Играй с Maternea и може да спечелиш страхотни награди

01.10.2020

ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ПРОМОЦИИ ОТ СТРАНА НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД, КАТО ПАРТНЬОР

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Празнувай промяната с уникална гривна с талисман от Maternea!
2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и провежда от „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и възлага от Лавена АД, (наричано по-долу за краткост “Възложител” или „Организатор”), надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 837066835, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, Индустриална зона.

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Възложителя.
4.2 Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts и на ФБ страницата на Партньора https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/.
4.3 Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора: http://www.lillydrogerie.bg/, https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Възложителя и на Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Партньорът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят и Партньорът имат право да дисквалифицират съответния участник/участници и да го/ги лишат от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.
4.8 Възложителят и Партньорът имат право да прекратятПромоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Партньора, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.
4.9 За целите на тези Правила, за Форс мажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.


5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 01.10.2020 г. и приключва на 31.10.2020г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
6.1 10 бр. Teкстилнa гривна със сребърен талисман Pandora
6.2 Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.
6.3 Един участник не може да спечели повече от една награда.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:
7.1. Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие, на която се провежда играта;
7.2. Купил е едновременно два продукта с марка Maternea в периода на провеждане на Играта от търговски обект на Лили Дрогерие и е регистрирал номера на касовата бележка на www.facebook.com/LillyDrogerieBG.
Регистрирането на една касова бележка означава едно участие, независимо дали с нея са закупени няколко двойки продукти от Промоцията/ Играта. Всяка касова бележка, съдържаща закупуване на два продукта с марка Maternea, може да бъде регистрирана за участие.
7.3 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1. и 7.2., както и раздел 4 по-горе
7.4 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие. чрез специална програма, разработена за целта. При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени още десет резервни участника (за всяка една награда), на които ще бъдат предоставени посочените в раздел 6 награди, в случай, че печелившите участници не потърсят наградите си в срока по чл. 8.4.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Всеки участник има право да регистрира една или повече касови бележки в Промоцията/Играта.
8.2.Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 03.11.2020г. до 18:00 часа на фейсбук страницата на Партньора. В 7-дневен срок от обявяване имената на печелившите участници на фейсбук страницата на Партньора, представител на Партньора ще се свърже с всеки един от тях, за да получи информация относно най-удобния за него търговски обект на Партньора или адрес, на който желае да получи наградата си, в случай, че в населеното място, в което живее няма търговски обект на Лили Дрогерие.
8.3.Наградите ще бъдат предоставени от Възложителя на Промоцията/Играта в посочения от печелившия участник най-удобен за него магазин на Партньора, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. Наградите се предоставят от Партньора в неговите търговски обекти в рамките на работното време за всеки конкретен обект. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
8.4.При липса на магазин на Партньора в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер от и за сметка на Възложителя на посочения от печелившия участник адрес в срок до 10 (десет) дни от датата на предоставяне на адрес от печелившия участник..
8.5. В случай, че в 7 (седем) - дневен срок от публикуване на имената на печелившите участници, Партньорът не успее да се свърже с някой от печелившите, то съответното лице губи правата си върху спечелената награда.


9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1 Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Партньорът.
9.2 В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
9.3 С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват:
9.4 Личните им данни, като, име, телефонен номер и адрес да се обработват от Партньора за целите на участието им в Играта, а от Възложителя само за изпращане на награди. Възложителят има право да получи от Партньора лични данни само за участници, които следва да получат наградите си на посочен от тях адрес, а не от магазин от веригата магазини на Партньора.
9.5 За срока на Промоцията/Играта и до 30 дни след приключването й, спечелилите награда в същата промоция дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни за целите на играта.
9.6 Организаторът и Партньорът не носят отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта/Промоцията поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани в комуникационните системи.

10.ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ПАРТНЬОРА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- Участниците в Промоцията/Играта предоставят следните лични данни – имена, телефонен номер и адрес на Партньора, при регистрирането на касова бележка за участие.
- Партньорът на Промоцията/Играта поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, мобилен телефон, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя. Възложителят не получава лични данни на участниците, с изключение на случаите, описани в раздел 9.
- Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно им включване в Промоцията/Играта, съгласно условията за участие.
- Партньорът няма да препраща предоставените лични данни на трети страни, освен на Възложителя и то само по отношение на такива участници, които следва да получат наградите си по куриер на посочен от тях адрес, когато е необходимо, съгласно тези Правила.
- Всички лични данни на участниците, събрани чрез ФБ на Партньора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта.
- При невъзможност награда да бъде получена в обект от магазинната мрежа на Партньора, тя може да му бъде изпратена по куриер. За целта Партньорът предоставя на Възложителя данни за имената, телефонния номер и адреса на съответния участник с цел изпращане на спечелената награда. Така предоставените данни Възложителят обработва съгласно Политика за защита на личните данни, находяща се на следния електронен адрес: http://lavena.bg/bg/privacy/personal-data-protection-policy/.
-
11.СПОРОВЕ
a. Страните си сътрудничат помежду си за решаване на спорове с участници в Промоцията/Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

b. Партньорът на Промоцията/Играта не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на награди в Промоцията/Играта. Всички предявявания на претенции във връзка с наградите подлежат на проверка от Партньора или Възложителя. Партньорът или Възложителят нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

Сподели