Национална кампания

29.09.2023

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В
“Национална кампания Golden Rose 2023“

Период на провеждане на Кампанията: 01.10.2023 г. – 30.11.2023 г.

Наименование на Кампанията: „Национална кампания Golden Rose 2023”.

1. Организатор

1.1. „Национална кампания Golden Rose 2023“, наричана за краткост „КАМПАНИЯТА” се организира и провежда от „Ай Ви Би Козметикс” ООД, с ЕИК: 123631043, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път” № 42, ет. 4, представлявано от управителя Ивайло Владимиров Белов, наричано по-долу, за краткост „ОРГАНИЗАТОР”.

1.2. Официалните правила на КАМПАНИЯТА са публикувани на www.goldenrose.bg/igra, където ще са достъпни през целия период на КАМПАНИЯТА по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в КАМПАНИЯТА. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя Правилата в съответствие с действащото българско законодателство, като допълненията и/или измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница: www.goldenrose.bg/igra. Участниците поемат задължение да следят актуалната версия на Правилата към момента на участието си в КАМПАНИЯТА.

1.4. КАМПАНИЯТА се организира с рекламна цел - за популяризиране търговската марка GOLDEN ROSE ®.

1.5. Връзка с Организатора на КАМПАНИЯТА може да бъде осъществена чрез съобщение, изпратено на [email protected]

2. Период и място за провеждане на КАМПАНИЯТА.

2.1. КАМПАНИЯТА стартира, считано от 01.10.2023 г. и продължава до 30.11.2023 г. (включително).

2.2. КАМПАНИЯТА се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3. КАМПАНИЯТА се организира и се провежда във всички търговски обекти на територията на Р. България, продаващи продукти с марка Golden Rosе и приели условията за участие в кампанията. Търговските обекти по свой избор участват в кампанията за целия период или за избран от тях по-кратък период от време, като при участие обозначават обектите със специално произведени рекламни материали за целта /плакати и уоблъри/. Не всички търговски обекти участват в кампанията със скреч-карти, като същите са налични само в търговски обекти, заявили участие със скреч карти, което е обозначено в рекламните материали на Кампанията, налични в търговските обекти, предлагащи скреч-карти с шанс за моментна печалба. Участието в Кампанията със скреч карта е възможно 

единствено във физическите търговски обекти. Скреч-картите се предоставят в рамките на КАМПАНИЯТА от 01.10.2023 г. до 30.11.2023 г. или до изчерпване на количествата им в съответния търговски обект.

Участието с регистрация на касова бележка / фактура с изпълнени условия за покупка важи за всички участващи обекти (физически търговски обекти онлайн магазини).

3. Право на участие

3.1. В КАМПАНИЯТА право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на участието му в КАМПАНИЯТА, което пребивава на територията на Република България. В настоящата КАМПАНИЯ не могат да участват лица, работещи в „Ай Ви Би Козметикс” ООД или техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

3.2. В случай, че в КАМПАНИЯТА желаят да участват лица, ненавършили 18 години или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

4. Описание на наградите

4.1. Награди, предоставяни чрез скреч карта:

• 11 000 козметични продукта с марката Golden rose – лак за нокти, червило за устни, гланц за устни, фон дьо тен за лице;

4.2. Награди, предоставяни след регистрация на касова бележка / фактура:

• 7 бр. смарт часовника Samsung Galaxy Watch 5;
• 1 бр. телефон Samsung Galaxy Z Flip5

4.3. Не се допуска подмяна на спечелената награда или получаване на паричната й равностойност.

5. Участващи продукти

5.1. В настоящата КАМПАНИЯ участват всички продукти с търговска марка GOLDEN ROSE ®.

5.2. Върху участващите в КАМПАНИЯТА продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

6. Начин за провеждане на КАМПАНИЯТА

6.1. През периода на провеждане на КАМПАНИЯТА, посочен в т. 2.1, желаещите да участват в нея трябва дa закупят от участващите търговски обекти съгласно т. 2.3, продукт/и с търговска марка GOLDEN ROSE ®, на стойност минимум 10 лв. с ДДС, с един фискален бон. След заплащане на касата, клиентът получава скреч карта, като след изтриването на нарочно поле върху картата, разбира дали 

същата е печеливша или не. В случай, че изтеглената скреч карта е печеливша, се открива надпис „Продукт Golden Rose“ и клиентът получава веднага на касата 1 от 11 000 козметични продукти на марката от вида, посочен в т. 4.1. в зависимост от наличностите в съответния търговски обект. Срещу една касова бележка може да бъде получена само една скреч карта.

6.2. При закупуване в периода на Кампанията на продукти с марка Golden rose, от участващите търговски обекти, на стойност минимум 20 (двадесет) лева с ДДС, на една или повече касови бележки, желаещите да участват в Кампанията трябва да регистрират касовата бележка от покупката на интернет адрес: www.goldenrose.bg/igra’, като попълнят коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма, с което участват за спечелването на една от посочените в т. 4.2. награди.

6.3. Един участник може да участва в Кампанията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една от наградите, описани в т. 4.2. Една регистрация носи шанс за печалба от момента на регистрация до приключване на Кампанията, т.е. касова бележка / фактура, която не е изтеглена като печеливша, продължава да участва в следващите тегления до приключване на периода на Кампанията или до изтеглянето й, което условие настъпи по-рано. Касова бележка, срещу която е изтеглена скреч карта (печеливша или непечеливша) може да бъде регистрирана и да участва в тегленето на наградите, посочени в чл. 4.2., в случай, че са изпълнени условията за участие, съгласно т. 6.2.

6.4. Участникът е длъжен да запази касовата бележка / фактура до изтичане на КАМПАНИЯТА.

7. Теглене на наградите:

Награди се теглят след старта на Кампанията, като на всяка от посочените по-долу дати ще бъде изтеглен един печеливш и един резервен участник:

• 16 октомври 2023 г. – раздава се 1 смарт часовник Samsung Galaxy Watch5;
• 23 октомври 2023 г. - раздава се 1 смарт часовник Samsung Galaxy Watch5;
• 30 октомври 2023 г. - раздава се 1 смарт часовник Samsung Galaxy Watch5;
• 06 ноември 2023 г. - раздава се 1 смарт часовник Samsung Galaxy Watch5;
• 13 ноември 2023 г. - раздава се 1 смарт часовник Samsung Galaxy Watch5;
• 20 ноември 2023 г. - раздава се 1 смарт часовник Samsung Galaxy Watch5;
• 27 ноември 2023 г. - раздава се 1 смарт часовник Samsung Galaxy Watch5;
• 04 декември 2023 г. – раздава се 1 телефон Samsung Galaxy Z Flip5.

8. Получаване на наградите:

8.1. Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Всеки участник има право да регистрира една или повече касови бележки / фактури в периода на Кампанията. Регистрацията на касова бележка / фактура е валидна до края на Кампанията и носи шанс за печалба всяка седмица. Регистрацията на повече от 1 касова бележка увеличава шанса за печалба на седмична база.

8.2. Инициалите на спечелилите и последните цифри от телефонния им номер ще бъдат обявени на официалната страница на кампанията www.goldenrose.bg/igra и фейсбук страницата на Golden Rose www.facebook.com/GoldenRoseBulgaria в срок до 5 (пет) дни от съответното теглене.

8.3. В рамките на 3 (три) дни след тегленето на печелившите участници от томболата, Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай че Организаторът не успее да се свърже с изтегления участник в рамките на три опита в 2 (два) последователни дни, то той ще пристъпи към първия изтеглен резервен участник.

8.4. Участникът е длъжен да съхранява и покаже касовата бележка / фактура за закупените продукти преди получаване на наградата.

8.5. Предаването на награда на печеливиш се осъществява или лично от представител на Организатора срещу подпис на Приемо-предавателен протокол или чрез куриерска фирма, за сметка на Организатора. Печелившият участник трябва да покаже на представител на Организатора регистрираната печеливша касова бележка / фактура. При изпращане на наградата по куриер, се изисква от печелившия да изпрати снимка с печелившата касова бележка / фактура.

8.6. За целите на легитимността на наградния фонд и наградените, печелившите се снимат с тях след подписване на Декларация за съгласие. Снимките се публикуват във Фейсбук и Инстаграм страниците на Организатора: www.facebook.com/GoldenRoseBulgaria
www.instagram.com/GoldenRose Bulgaria

9. ДАНЪЦИ И ТАКСИ

9.1. Наградите по т. 4.2. са на единична стойност над 100 лв. без ДДС и подлежат на облагане с окончателен данък от 10%, съгласно изискванията на Закона за данъка върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), който се декларира, удържа и заплаща от Организатора на Кампанията.

9.2. За провеждане на томболата, предоставяне на наградите и изпълнение на чл. 9.1, участникът, спечелил някоя от наградите по т. 4.2., е длъжен да предостави на Организатора три имена, мобилен телефон и номер на касовата бележка, необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ (три имена, ЕГН, адрес). Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Кампанията на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

9.3. Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.

10. Ограничения на отговорността

10.1. Организаторът и участващите обекти по т. 2.3., не носят отговорност за предявени претенции свързани с евентуални разходи, направени от участниците 

във връзка с Кампанията, както и за възникнали технически и други пречки, възпрепятстващи участието в Кампанията.

10.2. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участника или негово имущество по време, във връзка или по повод на участието му в настоящата КАМПАНИЯ, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.

10.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на участник, чиито касов бон / фактура е използван от друго лице, независимо дали участникът е дал или не съгласие за това.

10.4. Организаторът на КАМПАНИЯТА не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

10.5. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на КАМПАНИЯТА, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

10.6. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в КАМПАНИЯТА, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат спора до съответния компетентен орган.

11. Прекратяване на КАМПАНИЯТА и дисквалификация на участник.

11.1. Настоящата КАМПАНИЯ може да бъде прекратена преди изтичане на срока ѝ при условията на настоящите Правила.

11.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати КАМПАНИЯТА по всяко време, в случай на материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на www.goldenrose.bg, а участието на лицата се прекратява автоматично.

11.3. При настъпили форсмажорни обстоятелства свързани с пандемичната обстановка, Организаторът запазва правото си еднократно да удължи срока на провеждане на кампанията с 14 календарни дни след посочения официален срок в основните комуникационни материали за КАМПАНИЯТА.

11.4. Забранени са действия от страна на участници в КАМПАНИЯТА, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в КАМПАНИЯТА или увеличават шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, ОРГАНИЗАТОРЪТ на КАМПАНИЯТА си запазва правото да дисквалифицира 

съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

11.5. Печелившият участник е нужно да валидира своето участие чрез представянето на касова бележка / фактура пред ОРГАНИЗАТОРА. При липса на такава участникът бива дисквалифициран и на негово място се тегли нов печеливш.

12. Разни

12.1. В рекламните материали за КАМПАНИЯТА, ОРГАНИЗАТОРЪТ информира лицата относно механизма на КАМПАНИЯТА, както и местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в КАМПАНИЯТА. С участието си в КАМПАНИЯТА участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да ги спазват.

12.2. Общ тираж на скреч-картите 22 000 броя. Разпределението на печелившите и непечелившите е 50% / 50% или 11 000 скреч-карти с тираж „Продукт Golden Rose“ и 11 000 скреч-карти с тираж „Опитай пак“.

12.3. Производството на скреч-картите е реализирано в оторизиран партньор, съпроводено с необходимата документация с доказуем тираж и произход.

12.4. Кампанията не е обвързана с Фейсбук или Instagram, по никакъв начин не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация, в случай, че има таквава не е Фейсбук / Instagram, a Организаторът.

13. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. Администратор на лични данни:
Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Кампанията участници е Организаторът – „Ай Ви Би Козметикс” ООД, с ЕИК: 123631043със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път” № 42, ет. 4, представлявано от управителя Ивайло Владимиров Белов.
Администраторът се задължава да обработват личните данни, предоставени от участниците в Кампанията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 единствено и само по повод и за целите на Кампанията. В случай на спечелване на награда участниците в Кампанията дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (три имена, адрес за доставка, адрес на електронна поща, телефонен номер, ЕГН и направени снимки при връчването на наградата, които могат да бъдат споделяни на уебсайта на дружеството и в официалните страници в социалните мрежи (Facebook, Instagram и др.) да бъдат събрани, обработвани и използвани единствено и само за цели, свързани с Кампанията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън посочените в този раздел. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 1 /един/ месец след датата на приключване на Кампанията, след която дата същите ще бъдат заличени.

13.2. За целите на участието в Кампанията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, електронен адрес и телефонен номер, които участниците въвеждат в регистрационната форма на Кампанията. Основание за обработване е даденото съгласие на участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква „а“ от ОРЗД, който, приемайки условията на Кампанията, се съгласява с обработването на посочените лични данни. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Кампанията. В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на идентифицирането и тегленето на наградите.
13.3. С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави и адрес за получаване на наградата.

13.4. Основание за обработване на име и ЕГН на печелившите участници е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „в“ от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.

13.5. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
(1) Данните, необходими за участие в Кампанията, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на Кампанията, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на името на съответния печеливш участник от Организатора по указания в настоящите Правила ред.
(2) Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник.
(3) Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 5 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

13.6. Права на участниците като субекти на данни
Съгласно ОРЗД участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация. 

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в Кампанията може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, участникът губи правото на участие в Кампанията. Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посочения по-горе срок. Участник, който откаже да предостави необходимите лични данни губи право да получи награда.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора. В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Събирането и обработката на личните данни се базира на легитимен интереси законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата, информиране на печелившите участници и изпращане на наградите, както и за нуждите на данъчното законодателство.

Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни.

Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

Организаторът няма да препраща предоставите лични данни на трети страни, освен за издаване на служебна бележка до съответните данъчни органи в съответствие с данъчното законодателство и куриерската фирма, която осъществява доставката на наградите.


Настоящите Правила влизат в сила на 01.10.2023 г.