Играй с Perwoll и Спечели!

04.09.2019

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
“#RethinkFashion by Perwoll”

 

 

I. Организатор и официални правила на Промоцията
1. Промоцията “#RethinkFashion by Perwoll” /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/ се организира и провежда от "Хенкел България" ЕООД, ЕИК: 203767229, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, представлявано от Галина Костова (споменаван навсякъде по-долу в правилата като “Организатор”), тел: 02/806 39 00.
Изпълнител на играта е: Лили Дрогерие ЕООД, ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Денкоглу 26, ет. 2, представлявано от управителя Боян Велагич, споменаван навсякъде по-долу в правилата като „Изпълнител“.

2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на Изпълнителя http://www.lillydrogerie.bg/, където са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила с публикуването им на сайта на Изпълнителя.

II. Територия на Промоцията
4. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в магазините на Изпълнителя, наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“, в които са изложени рекламни материали.
III. Срок на Промоцията
5. Периодът на промоцията е от 1 до 30 септември 2019 г., Информация относно периода на промоцията е отразена върху рекламните материали в търговските обекти на Изпълнителя..

IV. Участващи търговски марки и опаковки
6. В Промоцията участват всички продукти с търговска марка Perwoll, предлагани в търговските обекти на Изпълнителя.
7. Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.
V. Начин за провеждане на Промоцията, награди и получаване на наградите
8. В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди - 500 бр. брандирани чанти Perwoll и 500 бр. награди, всяка от които е продукт на Henkel, посочени в Приложение № 1 към настоящите Официални правила.
9. За да участва за спечелването на една от наградите, участникът трябва да закупи продукти на Perwoll по време на активния период на Промоцията без значение от стойността на продукта. При покупка участникът получава една скреч карта на място в търговски обект. Скреч картата може да съдържа един от следните надписи, които се установяват при изтриване:
„Печелиш чанта Perwoll” – потребителят има право да получи един брой чанта Perwoll веднага, на място в търговския обект, като продуктите се раздават на каса от служителя на касова зона в съответния обект.
„Печелиш продукт на Henkel ” – потребителят има право да получи един брой продукт на Henkel от продуктите, описани в Приложение 1 към настоящите Официални правила, веднага, на място в търговския обект, като продуктите се раздават на каса на случаен принцип по преценка на служителя на касова зона в съответния обект.
„Опитай пак“ – потребителят не печели награда;
10. Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч карти в съответния участващ търговски обект.
11. Количеството на малките награди е ограничено съгласно т.9, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.
12. Наградите „чанта Perwoll” ще бъдат раздавани срещу покупка от участника на продукт на Perwoll от участващ търговски обект и теглене на скреч карта с надпис „Печелиш чанта Perwoll”.
13. Наградите „продукт Henkel” ще бъдат раздавани срещу покупка от участника на продукт на Perwoll от участващ търговски обект и теглене на скреч карта с надпис „Печелиш продукт Henkel”.
14. Всеки участник може да участва в Промоцията с повече от една касова бележка/фактура за покупка на промоционални продукти, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на продукти Perwoll по време на срока на промоцията.

15. Един участник може да спечели повече от една награда.

VI. Участници
16. Участие в Промоцията могат да вземат:
- Физически лица, с адрес на територията на Република България, навършили 18 години. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 16 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители;
- Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

17. В Промоцията не могат да участват:
- Служители на Хенкел България ЕООД и служители в търговските обекти, които участват в Промоцията,
- Служители на доставчиците и изпълнителите на Кампанията: служители на всяка компания, която пряко си сътрудничи с Хенкел България ЕООД за целите на изпълнение на Кампанията и техните семейства.
18. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, ако има разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на Официални правила.
19. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

20. Чрез участието си в Промоцията участниците гарантират, че всяка подадена информация е вярна, актуална и пълна.
21. Чрез участието си в Промоцията, участниците се съгласяват с настоящите Официални правила.
22. Участието в Промоцията е незадължително и доброволно.
23. За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Изпълнителя като победители в съответствие с всяко и всички изисквания и условия съгласно настоящите Официални правила.
24.Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
VII. Прекратяване на промоцията
25. Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти, и не е длъжен да разпределя награди, ако закупуването на стока с уникален номер на касова бележка/фактура е станало преди обявяване началото на Промоцията и след обявяване прекратяване на Промоцията.
26. За целите на настоящите Официални правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.
VIII. Отговорност
27. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция във връзка с претенции на лица, които възникват след действителното раздаване на наградите.
IX. Съдебни спорове
28.При възникване на спор между Организатора и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от компетентните съдилища на територията на Република България.
29. Изпълнителят не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Промоцията/Играта.
Приложение 1 към Официални правила на Промоцията „Спечели с Henkel 1 от 500 продукта” – Продукти Henkel, които могат да бъдат спечелени със скреч карта:
Вид продукт Общ брой награди от вид продукт
Perwoll Wool&Silk 2L 288 бр.
Silan Supreme Glamour Gold 600ml 56 бр.
K2R COLOUR CATCHER 10 sheets 156 бр.

 

Сподели