Смело приветствай всеки ден с Libresse!

12.05.2023

ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНА ПРОМОЦИЯ НА LIBRESSE


1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Смело приветствай всеки ден с Libresse!

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Промоцията/Играта се провежда с партньорството на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партьор” или “Лили”) по възлагане на Организатора.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Промоцията/Играта се организира и възлага от „Фортуна КОМ“ ООД (наричано по-долу за краткост „Организатор“, „Възложител“), надлежно регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 131538998, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ботевградско шосе 247.

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.

4.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.

4.3 Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ .

4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора и на Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

4.5 Организаторът и Партньорът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.

4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли 

да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

4.8 Организаторът има право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Партньора, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Промоцията/Играта започва на 15 май 2023 г. и приключва на 31 май 2023 г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:

1 от 10 награди, всяка от които се състои от 1 пакет нощни превръзки Libresse Ultra Goodnight Duo 16 бр. и 1 пакет дневни превръзки Libresse Ultra Normal Duo 20 бр.

6.1 Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност и/или преотстъпването й на трети лица.

6.2 Един участник не може да спечели повече от една награда.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:

7.1 Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие, на която се провежда играта;

7.1.1. харесал и споделил поста за играта на Libresse в посочения промоционален период на играта;

7.1.2. В коментар под поста е отговорил/допълнил изречението-въпрос за участие в играта (без да са използвани нецензурни, обидни думи или коментарът да се състои само от емотикони):

Смело приветствам всеки ден с ……………………..…


7.2 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1.

7.3 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Имената на спечелите участници ще бъдат обявени на 09.06.2023г. до 18:00 часа на електронната и фейсбук страници на Партньора. В 7-дневен срок от публикуване имената на печелившите участници, същите трябва да предоставят на Партньора точен адрес, на който желаят да получат наградата си чрез изпращане на съобщение във фейсбук страницата на Лили Дрогерие.


8.2 Ще бъдат изтеглени и 3 (трима) резервни печеливши участници. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния първоначално изтеглен печеливш, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

8.3 Наградите ще бъдат изпращани от Организатора на играта на посочения от печелившия участник адрес в срок до 10 дни от датата на посочване на адреса. Разходите по изпращането на наградите се поемат от Организатора на играта. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

8.4 Спечелилите участници в Промоцията/Играта, които не са се свързали с Партньора до 7 (седем) дни от публикуване на имената на фен страницата на Лили Дрогерие, губят правата си върху спечелената награда и тя ще бъде предоставена на съответния резервен печеливш участник по реда на неговото изтегляне.

8.5 Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.


9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът на Промоцията/Играта.

9.2. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

9.3. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват:

9.3.1. Личните им данни, като име и адрес да се обработват от Партньора за целите на участието им в играта.

9.3.2. За срока на Промоцията/Играта и до 30 дни след приключването й, спечелилите награда в същата промоция дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни от Организатора/Възложителя.

10. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ПАРТНЬОРА И ОРГАНИЗАТОРА

- Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Промоцията/Играта е Партньорът.

- Партньорът на Промоцията/Играта поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, мобилен телефон, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Организатора.

- Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно им включване в Промоцията/Играта, съгласно условията за участие.

- Партньорът и Организаторът и свързани с него лица няма да препращат предоставените лични данни на трети страни, освен за изпращане на наградите по куриер, когато е необходимо, съгласно тези Правила.

- Всички лични данни на участниците, събрани чрез ФБ на Партньора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта.

- Лични данни, предоставени на Партньора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.

11. СПОРОВЕ

11.1. Партньорът сътрудничи на Организатора за решаване на спорове с участници в Промоцията/Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

11.2. Партньорът на Промоцията/Играта не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на награди в Промоцията/Играта. Всички предявявания на награди подлежат на проверка от Партньора или Възложителя. Партньорът или Организаторът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.