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Промоцията/Играта.

12.3 Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

Сподели