Отговори и Спечели с Libresse

11.11.2019

ПРАВИЛА ЗА

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ПРОМОЦИИ ОТ СТРАНА НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД, КАТО ОРГАНИЗАТОР

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Играй и спечели с Лили Дрогерие и Libresse.

 

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и провежда от „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Организатор” или “Лили”) по възлагане на доставчик на Организатора.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира по възлагане от  Фортуна КОМ ООД (наричано по-долу за краткост “Възложител”),  надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131538998, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ботевградско шосе 247.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Възложителя.
Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и се публикувани на електронната и ФБ страници на Организатора.
Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Организатора и официалния сайт на Организатора на: http://www.lillydrogerie.bg/ .
Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 16 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Възложителя и на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 16 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.

Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.
Възложителят има право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Организатора, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.
 

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 11-ти ноември 2019г. и приключва на 24-ти ноември 2019г.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:

Общо 10 комплекта награди, като всеки един комплект съдържа:

1 комплект дамски превръзки Libresse Ultra Aloe Vera&Camomile 10
1 комплект Libresse бъф/мултифункционална кърпа-шал
1 комплект кърпички в кутия Zewa Deluxe Aroma Collection 3-пластови 60/кърпички в кутия
Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

Един участник не може да спечели повече от една награда.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:

7.1 Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие, на която се провежда играта;

7.1. В коментар под поста е отговорил правилно на въпроса:

Libresse Ultra Fresh Protect са тънки, супер абсорбиращи, меки и комфортни превръзки, които предлагат още:

A) свежест и перфектна защита;
Б) лек аромат и цветна щампа за женствена визия и комфорт;

B) ултра гел и по-широки крилца.
7.2 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1.

7.3 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници.
Имената на спечелите ще бъдат обявени на 26. Ноември 2019г. до 18:00 часа.

Наградите ще бъдат изпращани от Възложителя на играта в посочения от печелившия участник, най-удобен за него магазин на Организатора, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
При липса на магазин на Организатора в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер, след предоставяне на точен адрес на участника от Възложителя на играта.
Спечелилите участници в Промоцията/Играта, които не са се свързали с Организатора до до 7 (седем) дни от публикуване на имената на фен страницата на организатора, губят правата си върху спечелената награда.
 

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът/Възложителят.
В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 16-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 16 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват:
Личните им данни, като изображение, име и адрес да се обработват от Организатора за целите на участието им в играта.
Подадените от тях снимки да бъдат излъчвани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора.
За срока на Промоцията/Играта и до 30 дни след приключването й, спечелилите награда в същата промоция дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни, както и да бъдат записвани и заснемани в аудио, печатни и видео материали от Организатора/Възложител и от негови подизпълнители, с цел популяризиране на Промоцията/Играта и продуктите на Възложителя. Възложителят и Организаторът не дължат заплащане за предоставените им права по предходното изречение.
 

 

ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Промоцията/Играта е Възложителят.
Организаторът на Промоцията/Играта поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, снимка, мобилен телефон, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.
Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно им включване в Промоцията/Играта, съгласно условията за участие.
Организаторът и свързани с него лица няма да препращат предоставените лични данни на трети страни, освен за изпращане на наградите по куриер, когато е необходимо, съгласно тези Правила.
Всички лични данни на участниците, събрани чрез ФБ на Организатора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта.
Лични данни, предоставени на Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.
 

СПОРОВЕ
Организаторът сътрудничи на Възложителя за решаване на спорове с участници в Промоцията/Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
11.2 Организаторът на Промоцията/Играта не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на награди в  Промоцията/Играта. Всички предявявания на награди подлежат на проверка от Организатора или Възложителя. Организаторът или Възложителят нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

 

 

 

Сподели