Празнувай с Лили през Декември

01.12.2021

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИИ НА МЯСТО В МАГАЗИНИТЕ НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ” ЕООД КАТО ОРГАНИЗАТОР

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
„Празнувай с Лили през Декември“

2. СПОНСОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Спонсор на Играта Лореал България ЕООД , регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175041752, със седалище и адрес на управление: София, бул. Н.Вапцаров 55.(наричано по-нататък за краткост „Спонсор ”).

3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” № 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Организатор” или “Лили”).
За да премахне всякакви съмнения, Спонсорът просто спонсорира наградите и не носи друга отговорност от този конкурс.
4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.
4.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Организатора.
4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници:и http://www.lillydrogerie.bg/ .
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора и Спонсора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.

4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 01.12.2021 г. и приключва на 31.12.2021 г.


6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1 Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта са общо 5 на брой, както следва:
- 5 професионален куфар за грим Никс на стойност 97,99 лв.с ДДС.

6.3 Наградите не могат да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и/или да бъдат преотстъпвани на други лица.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
7.1 В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 4 на Официалните правила.
7.2 Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукт с марка Nyx Professional Makeup на обща стойност 30 лв. (тридесет лева) от който и да е магазин от търговската верига „Лили Дрогерие” ЕООД в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма. С една касова бележка може да се направи само една регистрация, независимо от стойността на покупката.
7.3 Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.
7.4. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.5. Организаторът на Играта не носи отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон / фактура, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

 

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
8.1. Тегленето на печелившите участници се организира от Организатора до 7 дни след края на кампанията.Ще бъдат изтеглени 5 печеливши участници и 5 резервни.
8.2 Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 10.01.2021 г. до 18:00 часа на фейсбук страницата на Организатора, за което участниците дават изричното си съгласие, приемайки Правилата на Играта.
8.3. В рамките на 7 (седем) дни след тегленето на печелившите участници от томболата, Организаторът ще се свърже на посочения телефон с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай че Организаторът не успее да се свърже с избрания участник в рамките на три последователни опита в рамките на 2 (два) дни, то той ще пристъпи към първия изтеглен резервен участник.
8.4. Получаването на наградата ще става лично от изтеглените печеливши участници в избран от тях търговски обект на Организатора. В случай че в населеното място на избрания печеливш участник няма търговски обект на Организатора, наградата ще му бъде доставена на посочен от него адрес за сметка на Организатора.
8.5. При получаване на наградата печелившият участник следва да представи лична карта за удостоверяване на самоличността си пред служителите на Организатора или на спедиторската фирма. Трето лице може да получи спечелената награда само след представяне на надлежно изготвено нотариално заверено пълномощно.

9. ДАНЪЦИ И ТАКСИ

9.1 Наградите по раздел 6 са на единична стойност над 100 лв. без ДДС. Следователно следва те да бъдат обложени на окончателен данък от 10% съгласно изискванията на Закона за данъка върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Промоцията/Играта.
9.2. За провеждане на томболата, предоставяне на наградите и изпълнение на чл. 9.1, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Организатора три имена, мобилен телефон и номер на касовата бележка, необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.
9.3 Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

10.1. Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът.
10.2. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
10.3. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват с Общите правила на Играта.
10.4. Организаторът не носи отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

11. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Участниците в Промоцията/Играта предоставят следните лични данни – имена, телефонен номер и адрес на Организатора, при регистрирането на касова бележка за участие.
11.2. Организаторът поема задължението да обработи личните данни, предоставени от
участниците в Играта (име, телефонен номер, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.
11.3.Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя отделно преди потвърждение на регистрация за участие.
11.4. За да премахне всяко съмнение, Спонсорът няма да получава или обработва никакви лични данни на участниците.11.5. Всички лични данни на участниците, събрани чрез платформата на Организатора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта и получаване на спечелените награди.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА
12.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 4.3. на настоящите Официални правила, в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.

12.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: епидемии, войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и законова разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата.

12.3 Лични данни, предоставени на Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.

13. СПОРОВЕ
13.1 Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на Промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
13.3 Организаторът нямат задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

Сподели