Спечели с Head & Shoulders!

31.05.2023

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИИ НА МЯСТО В МАГАЗИНИТЕ НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА КАМПАНИЯТА/ИГРАТА:

„Спечели с Head & Shoulders!“

2. ПАРТНЬОР НА КАМПАНИЯТА/ИГРАТА:

Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

3. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА/ИГРАТА:

Кампанията/Играта се организира и провежда от „ДНК Глобъл Груп“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Шейново” 11, вх. Б, ет. 1, ап. 2 (наричано по-нататък за краткост „Организатор”) по възлагане на Възложителя.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА КАМПАНИЯТА/ИГРАТА:

Кампанията/Играта се организира по възлагане на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София 1404, бул. “България” № 69, Infinity Tower, ет. 14 (наричано по-нататък за краткост „Възложител“).

5. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

5.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Кампанията/Играта се определят изцяло от Възложителя.
5.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Кампанията/Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
5.3 Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/.
5.4 Участник в Кампанията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Кампанията/Играта нямат право да участват служители на Организатора, Партньора и Възложителя, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Кампанията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
5.5 Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Кампанията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Кампанията/Играта.
5.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят и Организаторът имат право да дисквалифицират съответния участник/участници и да го/ги лишат от правото да получи/получат спечелената/ спечелените в резултат на такива действия награда/награди.
5.7 Кампанията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

6. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Кампанията/Играта започва на 01.06.2023 г. и приключва на 31.06.2023 г.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са следните:

(а.) 15бр. слушалки AirPods Pro, на стойност 9.99 лв. с ДДС

7.2 Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.
7.3 Наградите се доставят само на територията на Република България.
7.4. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
7.5. Наградите ще бъдат предоставени само ако участникът и участието му/ѝ отговарят на условията на настоящите Официални правила.
7.6. Възложителят предоставя всички награди на Организатора единствено за целите на Кампанията.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

8. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

8.1. В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 5 на Официалните правила.
8.2. Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи един или повече продукти с марка Head & Shoulders на минимална обща стойност от 9,99 лв. с ДДС от който и да е магазин от търговската верига Лили Дрогерие, включително онлайн магазина, в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на избраните продукти, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.
8.3. С една касова бележка участникът може да направи само една регистрация, независимо от броя и стойността закупените с нея продукти.
8.4. Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката, в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от оригиналната касова бележка, с която е участвал в Кампанията, на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригиналът на касовата бележка остава при участника. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез интернет адреса, посочен в раздел 8.2., дата на покупката, която трябва да е в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с марка Head & Shoulders, закупени от търговски обект на „Лили Дрогерие“ ЕООД.
8.5. Един участник може да участва в Кампанията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

9.1. Тегленето на печелившите участници се извършва от Организатора до 14 (четиринадесет) работни дни след края на Кампанията, по предоставен списък на участници от страна на Партньора, и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 15 печеливши участници и 15 резервни. Имената на изтеглените участници, както и номерата на техните регистрирани касови бележки, ще бъдат протоколирани.
9.2. В рамките на 1 седмица след тегленето на печелившите участници от томболата Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да го уведоми, че е изтеглен като печеливш и да валидира неговото участие. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившия на посочения от него мобилен телефон, след три опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши.
9.3. В срок от 1 (една) седмица след като бъдат уведомени от Организатора за спечелената награда, печелившите участници трябва да изпратят снимка от оригиналната касова бележка, с която са участвали в Кампанията, на и-мейл на Организатора ([email protected]) за проверка. Оригиналът на касовата бележка остава при участниците. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез интернет адресa, посочен в раздел 8.2., дата на покупката, която трябва да е в периода на Кампанията, стойността и името на закупените продукти с марка Head & Shoulders. Печелившите участници следва да предоставят също и информацията, необходима за деклариране на спечелената награда, съгласно изискванията на Закона за данък върху доходите на физическите лица.
9.4 Ако участникът не представи изисканите от него данни в рамките на една седмица от неговото уведомяване, по някаква причина, за която Организаторът не носи и няма да носи отговорност, той/тя губи правото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника.
9.5. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Организатора на посочения от печелившия участник адрес в срок от 30 дни след свързване с печелившия участник, и валидиране на спечелената награда. 
9.6. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само след представяне на нотариално заверено пълномощно от другото лице при получаване на наградата. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да покаже оригиналната касова бележка на куриера. Оригиналът на касовата бележка остава при участника.

10. ДАНЪЦИ И ТАКСИ

10.1 Наградата по раздел 7 (а) е на единична стойност над 100 лв. без ДДС. Следователно следва тя да бъде обложена на окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Кампанията/Играта.
10.2. За провеждане на томболата, предоставяне на наградите и изпълнение на чл. 10.1, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Организатора три имена, мобилен телефон и номер на касовата бележка, както и необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).
10.3 Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. В Кампанията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
11.2. С участието си в Кампанията/Играта участниците се съгласяват с Общите правила на Играта.
11.3. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.
11.4. Възложителят и Организаторът не носят отговорност в случай на забавяне на изпращането на наградата, причинено не по тяхна вина, включително и поради предоставени от спечелилия неточни или непълни данни; в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на техническа неизправност или услуги, предоставяни от трети лица; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици; прекратяване на Кампанията в случай, че настъпят масови злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за участието им в Кампанията. Възложителят и Организаторът няма да носят никаква отговорност за понесени загуби и/или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване на Кампанията, както и за всякакви други нежелани последствия за участниците, резултат от участието им в Играта или използването на наградите.
11.5. Възложителят и Организаторът не поемат отговорност за разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат за участниците за и в следствие на тяхното участие в Играта. 
11.6. Възложителят, Партньорът и Организаторът не се задължават да водят кореспонденция с участниците за неспечелена награда, както и след изтичане на срока на Кампанията и/или по други подобни поводи.
11.7. След приключване на Кампанията Организаторът и Партньорът не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да доведат до това потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава.
11.8. Организаторът на Кампанията и компаниите, включени в организацията, не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с претенции за награди. Никакви спорове относно собствеността на награди няма да влияят върху принципа, че Организаторът на Кампанията ще присъди наградата на лице, което официално спазва условията на тези Официални правила.
11.9. Организаторът и неговите партньори имат правото да предприемат необходимите действия, в случай на умишлена измама, злоупотреба, опит за фалшифициране на касови бонове, опити за фалшификации на изтеглените печеливши имена, опити за заобикаляне правилата на Играта и др., както и всякакви писмени и устни коментари и текстове в социалните мрежи, които биха могли да повлияят, компрометират, дискредитират и/или уронят имиджа и доброто име на организаторите, партньорите и възложителите на тази Игра. Ако бъдат идентифицирани участници или други лица, които са повлияли и/или улеснили спечелването на наградите, Организаторите, партньорите и Възложителят имат правото да дисквалифицират нарушителите, като потърсят съдебна отговорност на такива лица, въз основа на налично доказателство.
11.10. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи участието им и размера на покупката.
11.11. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените в настоящата Кампания награди като отговорността за рекламации е на съответния търговец и/или производител на наградата. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА

12.1 Организаторът и/или Възложителят имат неотменимо право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 5.3. на настоящите Официални правила, в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.
12.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: епидемии, войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и законова разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата.

13. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1 Участниците в Кампанията/Играта предоставят лични данни на Организатора, при регистрирането на касова бележка за участие. Организаторът на Кампанията/Играта поема задължението да обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта и печелившите (три имена, мобилен телефон, имейл, ЕГН на печелившите участници), единствено по повод и във връзка с Кампанията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.
13.2 Писменото съгласие на участниците за обработване на личните данни за регистрация (три имена, мобилен телефон и имейл) се предоставя при регистриране на касовата бележка в платформата на Партньора, съгласно условията на участие.
13.3 Събраните лични данни ще бъдат обработвани от Организатора с оглед провеждане на томболата, предоставяне на наградите на участниците, отговарящи на условията по-горе за получаване на награда и деклариране и заплащане на данъка по ЗДДФЛ на Националната агенция по приходите.
13.4 С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Кампанията/Играта, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.
13.5 Организаторът съхранява личните данни на участниците в Играта за срок не по-дълъг от срока на провеждането на Играта. След изтичането на този срок Организаторът полага необходимите грижи да заличи и унищожи данните на участниците, без ненужно забавяне. Срокът, в който Организаторът съхранява личните данни на участниците в Играта, може да бъде удължен само във връзка с надлежното провеждане и целите на Играта и предоставянето на наградата на печелившите участници, като изрично уведоми последните за това удължаване. Личните данни на печелившите участници се съхраняват от Организатора за срок от 5 години съгласно нормативните изисквания на чл. 38, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
13.6. Участниците в Играта имат следните права във връзка със защитата на личните им данни:

 Участник в Играта може по всяко време да оттегли съгласието си за съхранение и обработване на личните му данни от Организатора. За целта е необходимо да се изрази изричното желание на участника за оттегляне на съгласието му за съхранение и обработване на личните му данни, като може да се използва някой от посочените методи за контакт с Организатора. С оттегляне на съгласието си за съхранение и обработване на личните си данни участникът прекратява своето участие в Играта.

 Участник в Играта може по всяко време да отправи запитване до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, за това как се съхраняват личните данни на участника, както и да получи достъп до или копие от тях в електронна или друга подходяща форма.

 Участник в Играта може по всяко време да отправи искане до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, относно коригирането, допълването или попълването на личните данни на Участника.

 Участник в Играта може по всяко време да реализира правото си „да бъде забравен“, а именно личните данни на участника да бъдат заличени и изтрити от регистрите на Организатора. За целта участникът трябва да 

отправи изрично искане до Организатора, посредством една от формите за контакт.
 
 Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни от Организатора, включително ако данните се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 
 Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни, в случай че прецени, че е налице нарушение на правото му на защита на личните данни, като подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
13.7. „Лили Дрогерие“ ЕООД не обработва самостоятелно лични данни на участници в Играта. По отношение обработването на личните данни относно провежданата Игра, „Лили Дрогерие“ ЕООД има качеството на обработващ лични данни на участниците в Играта. Регистрацията на участниците става чрез платформата на Партньора. 
13.8. След приключване на периода на Играта, Партньорът следва да изпрати на Организатора пълен списък с регистриралите се участници, включвайки данните от регистрацията - име, фамилия и телефонен номер, необходими за тегленето на печелившите участници и получаване на наградите. Администратори по отношение на събраните лични данни са Възложителят и Организаторът.
 
14. СПОРОВЕ
 
14.1 Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Кампанията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
14.2 Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Кампанията/Играта.
14.3 Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Кампанията/Играта.
 
Настоящите правила влизат в сила от 01.06.2023 г. 
 
гр. София