Подготви се за лятото с Furla

29.04.2024

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА “FURLA”


РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

„Подготви се за лятото с FURLA“

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” № 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Организатор” или “Лили”).

РАЗДЕЛ 3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията на изложените по-долу Официални правила (наричани по-долу „Официални правила“).
3.2. Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.
3.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени на следната интернет-страница: https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts за целия период на валидност на Играта.
3.4. Организаторът запазва правото да внася промени в настоящите условия преди и през периода на провеждане на Играта. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет-страницата https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts . Участниците в Играта (съгласно дефиницията, предоставена в РАЗДЕЛ 7.- Дефиниции, и РАЗДЕЛ 8. Право на участие в Промоцията) следва сами да проверяват на горепосочените места за промени в Правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за промени.
3.5. Участниците в Играта са длъжни да се запознаят със и да спазват условията и разпоредбите на Правилата.

РАЗДЕЛ 4. ТЕРИТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията се организира и провежда в онлайн магазина и във всички търговски обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

5.1 Кампанията се провежда в периода от 01.05.2024 - 31.05.2024 г.

РАЗДЕЛ 6. ДЕФИНИЦИИ

6.1. „Участник” може да бъде всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години, което пребивава на територията на Република България.
6.2. „Покупка” е закупуване на парфюм Furla на стойност 89,99 лв. с ДДС от търговските обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД.
6.3. „Награди“ са 20 броя слънчеви очила Furla, различни цветове. Раздават се на случаен принцип!

РАЗДЕЛ 7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

7.1. Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
7.2. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
7.3. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта са: 20 броя слънчеви очила Furla, различни цветове. Раздават се на случаен принцип!
8.2. Наградите не могат да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и/или да бъдат преотстъпвани на други лица.

РАЗДЕЛ 9. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

9.1. В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в Раздел 6 на Официалните правила.
9.2. Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи парфюм Furla от който и да е магазин от търговската верига „Лили Дрогерие” ЕООД, включително онлайн магазина, в периода на Кампанията, посочен в раздел 5.
9.3. След получаване на касовата бележка от покупката, Клиентът трябва да регистрира същата на интернет адрес https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма. С една касова бележка може да се направи само една регистрация, независимо от стойността на покупката.
9.4. Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.
9.5. Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Играта и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Промоцията. При установяването на такива действия, участникът се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.
9.6. Организаторът на Кампанията не носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че участник в Промоцията, независимо дали е спечелил награда или не, неправомерно е отнел или откраднал от това трето лице фискален бон, с който въпросният участник е участвал в Играта, или пък че фискалният бон е загубен от третото лице и намерен от участника, който е използвал същия за участие в Играта.

РАЗДЕЛ 10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

10.1. Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Всеки участник има право да регистрира една или повече касови бележки в Промоцията/Играта.
10.2. Ще бъдат изтеглени двайсет печеливши и двайсет резервни участника. Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 15.06.2024 г. до 18:00 часа на фейсбук страницата на Организатора, за което участниците дават изричното си съгласие, приемайки Правилата на Играта.
10.3. В рамките на 7 (седем) дни след тегленето на печелившите участници от томболата, Организаторът ще се свърже на посочения телефон с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай че Организаторът не успее да се свърже с избрания участник в рамките на три опита в рамките на 2 (два) дни, то той ще пристъпи към първия изтеглен резервен участник.
10.4. В деня на свързване с печелишия участник и валидиране на неговото участие, печелившият следва да предостави следните данни на Организатора: три имена, ЕГН с оглед изготвяне на необходимите документи във връзка с получаване на спечелената награда и деклариране и заплащане на дължимия данък за нея съгласно изискванията на българското законодателство. В случай че печелившият участник откаже да предостави тези данни, той не може да получи спечелената награда.
10.5. Получаването на наградата ще става чрез куриерска или спедиторска фирма на посочен от печелившите адрес в срок до 10 (десет) дни след валидиране на тяхното участие.
10.6. При получаване на наградата печелившият участник следва да представи лична карта за удостоверяване на самоличността си пред служителите на спедиторската фирма. Трето лице може да получи спечелената награда само след представяне на надлежно изготвено нотариално заверено пълномощно. В случай че печелившият участник откаже да предостави тези данни, той не може да получи спечелената награда
10.7. Наградите, показани в рекламните материали на Промоцията са с илюстративна цел и илюстрациите върху тях може да се различават от реалните.
10.8. Цветът и моделът на наградите не са по избор на клиента, спечелил награда. Същите се предоставят на печелившите участници на произволен принцип.

РАЗДЕЛ 11. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

11.1. Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на юридическите лица („ЗДДФЛ“), предметната награда в настоящата Игра подлежи на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия и, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък. Печелившият участник има правото да поиска от Организатора на Промо играта да му бъде издадена служебна бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ за стойността на спечелената награда.
11.2. Организаторът на Промо играта е длъжен да предостави служебната бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ на печелившия участник в срок от 14 (четиринадесет) дни от отправеното искане за издаването ѝ. В случай че искането е направено преди получаването на наградата, заедно с последната на печелившия участник се връчва и служебната бележка.
11.3. Данъкът върху доходи, придобити под формата на парични или предметни награди ще бъде заплатен от Организатора от името на печелившите.

РАЗДЕЛ 12. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ

12.1. Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Кампанията участници е Организаторът – Лили Дрогерие ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: София, ул. Иван Денкоглу № 26, ет. 2.

Администраторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Кампанията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 единствено и само по повод и за целите на Кампанията. В случай на спечелване на награда участниците в Кампанията дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (три имена, адрес за доставка, адрес на електронна поща, телефонен номер и ЕГН) да бъдат събрани, обработвани и използвани единствено и само за цели, свързани с Кампанията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън посочените в този раздел. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 1 /един/ месец след датата на приключване на Кампанията, след която дата същите ще бъдат заличени, освен ако друго не е предвидено в приложимата нормативна уредба.
12.2. За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, електронен адрес и телефонен номер, които участниците въвеждат в регистрационната форма на Играта. Основание за обработване е даденото съгласие на участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта. В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на идентифицирането и тегленето на наградите.
12.3. С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави и адрес за получаване на наградата.
Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.
12.4. Основание за обработване на име и ЕГН на печелившите участници е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.
12.5. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
(1) Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на Организатора.
(2) Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник.
(3) Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

12.6. Права на участниците като субекти на данни
Съгласно ОРЗД участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, участникът губи правото на участие в играта.Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години. Участник, който откаже да предостави необходимите лични данни губи право да получи награда.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора. В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
Събирането и обработката на личните данни се базира на легитимен интереси законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата, информиране на печелившите участници и изпращане на наградите, както и за нуждите на данъчното законодателство.
Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни.
Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.
Организаторът и Партньора няма да препращат предоставите лични данни на трети страни, освен за издаване на служебна бележка до съответните данъчни органи в съответствие с данъчното законодателство и куриерската фирма, която осъществява доставката на наградите.
12.7. С попълването на формата за участието си в Промо играта, участниците се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила и всички декларации в тях, в това число дават съгласието си личните им данни (включително изображения) да бъдат събирани, използвани и обработвани от „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ“ ЕООД за целите на Промо играта. За тази цел във формата за участие е поместен следният текст:
„Съгласен/а съм „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ“ ЕООД да събира, съхранява и обработва личните ми данни за целите на настоящата Промо играта.“

12.8. Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя отделно преди потвърждение на регистрация за участие.


РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

13.1. Всеки потенциален правен спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

РАЗДЕЛ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

14.1. При установяване на злоупотреби, нарушения на правилата или при наличието на форсмажорни обстоятелства Организаторът има неотменимото право да променя настоящите Официални правила на Играта, както и да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 3, т. 3.4. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на тяхната стойност.

Настоящите правила влизат в сила от 01.05.2024г.

гр. София

 

Сподели