Играй с Pepe Jeans и спчели страотна награда

01.07.2021

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИИ НА МЯСТО В МАГАЗИНИТЕ НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ” ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
„Спечели с Pepe Jeans“

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и провежда от “Орбико Бюти” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121872387, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул./ул. Миле Попйорданов № 18, ет. 2, офис 1 и 2 (наричано по-нататък за краткост „Организатор”) .

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.
4.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ .
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора и Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Партньорът и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 01.07.2021 г. и приключва на 31.07.2021 г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1 Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта са общо 100 броя надуваеми пояси Pepe Jeans. Стойността на наградата е под 100 лв с ДДС.
6.2 Наградите не могат да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и/или да бъдат преотстъпвани на трети лица.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
7.1 В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 5 на Официалните правила.
7.2 Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукт с марка Pepe Jeans, от който и да е магазин от търговската верига „Лили Дрогерие” ЕООД в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.
7.3 Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Всеки участник има право да регистрира една или повече касови бележки в Промоцията/Играта.
8.2. Ще бъдат изтеглени 100 печеливши участници. Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 6.08.2021 до 18:00 часа на фейсбук страницата на Партньора.
8.3. В рамките на 7 дни след тегленето на печелившите участници от томболата, Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да валидира неговото участие.
8.4 Наградите ще бъдат изпращани от Възложителя на играта в посочения от печелившия участник най-удобен за него магазин на Партньора, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
8.5 При липса на магазин на Партньора в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер от Възложителя на играта, след предоставяне на точен адрес на участника.
8.6 В случай, че в 7 (седем) дни от публикуване на имената на печелившите участници, Организаторът не успее да се свърже с някой от печелившите и не получи информация за магазина/адреса, на който да бъде изпратена наградата, то съответното лицето губи правата си върху спечелената награда.

9. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ПАРТНЬОРА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
9.1. Участниците в Промоцията/Играта предоставят следните лични данни – имена, телефонен номер и адрес на Партньора, при регистрирането на касова бележка за участие.
9.2. Партньорът поема задължението да обработи личните данни, предоставени от
участниците в Играта (име, телефонен номер, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Организаторът не получава лични данни на участниците, с изключение на случаите, описани в раздел 8.
9.3.Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя отделно преди потвърждение на регистрация за участие.
9.4. Партньорът няма право да споделя предоставените лични данни с трети страни, освен с Възложителя и то само по отношение на такива участници, които следва да получат наградите си по куриер на посочен от тях адрес, когато е необходимо, съгласно тези Правила.
9.5. Всички лични данни на участниците, събрани чрез платформата на Партньора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта.


10. ДРУГИ УСЛОВИЯ
10.1. Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът.

10.2. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

10.3. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват с Общите правила на Играта.

10.4. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

11 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА
11.1 Организаторът има неотменимо право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 5.3. на настоящите Официални правила, в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.
11.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: епидемии, войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и законова разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата.
11.3 Лични данни, предоставени на Партньора и Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.


12. СПОРОВЕ
12.1 Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
12.2 Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Промоцията/Играта.
12.3 Организаторът и Партньорът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията

 

Сподели