Играй с Lilly & John Frieda

14.11.2022

ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНА ПРОМОЦИЯ НА John Frieda

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА: Играй с Lilly & John Frieda
2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се провежда с партньорството на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”) по възлагане на Организатора.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и възлага от „СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Организатор“, „Възложител“), надлежно регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 121518680, със седалище и адрес на управление: София 1766 ул. Бизнес Парк София 1, сгр. 12Б, ет. 1.
4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.
4.2 Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
4.3 Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страница на Партньора и официалния сайт на Партньора: http://www.lillydrogerie.bg/ .
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора и на Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването, на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Организаторът и Партньорът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.
4.8 Организаторът има право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Партньора, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.
5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 15.11.2022 и приключва на 30.11.2022

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са: 10 броя Възстановяващ шампоан от серията Full Repair 250 мл
6.1 Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност и/или преотстъпването й на трети лица.
6.2 Един участник не може да спечели повече от една награда.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:
7.1 Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие, на която се провежда играта;
7.1.1. Харесал и официалната Фейсбук страница на John Frieda Bulgaria.
7.1.2. В коментар под поста е отговорил на въпроса: на кой Ваш приятел бихте препоръчали продуктите от серията Full Repair.
7.2 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1.
7.3 Наградите ще се изтеглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Имената на спечелите участници ще бъдат обявени до 05.12.2022 до 18:00 часа на електронната и фейсбук страници на Партньора. В 7-дневен срок от публикуване имената на печелившите участници, същите трябва да предоставят на Партньора точен адрес, на който желаят да получат наградата си.
8.2 Наградите ще бъдат изпращани от Партньора на играта на посочения от печелившия участник адрес в срок до 10 дни от датата на посочване на адреса. Разходите по изпращането на наградите се поемат от Партньора на играта. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност.
8.3 Спечелилите участници в Промоцията/Играта, които не са се свързали с Партньора до 7 (седем) дни от публикуване на имената на фен страницата на Лили Дрогерие, губят правата си върху спечелената награда и тя ще бъде предоставена на съответния резервен печеливш участник по реда на неговото изтегляне.
8.4 Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1. Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът на Промоцията/Играта.
9.2. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
9.3. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват:
9.3.1. Личните им данни, като име и адрес да се обработват от Партньора за целите на участието им в играта.
9.3.2. За срока на Промоцията/Играта и до 30 дни след приключването й, спечелилите награда в същата промоция дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни от Партньора.
10. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ПАРТНЬОРА И ОРГАНИЗАТОРА
- Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Промоцията/Играта е Партньорът.
- Партньорът на Промоцията/Играта поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, мобилен телефон, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Организатора.
- Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно им включване в Промоцията/Играта, съгласно условията за участие.
- Партньорът и свързани с него лица няма да препращат предоставените лични данни на трети страни, освен за изпращане на наградите по куриер, когато е необходимо, съгласно тези Правила.
- Всички лични данни на участниците, събрани чрез ФБ на Партньора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта.
- Лични данни, предоставени на Партньора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.
11. СПОРОВЕ
11.1. Партньорът сътрудничи на Организатора за решаване на спорове с участници в Промоцията/Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
11.2. Партньорът на Промоцията/Играта не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на награди в Промоцията/Играта. Всички предявявания на награди подлежат на проверка от Партньора или Възложителя. Партньорът или Организаторът нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

Сподели