СПЕЧЕЛИ ПУДРА POWDERFULL ОТ AURA ПРЕЗ НОЕМВРИ

21.11.2023

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРАТА НА МЯСТО В МАГАЗИНИТЕ НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ” ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

„СПЕЧЕЛИ ПУДРА POWDERFULL ОТ AURA ПРЕЗ НОЕМВРИ“
2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

3. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

Играта се организира и провежда от ОРНО АД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 200704565, със седалище и адрес на управление гр .София, бул.“Никола Мушанов“116, ет. 2 (наричано по-нататък за краткост „Организатор”) .

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Играта се определят изцяло от Организатора.

4.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.

4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на:http://www.lillydrogerie.bg/.

4.4 Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, и Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

4.5 Партньорът и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

4.7 Играта се организира и провежда на територията на Република България

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта започва на 16.11.2023 г. и приключва на 30.11.2023 г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:

5 броя прахообразни пудри POWDERFULL, като цветовете са по избор на печелившите. Всеки продукт е с единична стойност 10.89 лв

6.2 Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

7.1 В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 4 на Официалните правила.

7.2 Всеки, желаещ да участва, трябва да отговори на въпроса „Кои са новите цветове от серията прахообразни пудри Powderfull?“ и да остави като коментар под поста своя отговор.

7.3 Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. Тегленето на печелившите участници се организира от Партньора до 7 дни след края на Кампанията. Имената на спечелите участници ще бъдат обявени на електронната и фейсбук страници на Партньора. В 7-дневен срок от публикуване имената на печелившите участници, същите трябва да предоставят на Партньора точен адрес, на който желаят да получат наградата си.. Ще бъдат изтеглени 10 печеливши участници.

8.2 Ще бъдат изтеглени и 3 резервни печеливши участници. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния първоначално изтеглен печеливш, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

8.3 Наградите ще бъдат изпращани от Организатора на играта на посочения от печелившия участник адрес в срок до 10 дни от датата на посочване на адреса. Разходите по изпращането на наградите се поемат от Организатора на играта. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

8.4. Спечелилите участници в Промоцията/Играта, които не са се свързали с Партньора до 7 (седем) дни от публикуване на имената на фен страницата на Лили Дрогерие, губят правата си върху спечелената награда и тя ще бъде предоставена на съответния резервен печеливш участник по реда на неговото изтегляне.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът.

9.2. В Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

9.3. С участието си в Играта участниците се съгласяват с Общите правила на Играта.

9.4. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

10. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ПАРТНЬОРА И ОРГАНИЗАТОРА

10.1. Участниците в Играта предоставят следните лични данни – имена, телефонен номер и адрес на Партньора, при регистрирането на касова бележка за участие.

10.2. Партньорът поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, телефонен номер, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.


10.3.Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя отделно преди потвърждение на регистрация за участие.

10.4. Партньорът няма право да споделя предоставените лични данни с трети страни, освен с Организатора, и то само по отношение на такива участници, които следва да получат наградите си по куриер на посочен от тях адрес, когато е необходимо, съгласно тези Правила.

10.5. Всички лични данни на участниците, събрани чрез платформата на Партньора за участие в Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Играта.

10.6. При невъзможност награда да бъде получена в обект от магазинната мрежа на Партньора, тя може да му бъде изпратена по куриер. За целта Партньорът предоставя на Организатора данни за имената, телефонния номер и адреса на съответния участник с цел изпращане на спечелената награда. Така предоставените данни Организаторът обработва съгласно Политика за защита на личните данни. И-мейл за контакт по въпроси свързани с обработването и съхраняването на лични данни:[email protected].

10.7. Участниците в Играта имат следните права във връзка със защитата на личните им данни:
 Участник в Играта може по всяко време да оттегли съгласието си за съхранение и обработване на личните му данни от Организатора. За целта е необходимо да се изрази изричното желание на Участника за оттегляне на съгласието му за съхранение и обработване на личните му данни, като може да се използва някой от посочените методи за контакт с 

Организатора, публикувани на www.orno.bg. С оттегляне на съгласието си за съхранение и обработване на личните си данни Участникът прекратява своето участие в Играта, като това не е обвързано с връщане на вече получените мостри на козметични продукти или награда.
 Участник в Играта може по всяко време да отправи запитване до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, за това как се съхраняват личните данни на Участника, както и да получи достъп до или копие от тях в електронна или друга подходяща форма.
 Участник в Играта може по всяко време да отправи искане до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, относно коригирането, допълването или попълването на личните данни на участника.
o Участник в Играта може по всяко време да реализира правото си „да бъде забравен“, а именно личните данни на участника да бъдат заличени и изтрити от регистрите на Организатора. За целта участникът трябва да отправи изрично искане до Организатора, посредством една от формите за контакт, публикувани на www.orno.bg. 
 Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни от Организатора, включително ако данните се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни, в случай че прецени, че е налице нарушение на правото му на защита на личните данни, като подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 519
Уеб сайт: www.cpdp.bg 
 
 
11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА
 
11.1 Организаторът има неотменимо право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 4.3. на настоящите Официални правила, в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.
 
11.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: войни, пожари, наводнения, епидемии, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и законова разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата.
 
11.3 Лични данни, предоставени на Партньора и Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.
 
12. СПОРОВЕ
 
12.1 Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
 
12.2 Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Играта.
 
12.3 Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Играта.
 
Настоящите Официални правила влизат в сила на 15.11.2023 г.
Гр. София