Печели награди със Gillette и Venus

29.07.2022

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИИ НА МЯСТО В МАГАЗИНИТЕ НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Печели награди със Gillette и Venus

 1. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Промоцията/Играта се организира и провежда от ДНК Глобъл Груп, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б, (наричано по-нататък за краткост „Организатор”) по възлагане на Възложителя.

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Промоцията/Играта се организира по възлагане на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “България” № 69, Infinity Tower, ет. 14 (наричано по-нататък за краткост „Възложител“).

 1. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Кампанията се провежда във всички търговски обекти от веригата ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД на територията на България с адреси посочени в Приложение 1 на настоящите Официални правила.

 

 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

6.1          Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Възложителя.  

 • Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.

6.3 Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ .

 • Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора, Партньора и Възложителя, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
 • Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
 • Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят и Организаторът имат право да дисквалифицират съответния участник/участници и да го/ги лишат от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
 • Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

 1. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Промоцията/Играта започва на 01.08.2022 г. и приключва на 31.08.2022 г.

 

 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1 Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:

а.) 2 бр. iPad 9, всеки от които на стойност 1283.33лв. без ДДС

б.) 5 бр. безжични слушалки JBL, всеки от които на стойност 161.67лв. без ДДС

в.) 100 бр. комплекта Gillette King C включващи бръснач и ножчета, всеки на стойност 42.48лв. без ДДС

 

8.2 Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

8.3 Наградите се доставят само на територията на Република България.

8.4. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

8.5. Наградите ще бъдат предоставени само ако участникът и участието му/ѝ отговарят на условията на настоящите Официални правила. 

8.6. Възложителят предоставя всички награди на Организатора единствено за целите на Кампанията.

 

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

 

 1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

9.1. В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 5 на Официалните правила.

9.2. Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукти Gillette и/или Venus на минимална обща стойност 14.99 лв. с ДДС от който и да е от участващите магазини от търговската верига Лили Дрогерие в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.

9.3. С една касова бележка участникът може да направи само една регистрация, независимо от броя и стойността закупените с нея продукти.

9.4. Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка, с която е участвал в Кампанията, на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригинала на касовата бележка остава при участника. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез интернет адреса посочен в раздел 9.2., дата на покупката, която трябва да е в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с марка Gillette и/или Venus.

9.5. Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

 

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

10.1. Тегленето на печелившите участници се организира от Организатора до 14 работни дни след края на кампанията, по предоставен списък на участници от страна на Партньора, и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 107 печеливши участници и 57 резервни.

10.2. В рамките на 1 седмица след тегленето на печелившите участници от томболата Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившия на посочения от него мобилен телефон, след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши.

10.3 Ако участникът не представи изисканите от него данни в рамките на една седмица от неговото уведомяване, по някаква причина, за която Организаторът не е и няма да носи отговорност, той/ тя губи правотото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника.

10.4. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Организатора на посочения от печелившия участник адрес в срок от 30 дни след свързване с печелившия участник, и валидиране на спечелената награда.

10.5. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само със законно разрешение от печелившия, заверено от нотариус. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да покаже оригиналната касова бележка на куриера. Оригиналът на касовата бележка остава при участника.

 

 1. ДАНЪЦИ И ТАКСИ

11.1. Наградата посочена в член 8 ал.1(в) е предметна и на единична стойност под 100 лв. без ДДС и не следва да бъде облагана с данък.

11.2. Наградите по раздел 8 (а) и (б) са на единична стойност над 100 лв. без ДДС. Следователно следва те да бъдат обложени на окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Промоцията/Играта.

11.3. За провеждане на томболата, предоставяне на наградите и изпълнение на чл. 11.1, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Партньора три имена,  мобилен телефон и номер на касовата бележка, а на Организатора – необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.

11.4. Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

12.1. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

12.2. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват с Общите правила на играта.

12.3. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА

13.1 Организаторът и/или Възложителя имат неотменимо право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 6.3. на настоящите Официални правила, в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.

13.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: епидемии, войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и законова разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата.

13.3 Лични данни, предоставени на Партньора и Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЬОРА
  • Партньорът и Организаторът на Промоцията/Играта поемат задължението да обработят личните данни, предоставени от участниците в Играта и печелившите (три имена, ЕГН, мобилен телефон, имейл), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.
  • Писменото съгласие на участниците за обработване на личните данни за регистрация (три имена и мобилен телефон) се предоставя при регистриране на касовата бележка в платформата на Партньора, съгласно условията на участие. С регистрацията си участникът се съгласява да предостави и ЕГН в случай на спечелване на награда.
  • Събраните лични данни ще бъдат предоставени на:
 • Национална агенция по приходите с оглед деклариране на предоставена награда на стойност над 100 лв. (без ДДС) и спазване на изискванията на приложимото законодателство
 • Организатора с оглед провеждане на томболата и предоставяне на наградите на участниците, отговарящи на условията по-горе за получаване на награда
  • С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Промоцията/Играта, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.

 

 1. СПОРОВЕ

14.1 Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

14.2 Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Промоцията/Играта.

14.3 Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

 

П РИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

Печели награди със Gillette и Venus” в ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД

 (01.08.2022 - 31.08.2022)

 • “Лили” магазини с адреси –

 

Магазин

Адрес

 
 

2010

Раковска

гр. София, ул. Георги С. Раковски №147

 

2020

Хермес

гр. София бул. „Цариградско шосе” № 115 З, ет. 1, м-н 47

 

2030

Сердика

гр. София, бул. ”Ситняково“ № 48, ет.1, магазин 12

 

2040

Сливница

гр. София, ул. "Мелник " 73

 

2050

Плевен

гр. Плевен, бул. ”Данаил Попов” № 17

 

2060

Русе

гр. Русе, ул. ”Александровска” № 48

 

2070

Стара Загора

гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики” № 80

 

2080

Сити Център

гр. София, бул. ”Арсеналски” № 2,ет. -2

 

2090

Варна 2

гр. Варна, бул. „8 Приморки полк” № 105-107

 

2100

Варна 1

гр. Варна, бул. „Сливница” № 10

 

2110

Лъвов мост

гр. София пл. ”Лъвов мост” № 1

 

2120

Благоевград

гр. Благоевград ул. ”Тодор Александров” № 2

 

2130

Пирогов

гр. София ул. ”Пенчо Славейков” № 5

 

2150

ВМА

гр. София ул. ”Георги Софийски” № 56

 

2160

Гоце Делчев

гр. София бул. ”Гоце Делчев” № 105

 

2170

Бургас

гр. Бургас, МОЛ „Галерия Бургас“,ул. ”Янко Комитов” № 6, партер, м-н 0.005

 

2180

Лозенец

гр. София бул. „Джеймс Баучер“ № 95-97

 

2200

Варна 3

гр. Варна , бул. „Владислав Варненчик” № 186,партер, м-н 35А

 

2210

Люлин 3

гр. София бул. „Захари Стоянов“ № 17

 

2220

Пловдив

гр. Пловдив ж.к. Тракия, ул. „Съединение“ № 41, ет.1, м-н 12

 

2230

Веслец

гр. София ул. „Веслец“ № 14, ет. 1,

 

2240

Пловдив 2

гр. Пловдив ул. „Перущица“ № 8, м-н 1.028

 

2250

Люлин 10

гр. София, ТЦ „Леандър“ , партер

 

2260

Витошка 1

гр. София бул. „Витоша“ № 41

 

2270

Витошка 2

гр. София бул. „Витоша“ № 184

 

2280

Пловдив 3

гр. Пловдив ул. „Княз Александър 1“ №14, ет.1

 

2290

Мотописта

гр. София бул. „България“ № 53

 

2300

Бургас 2

гр. Бургас пл. „Тройката“ № 4

 

2310

Ломско шосе

гр. София, ж.к. Надежда 2, бул. Ломско шосе 24

 

2320

Студентски град

гр. София,ул. ”Йордан Йосифов” № 4

 

2330

Дружба

гр. София ж.к. Дружба 2, бул. Професор Цветан Лазаров № 114

 

2340

Казанлък

гр. Казанлък, бул. ”Княз Александър Батенберг” № 1

 

2350

Габрово

гр. Габрово ул. ”Константин Иречек” № 1 – А

 

2360

Ринг мол

гр. София, ул. ”Околовръстен път” № 216, партер, м-н 1.15

 

2370

Варна 4

гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 45

 

2380

Пиротска

гр. София, ул. ”Пиротска” № 20

 

2390

Добрич

гр. Добрич, ул. ”Независимост” № 2, ет. 1

 

2400

Хасково

гр. Хасково ул. ”Климент” № 3 – А

 

2410

Перник

гр. Перник, ул. ”Търговска” № 35

 

2420

Младост

гр. София, ж.к.Младост, ул. ”Атанас Москов” № 5

 

2430

Ямбол

гр. Ямбол, ул. ”Търговска” № 35

 

2440

Свобода

гр. София, бул. ”Генерал Никола Жеков”  до бл 12 (ЦБА)

 

2450

Пазарджик

гр. Пазарджик, ул. ”Константин Величков” № 12

 

2460

Димитър Петков

гр. София, ул. ”Димитър Петков” № 77

 

2470

Велико Търново

гр. Велико Търново, бул. ”Васил Левски”, Sky Center, партер

 

2490

Пловдив 4

гр. Пловдив, ул.“Архимандрит Евлоги“, обект. ”Събота пазар”

 

2500

Мусагеница

гр. София, бул.“Г.М. Димитров“, №45, ж.к. Младост 1

 

2510

Пловдив 5

гр. Пловдив, ул.“Сливница“, № 6А

 

2520

Плиска

гр. София, ул.“Коста Лулчев“, №13

 

2530

Славянска

гр. София, ул.“Славянска“, №28

 

2540

Кърджали

гр. Кърджали, ул.“Републиканска“, №41

 

2550

Вардар

гр. София, ул.“Виктор Павлов“, №129-130

 

2560

Варна 5

гр. Варна, бул.“Владислав Варненчик“, № 38

 

2570

Любляна

гр. София, ул.“Любляна“, № 38

 

2590

Враца

гр. Враца, бул. „Никола Войводов“ №1

 

2600

Търговище

гр. Търговище, ул. „Цар Симеон“ №1

 

2610

Пловдив 7

гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54

 

2620

Тодор Александров

гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 11

 

2630

Русе 2

гр. Русе, ул. „Янтра“ №12

 

2640

Бургас 3

гр. Бургас, Квартал Изгрев бл. 130

 

2650

Борово

гр. София, бул. ”Тодор Каблешков” ТЦ Борово

 

2660

Свищов

гр. Свищов, ул. Цар Освободител №1А

 

2680

Монтана

гр. Монтана, ул. Славянска №1

 

2690

Черни връх

гр. София, бул. ”Черни връх” № 39

 

2700

Ботевград

гр. Ботевград, ул. ”Трети март” № 1

 

2710

Кюстендил

гр. Кюстендил, бул. ”Цар Освободител” №107

 

2720

Базар Поли

гр. София, ул. „Александър Екзарх“ №45

 

2730

Мадрид

гр. София, бул. „Мадрид“ №40

 

2750

Велико Търново 2

гр. Велико Търново, ул. „Оборище“ №18 МОЛ Търново, ет.2, м-н 3.18

 

2760

Сливен

гр. Сливен, ул. „Цар Освободител “ 1Б, „S mall” ниво- партер

 

2770

Макси София

гр. София, бул. Симеоновско шосе 110 до магазин Вис Виталис.

 

2780

Стара Загора 2

гр. Стара Загора ,бул. Цар Симеон Велики 112, ТЦ Сити

 

2790

Нишава

гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. „Нишава“ бл.6, 1404

 

2800

Пловдив 8

гр. Пловдив, ул. Георги Странски 3,Мол Пловдив Плаза, Помещение 2.033

 

2810

Люлин 2 поликлиника

гр. София ж.к. Люлин 2 ул. „проф. д-р Александър Станишев“ 17

 

2820

Люлин 4

гр. София ж.к. Люлин 4, бул. „Панчо Владигеров“ 21

 

2830

Гаритидж парк (HP) 

гр. София, район Витоша; мултифункционален комплекс Гаритидж парк; офис сграда 1, ниво – 1, помещение R-02, ул. Донка Ушлинова 2 офис сграда 1

 

2840

Парадайс

гр. София, Мол Парадайс, бул. Черни връх 100, ет.-1, обект 1C.048

 

2850

Шумен

гр. Шумен, бул. „Славянски“ 24, Шумен Център

 

2860

Пловдив 9

гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ 135, 4004 ж.к. Остромила, Търговски център ЮГ

 

2880

Дружба 2

гр. София, жк Дружба, ул. Туше Делииванов 5

 

2870

Младост 2

гр. София, жк Младост, ул. Самара 4,  Младост Адванс Бизнес център 

 

2890

Нова Загора

гр. Нова Загора, пл. Свобода 9

 

2900

Варна 6

гр. Варна,ул. Иван Страцимир 2, ТЦ Маркет Варна

 

2910

Галакси

гр. София, Слатина, бул. Шипченски проход 18, ТЦ Галакси Трейд

 

2920

Силистра

гр. Силистра, ул. Симеон Велики 29

 

2930

Дондуков

гр. София, район Оборище, бул. Александър Дондуков №62

 

2940

Слатина

гр. София,ул. „Гео Милев“ 101, 1574 ж.к. Христо Смирненски, Пазар Слатина

 

2950

Варна 7

гр. Варна, ул.Баба Рада №2

 

 2960

Младост 3

ул. „Филип Аврамов“ 375, 712 ж.к. Младост 3, София

 

2970

Варна 8

гр. Варна, район Одесос, ул. Шопен 4

 

2980 

Смолян

гр. Смолян, П.К. 4700, Бул. България № 58-Б 

 

2990

Сандански

гр. Сандански, ул. "Македония" 6 – 8 (пл. България) , 2800 Център, Сандански

 

3100

Обеля

гр. София, ул. „Акад. Димитрий Лихачов“ 1745, 1387 ж.к. Обеля 2, София 

 

3101

Хайтов

гр. София, ул. „Николай Хайтов“ 6, 1113 ж.к. Изток

 

3102

Дупница

Гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ 1, 2600 Център, Дупница Търговски център

 

3103

Петрич

гр. Петрич, ул. “Цар Борис III “ № 20

 

3104

Стара Загора 3

Гр. Стара Загора, ул. "Капитан Петко Войвода" 20

 

3105

Панагюрище

Гр. Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" 67

 

 

София Журналист

Гр. София, ул. "Елин Пелин" 45

 

 

 

 

Сподели