Последвай Lilly в Tik Tok!

16.09.2022

ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНА ПРОМОЦИЯ НА Lilly Drogerie

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Последвай Lilly в Tik Tok!

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира от „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Организатор”).
3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
3.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.
3.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на интернет адреса lillydrogerie.bg/post.
3.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на интернет адреса lillydrogerie.bg/post.
3.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, което живее на територията на Република България. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
3.5 В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора и на Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
3.6 Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
3.7 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
3.8 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.9 Организаторът има право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на интернет адреса lillydrogerie.bg/post, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

4. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 19 септември 2022 г. и приключва на 02 октомври 2022 г.

5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
1 бр. от общо 5 бр. ваучери, заредени с по 50лв. всеки.
5.1 Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност и/или преотстъпването й на трети лица.
5.2 Един участник не може да спечели повече от една награда.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:
6.1 Последвал официалната страница на Лили Дрогерие (@lilly_drogerie_bg) в платформата Tik Tok
6.2. харесал поста за играта ;
6.3. Да е оставил коментар в поста „Участвам“

7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Имената на спечелите участници ще бъдат изтеглени от служител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие и обявени до 10.10.2022г. до 18:00 часа в официалната страница на Лили Дрогерие (@lilly_drogerie_bg) в платформата Tik Tok
7.2 Ще бъдат изтеглени и 5 (петима) резервни печеливши участници. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния първоначално изтеглен печеливш, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.
7.3 Наградите ще бъдат изпращани от Организатора на играта на посочения от печелившия участник адрес в срок до 10 дни от датата на посочване на адреса. Разходите по изпращането на наградите се поемат от Организатора на играта. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
7.4 Спечелилите участници в Промоцията/Играта, които не са се свързали с Организатора до 7 (седем) дни от публикуване на имената, губят правата си върху спечелената награда и тя ще бъде предоставена на съответния резервен печеливш участник по реда на неговото изтегляне.
7.5 Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.
7.6 В случай, че победителят е под 18г., то той трябва да предостави данните на своя родител или настойник за получаване на наградата.

8. ДРУГИ УСЛОВИЯ
8.1. Промоцията/Играта не е обвързана с Tik Tok по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не Tik Tok, a Организаторът на Промоцията/Играта.
8.2. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
8.3. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват:
8.3.1. Личните им данни, като име и адрес да се обработват от Организатора за целите на участието им в играта.
8.3.2. За срока на Промоцията/Играта и до 30 дни след приключването й, спечелилите награда в същата промоция дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни от Организатора/Възложителя.
9. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ
9.1 Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Промоцията/Играта е Лили Дрогерие .
9.2 Организаторът на Промоцията/Играта поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, мобилен телефон, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Организатора.
9.3 Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно им включване в Промоцията/Играта, съгласно условията за участие.
9.4 Организаторът и свързани с него лица няма да препраща предоставените лични данни на трети страни, освен за изпращане на наградите по куриер, когато е необходимо, съгласно тези Правила.

9.5 Всички лични данни на участниците, събрани чрез Организатора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта.
9.6 Лични данни, предоставени на Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.

10. СПОРОВЕ
10.1. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
10.2. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

 

Сподели