СПЕЧЕЛИ ПОДАРЪК ОТ REVLON ПРЕЗ МАЙ

12.05.2023

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА GIVEAWAY В ОФИЦИАЛНАТА FACEBOOK СТРАНИЦА НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ” ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
„СПЕЧЕЛИ ПОДАРЪК ОТ REVLON ПРЕЗ МАЙ“
2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Играта се провежда в официалната Facebook страница на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).
3. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
Играта се организира и провежда от ОРНО АД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 200704565, със седалище и адрес на управление гр .София, бул.“Никола Мушанов“116, ет. 2 (наричано по-нататък за краткост „Организатор”) .
4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Играта се определят изцяло от Организатора.
4.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/.
4.4 Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, и Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Партньорът и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Играта се организира и провежда на територията на Република България.
5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта започва на 15.05.2023 г. и приключва на 28.05.2023 г.
6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1 Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
10 броя фон дьо тени Revlon ColorStay™Longwear Makeup
6.2 Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.
7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
7.1 В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 4 на Официалните правила.
7.2 Всеки, желаещ да участва, трябва да да посети официалната Facebook страница на “Лили” и в коментар да отговори на въпроса:
„Кои съставките се грижат за кожата в новия фон дьо тен Revlon ColorStay Longwear Makeup?“
7.3 При верен отговор се участва в giveaway за спечелването на 1 бр. Revlon ColorStay Longwear Makeup с цвят по избор.
7.4 Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.
7.5 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие.
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
Получаването на наградата от клиент става в посочен от него, офис на куриерска фирма Спиди. Пратката се подготвя и изпраща от страна на Организатора.
9. ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Наградите са предметни и на единична стойност под 100 лв. без ДДС и не следва да бъдат облагани с данъци.
10. ДРУГИ УСЛОВИЯ
10.1. Играта не е обвързана с покупка по никакъв начин. В играта може да се участва само в официалната фейсбук страница на „Лили“.
10.2. В Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
10.3. С участието си в Играта участниците се съгласяват с Общите правила на Играта.
10.4. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.
11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА
11.1 Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.
11.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: епидемии, войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.
12. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ПАРТНЬОРА И ОРГАНИЗАТОРА
- Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Играта е Партньорът.
- Партньорът на Играта поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, мобилен телефон, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Организатора.
- Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно им включване в Играта, съгласно условията за участие.
- Партньорът и Организаторът и свързани с него лица няма да препращат предоставените лични данни на трети страни, освен за изпращане на наградите по куриер, когато е необходимо, съгласно тези Правила.
- Всички лични данни на участниците, събрани чрез ФБ на Партньора за участие в Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Играта.
- Лични данни, предоставени на Партньора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Играта.
13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА
13.1 Организаторът има неотменимо право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 4.3. на настоящите Официални правила, в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.
13.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: войни, пожари, наводнения, епидемии, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и законова разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата.
14. СПОРОВЕ
14.1. Партньорът сътрудничи на Организатора за решаване на спорове с участници в Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
14.2. Партньорът на Играта не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на награди в Играта. Всички предявявания на награди подлежат на проверка от Партньора или Възложителя. Партньорът или Организаторът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Играта.