Спечели с bioten през месец май

29.04.2024

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРА „BIOTEN грижа за лице“ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ” ЕООД


1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
Организатор на Играта е „Сарантис България” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 831542220, с адрес гр. София, район Младост, Бизнес Парк София, сграда 12, вх. 1, ет.2.


2. ПАРТНЬОР НА ИГРАТА:
Партньор на Кампанията е „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” № 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”), като Кампанията се провежда на онлайн магазина на Лили - https://shop.lillydrogerie.bg/.

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
3.1. Официалните правила (Правилата) за участие, механизмът и наградите в Играта се определят изцяло от Организатора.

3.2. Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта и са публикувани на електронната и Фейсбук (ФБ) страници на Партньора.

3.3. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и Фейсбук страница на Партньора: http://www.lillydrogerie.bg/ и https://bg-bg.facebook.com/LillyDrogerieBG/.

3.4. В настоящата Играта участват всички продукти от категория грижа за лице с търговска марка “BIOTEN”, налични в онлайн магазина на Партньора - https://shop.lillydrogerie.bg/

3.5. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители, съпрузи, братя или сестри). С извършването на което и да е от действията за участие в Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила.

3.6. Играта се организира и провежда на единствено на територията на Република България.

4. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
4.1. Играта започва в 00:00 часа на 01.05.2024 г. и приключва в 23:59 часа на 31.05.2024 г. Регистрации на касови бележки за участие в Играта могат да се правят до 04.05.2024г.

5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
5.1. Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта са общо 10 комплекта перлени обеци Yuno pearls.

5.2. Наградите не могат да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност, като не се допускат и други замени.

5.3. Наградите, показани в рекламните материали на Играта, са илюстративни и илюстрациите могат да се различават от визията на реалните награди.

5.4. Наградите не може да бъдат преотстъпвани на други лица.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
6.1. В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 3 на Официалните правила.

6.2. Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукти грижа за лице с търговска марка “BIOTEN” на стойност поне 15.00 лева с ДДС, от онлайн магазина на търговската верига „Лили Дрогерие” ЕООД - https://shop.lillydrogerie.bg/, в периода на Кампанията, посочен в раздел 4.

След получаване на касова бележка при доставката на закупените през онлайн магазина участващи продукти, клиентът трябва да я регистрира на интернет адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма на Играта.

6.3. За да впише и участва, всяко лице трябва да потвърди (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; че е навършил 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, неговите две имена, ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата: https://bg-bg.facebook.com/LillyDrogerieBG/

6.4. С една касова бележка, отговаряща на условията по чл. 6.2., може да се направи само една регистрация за участие в Играта.

• Важно! – може да се регистрира само касова бележка, издадена в периода на Играта (от 01.05.2024г. до 31.05.2024г.). Регистрации на касови бележки за участие в Играта могат да се правят до 04.05.2024г.

• Касовата бележка следва да се пази до получаване на наградата, като на нея трябва да е изписано името на закупените продукти от категория грижа за лице с търговска марка „BIOTEN“!

• В случай че е направена покупка, отговаряща на изискванията на чл. 6.2., но лицето върне закупения продукт „BIOTEN“, независимо от причината за това, лицето няма право да регистрира касовата бележка за участие в Играта, а направената вече регистрация за участие подлежи на анулиране от Партньора.

6.5 Един участник може да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира неограничен брой касови бележки, но не може да спечели повече от една награда.

7. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИК


7.1 Организаторът и Партньорът не гарантират, че достъпът до онлайн магазина на Играта https:https://shop.lillydrogerie.bg и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

7.2 Организаторът и Партньорът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Партньора. Също така, Организаторът и Партньорът не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3 Организаторът и Партньорът не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печелившата касова бележка, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.4 Организаторът и Партньорът не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.5 Организаторът и Партньорът не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Партньора.

7.6 Организаторът и Партньорът не носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чиято касова бележка е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

7.7 Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Партньорът са предвидени с информативна цел и в този смисъл не са задължителни за
тези лица. Неспазването им от Организатора или от Партньора не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

7.8 Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Партньор си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.9 Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
8.1. Тегленето на печелившите участници се организира от Партньора до 15 дни след края на кампанията. Тегленето на печелившите е на случаен принцип и ще се извърши чрез софтуер, измежду всички участници, регистрирали се успешно за участие в Играта. Ще бъдат изтеглени десет печеливши участници и двама резервни.

8.2 Двете имената на спечелилите участници ще бъдат обявени до един месец след края на Играта на фейсбук страницата и/или уебсайта на Партньора.

8.3. В рамките на 7 (седем) дни след тегленето на печелившите участници от томболата, Партньорът ще се свърже с всеки един от тях на посочените при потребителска регистрация в уебсайта на Партньора телефон или email адрес, за да валидира тяхното участие. В случай че Партньорът не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на три опита в рамките на 2 (два) дни, то той ще пристъпи към първия изтеглен резервен участник.

8.4. Наградите ще бъдат изпращани от Партньора по куриер, за собствена сметка, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на валидиране на участието на всеки един печеливш. Получаването на наградата ще става лично от изтеглените печеливши участници чрез куриер на Организатора или спедиторска фирма. Наградите се доставят само на територията на Република България.

8.5. При получаване на наградата печелившият участник следва да представи лична карта за удостоверяване на самоличността си пред куриера на спедиторската фирма. Трето лице може да получи спечелената награда само след представяне на надлежно изготвено нотариално заверено пълномощно.

8.6. Ако някое от горните условия за получаване на наградата не бъде изпълнено или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на 2 посещения в различни дни, същият губи правото да получи наградата, като Организаторът и Партньорът не дължат заплащане на каквото и да е обезщетение за това.

8.7. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за забавяне на доставката на наградата по вина на трето лице-куриер или други причини извън техния контрол.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1. Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът.

9.3. С участието си в Играта участниците се съгласяват с Общите правила на Играта.

9.4. Организаторът не носи отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

10. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
10.1. Администратор на лични данни:
Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Кампанията участници е Партньора – „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” № 26, ет. 2.
Администраторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Кампанията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 единствено и само по повод и за целите на Кампанията. В случай на спечелване на награда участниците в Кампанията дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (три имена, адрес за доставка, адрес на електронна поща и телефонен номер) да бъдат събрани, обработвани и използвани единствено и само за цели, свързани с Кампанията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън посочените в този раздел. Личните данни ще бъдат

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА
11.1 Организаторът има едностранното неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 3.3. на настоящите Официални правила, в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.

12. СПОРОВЕ
12.1 Всеки потенциален правен спор между Организатора на Играта и участници в същата се решава по взаимно съгласие; при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните органи в Република България.

12.2 Организаторът и Партньорът нямат задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Играта.
Организаторът и Партньорът нямат задължение да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

Настоящите Официални правила влизат в сила на 01.05.2024 г.

Сподели