Спечели с Always

01.08.2022

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИИ НА МЯСТО В МАГАЗИНИТЕ НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

„Спечели с Always“

 1. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Промоцията/Играта се организира и провежда от ДНК Глобъл Груп, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б, (наричано по-нататък за краткост „Организатор”) по възлагане на Възложителя.

 1. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Промоцията/Играта се организира по възлагане на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “България” № 69, Infinity Tower, ет. 14 (наричано по-нататък за краткост „Възложител“).

 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Възложителя.

Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.

Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/.

Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора, Партньора и Възложителя, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.

Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят и Организаторът имат право да дисквалифицират съответния участник/участници и да го/ги лишат от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

6. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Промоцията/Играта започва на 01.08.2022 г. и приключва на 31.08.2022 г.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:

 • 5бр. луксозни часовници, всеки от които на стойност 352 лв. без ДДС
 • 10 бр. ваучери за оптики Леонардо за покупка на слънчеви очила, всеки от които на стойност 250 лв. без ДДС
 • 10 бр. луксозни плажни чанти, всяка от които на стойност 136 лв. без ДДС

7.2 Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

7.3 Наградите се доставят само на територията на Република България.

7.4. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

7.5. Наградите ще бъдат предоставени само ако участникът и участието му/ѝ отговарят на условията на настоящите Официални правила. 

7.6. Възложителят предоставя всички награди на Организатора единствено за целите на Кампанията.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

 

 1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

8.1. В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 5 на Официалните правила.

8.2. Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукти Always на минимална обща стойност 9,49 лв. с ДДС от който и да е магазин от търговската верига Лили Дрогерие в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.

8.3. С една касова бележка участникът може да направи само една регистрация, независимо от броя и стойността закупените с нея продукти.

8.4. Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка, с която е участвал в Кампанията, на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригинала на касовата бележка остава при участника. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез интернет адреса посочен в раздел 8.2., дата на покупката, която трябва да е в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с марка Always.

8.5. Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

9.1. Тегленето на печелившите участници се организира от Организатора до 14 работни дни след края на кампанията, по предоставен списък на участници от страна на Партньора, и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 25 печеливши участници и 25 резервни.

9.2. В рамките на 1 седмица след тегленето на печелившите участници от томболата Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившия на посочения от него мобилен телефон, след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши.

9.3 Ако участникът не представи изисканите от него данни в рамките на една седмица от неговото уведомяване, по някаква причина, за която Организаторът не е и няма да носи отговорност, той/ тя губи правото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника.

9.4. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Организатора на посочения от печелившия участник адрес в срок от 30 дни след свързване с печелившия участник, и валидиране на спечелената награда.

9.5. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само със законно разрешение от печелившия, заверено от нотариус. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да покаже оригиналната касова бележка на куриера. Оригиналът на касовата бележка остава при участника.

 1. ДАНЪЦИ И ТАКСИ

10.1 Наградите по раздел 7 са на единична стойност над 100 лв. без ДДС. Следователно следва те да бъдат обложени на окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Промоцията/Играта.

10.2. За провеждане на томболата, предоставяне на наградите и изпълнение на чл. 10.1, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Партньора три имена,  мобилен телефон и номер на касовата бележка, а на Организатора – необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.

10.3 Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

11.2. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват с Общите правила на играта.

11.3. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА

12.1 Организаторът и/или Възложителя имат неотменимо право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 5.3. на настоящите Официални правила, в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.

12.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: епидемии, войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и законова разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата.

12.3 Лични данни, предоставени на Партньора и Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.

 1. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЬОРА
  • Партньорът и Организаторът на Промоцията/Играта поемат задължението да обработят личните данни, предоставени от участниците в Играта и печелившите (три имена, мобилен телефон, имейл), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.
  • Писменото съгласие на участниците за обработване на личните данни за регистрация (три имена и мобилен телефон) се предоставя при регистриране на касовата бележка в платформата на Партньора, съгласно условията на участие.
  • Събраните лични данни ще бъдат предоставени на Организатора с оглед провеждане на томболата и предоставяне на наградите на участниците, отговарящи на условията по-горе за получаване на награда.

13.5 С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Промоцията/Играта, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.

14.СПОРОВЕ

14.1 Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

14.2 Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Промоцията/Играта.

14.3 Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

Сподели