Играй с Planeta Organica и спечели

16.11.2020

ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ПРОМОЦИИ ОТ СТРАНА НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД, КАТО ОРГАНИЗАТОР


1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
"БИО сертифицирана, висококачествена козметка за коса и тяло PLANETA ORGANICA"

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Партньор на промоцията/играта е Лили Дрогерие ЕООД, (наричано по-долу за краткост “Партньор” или „Лили”), надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Денкоглу № 26, ет. 2

3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира по възлагане от "Еврос КиП" ЕООД, (наричано по-долу за краткост “Възложител”), надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 102733988, със седалище и адрес на управление: гр. гр.Бургас, к-с Лазур ,бл.18 ,бх.Г, представляван от: Росица Колева.

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Възложителя.
4.2 Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и се публикувани на електронната и ФБ страници на Организатора.
4.3 Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Организатора и официалния сайт на Организатора на: http://www.lillydrogerie.bg/ .
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 16 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Възложителя и на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 16 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.
4.8 Възложителят има право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Организатора, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 16.11.2020г. и приключва на 30.11.2020г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
6.1 Победителите в играта са 3 / трима /, като всеки победител получава по 1 / еден / брой комплект с БИО козметични продукти марка Planeta Organica.
Комплектите, които могат да бъдат спечелени са два вида - “ORGANIC BAOBAB NATURAL” или “ORGANIC MACADAMIA NATURAL”.

• Комплект “ORGANIC BAOBAB NATURAL” съдържа следните 4 продикта :
- PLANETA ORGANICA ORGANIC BAOBAB Био Шампоан, 280 мл
- PLANETA ORGANICA ORGANIC BAOBAB RICH Био Маска за коса, 300 мл
- PLANETA ORGANICA ORGANIC BAOBAB Био Душ гел, 280 мл
- PLANETA ORGANICA ORGANIC BAOBAB Крем за тяло, 140 мл


• Комплект “ORGANIC MACADAMIA NATURAL” съдържа следните 4 продикта :
- PLANETA ORGANICA ORGANIC MACADAMIA Био Шампоан, 280 мл
- PLANETA ORGANICA ORGANIC MACADAMIA RICH Био Маска за коса, 300 мл
- PLANETA ORGANICA ORGANIC MACADAMIA Био Душ гел, 280 мл
- PLANETA ORGANICA ORGANIC MACADAMIA NATURAL Био Крем-скраб за тяло, 140 мл

Победителите в играта ще бъдет трима, както и наградите са три броя комплекта.
Всеки участник, публикувал отговор на въпроса може да спечели, красив комплект Planeta Organica, като може да избере и, кой от двата вида предпочита.
Наградата не може да бъде заменена и не се изплаща номиналната й стойност.

6.2 Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.
6.3 Един участник не може да спечели повече от една награда.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:
7.1 Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие, на която се провежда играта;
- В играта може да участва всеки, който е отговорил в коментар под снимката с обявлението на играта, качена на стената на Facebook страницата на Lilly Drogerie в периода 16.11. – 30. 11.2020г. на въпроса:
„Посочете 2 ( две ) неща, които знаете за продуктите с марка Planeta Organica?“ ( отговорът на въпроса може да е напълно свободен текст )
7.2 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1.
7.3 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие.


8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници.
Имената на спечелите ще бъдат обявени на 02.12.2020 г. до 18:00 часа

8.2 Наградите ще бъдат изпращани от Възложителя на играта в посочения от печелившия участник най-удобен за него магазин на Партньора, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
8.3 При липса на магазин на Партньора в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер от Възложителя на играта, след предоставяне на точен адрес на участника.
8.4 В случай, че в 7 (седем) дни от публикуване на имената на печелившите участници, Партньорът не успее да се свърже с някой от печелившите и не получи информация за магазина/адреса, на който да бъде изпратена наградата, то съответното лице губи правата си върху спечелената награда.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1 Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Партньорът/Възложителят.
9.2 В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
9.3 С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват:
9.4 Личните им данни, като, име, телефон и адрес да се обработват от Организатора за целите на участието им в играта.

10. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Промоцията/Играта е Възложителят.
Партньорът на Промоцията/Играта поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, мобилен телефон, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.
Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволното им включване в Промоцията/Играта, съгласно условията за участие.
Партньорът и свързани с него лица няма да препращат предоставенит

 

Сподели