Играй с Palomita и бъди защитена

20.12.2021

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ПРОМОЦИИ ОТ СТРАНА НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД, КАТО ПАРТНЬОР

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Бъди защитена през цялата година
2. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и и провежда по възлагане на Паломита ЕАД (наричано по-долу за краткост “Възложител” или „Организатор”), надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831300128, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк Младост 1А, ул. А. Ахматова 1, представлявано от Митко Марков


3. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Партньор на промоцията/играта е Лили Дрогерие ЕООД, (наричано по-долу за краткост “Партньор”), надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Денкоглу № 26, ет. 2

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят от Организатора.
4.2 Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ .
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Партньора и на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Организаторът и Партньорът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.
4.8 Организаторът има право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Lilly Drogerie, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.


5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 20.12.2021 г. и приключва на 05.01.2022г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
10 промо пакета от 1 пакет дневни и 1 пакет нощни от новите дамски превръзки Паломита Ултра текстил.
6.1 Един участник не може да спечели повече от една награда.
6.2 Един участник може да спечели един комплект, съдържащ посочените продукти.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:
7.1 Харесал поста на официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие, на която се провежда играта;
7.2 Отговорил на въпроса „Какво е Вашето предпочитание - дамски превръзки или тампони“ ; и отбелязал един приятел в секцията с коментари.
7.3 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1. и 7.2.
7.4 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници.
8.2.Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 07.01.2022 г. до 18:00 часа на фейсбук страницата на Партньора. В 7-дневен срок от обявяване имената на печелившите участници на фейсбук страницата на Партньора, представител на Партньора ще се свърже с всеки един от тях, за да получи информация относно най-удобния за него търговски обект на Партньора или адрес, на който желае да получи наградата си, в случай, че в населеното място, в което живее няма търговски обект на Лили Дрогерие.
8.3.Наградите ще бъдат предоставени от Организатора на Промоцията/Играта в посочения от печелившия участник най-удобен за него магазин на Партньора, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. Наградите се получават в търговски обекти на Парньора в рамките на работното време за всеки конкретен обект. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
8.4.При липса на магазин на Партньора в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер от и за сметка на Организатора на посочения от печелившия участник адрес.
8.5. В случай, че в 7 (седем) дни от публикуване на имената на печелившите участници, Партньорът не успее да се свърже с някой от печелившите, то съответното лице губи правата си върху спечелената награда.


9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1 Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът.
9.2 В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
9.3 С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват личните им данни, като име, мобилен телефон и адрес да се обработват от Партньора или Организатора за целите на участието им в Играта.
За срока на Промоцията/Играта и до 30 дни след приключването й, спечелилите награда в същата промоция дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни.

10. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЬОРА
- Администратор на събираните лични данни на участниците във връзка с участието в Промоцията/Играта е Организаторът, а обработващ личните данни - Партньорът.
- Администраторът и Обработващият личните данни поемат задължението да обработят личните данни, предоставени от участниците в Играта (име мобилен телефон и точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазват правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Организатора.
- Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно им включване в Промоцията/Играта, съгласно условията за участие.
- Партньорът и Организаторът и свързаните с тях лица няма да препращат предоставените лични данни на трети страни, освен за изпращане на наградите по куриер, при искане от страна на печелившия участник, съгласно тези Правила.
- Всички лични данни на участниците, събрани чрез фейсбук страницата на Организатора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане 30 дни от срока на Промоцията/Играта.


11. СПОРОВЕ
11.1 Партньорът сътрудничи на Организатора за решаване на спорове с участници в Промоцията/Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
11.2 Партньорът и Организаторът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване

Сподели