Old Spice ще ви изненада през септември

27.08.2021

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИИ НА МЯСТО В МАГАЗИНИТЕ НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
“Спечели с Old Spice!”

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и провежда от „Проктър и Гембъл” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831514349, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България” 69, (наричано по-нататък за краткост „Организатор”).

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.
4.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts.
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора и Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 01.09.2021 г. и приключва на 30.09.2021 г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
• 92 бр. бутилки за вода Old Spice, всеки от които на стойност 10.14 лв. без ДДс
• 460 бр. несесера Old Spice, всеки от които на стойност 7.95 лв. без ДДС
Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична равностойност и/или предоставянето им на трети лица.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
7.1 В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 4 на Официалните правила.
7.2 Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи 1 продукт с марка Old Spice без значение от вида от който и да е магазин от търговската верига Лили Дрогерие в периода на Кампанията. След заплащане на касата, клиентът ще получи скреч карта от касиер и може да спечели една от наградите, посочени в раздел 6. Не се изисква минимална стойност на покупката.
7.3 Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
8.1 Наградите се раздават до изчерпване на тяхното количество в съответния търговки обект на Партньора.
8.2 Получаването на наградата става от касиер в съответния обект при изтеглена печеливша скреч карта.
9. ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Наградите са предметни и на единична стойност под 100 лв. и не следва да бъдат облагани с данъци.
10. ДРУГИ УСЛОВИЯ
10.1. Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът.

10.2. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

10.3. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват с Общите правила на играта.

10.4. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА
11.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.
11.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.


12. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЬОРА
За целите на Промоцията/Играта няма да бъдат събирани лични данни.


13. СПОРОВЕ
13.1 Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
13.2 Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Промоцията/Играта.
13.3 Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

Сподели