Играй през месец април с Maybelline NY

29.03.2024

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИИ НА МЯСТО В МАГАЗИНИТЕ НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ” ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
  „Спечели с Maybelline New York“
 2. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА/ИГРАТА:

Спонсор на Играта Лореал България ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 175041752, със седалище и адрес на управление: София, бул. Н.Вапцаров 55.(наричано по-нататък за краткост „Организатор ”).

 1. ПАРТНЬОР НА КАМПАНИЯТА/ИГРАТА:

Промоцията/Играта се провежда онлайн и в магазините на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” № 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
  4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Кампанията/Играта се определят изцяло от Организатора.
  4.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Камапнията/Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
  4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници http://www.lillydrogerie.bg/ .
  4.4 Участник в Кампанията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Кампанията /Играта нямат право да участват служители на Организатора и Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Кампанията /Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
  4.5 Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Кампанията /Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
  4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
  4.7 Кампанията /Играта се организира и провежда на територията на Република България.
 2. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Кампанията /Играта започва на 01.04.2024 г. и приключва на 30.04.2024 г.

 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта са общо 10 на брой, както следва:

         - JBL ПРЕНОСИМА ТОНКОЛОНКА, РОЗОВ ЦВЯТ
   
6.3 Наградите не могат да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и/или да бъдат преотстъпвани на други лица.

 1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

7.1 В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 4 на Официалните правила.
7.2 Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи една спирала за мигли MAYBELLINE New York търговската верига „Лили Дрогерие” ЕООД в периода на Кампанията, посочен в раздел 5. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма. С една касова бележка може да се направи само една регистрация, независимо от стойността на покупката. Регистрацията на касовата бележка трябва да бъде направена в периода на Кампанията.
7.3 Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, като регистрира неограничен брой касови бележки, но не може да спечели повече от една награда.
7.4. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.
7.5. Организаторът на Играта не носи отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон / фактура, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. Тегленето на печелившите участници се организира от Организатора до 15 дни след края на кампанията. Ще бъдат изтеглени 10 печеливши участници и 10 резервни.
8.2 Имената на спечелилите ще бъдат обявени до 15.05.2024 г. до 18:00 часа на фейсбук страницата на Партньора, за което участниците дават изричното си съгласие, приемайки Правилата на Играта
8.3. В рамките на 7 (седем) дни след тегленето на печелившите участници от томболата, Организаторът ще се свърже на посочения телефон/имейл с всеки един от тях, за да валидира неговото участие и да получи информацията, необходима за деклариране на спечелената награда. В случай че Организаторът не успее да се свърже с избрания участник в рамките на три опита в рамките на 2 (два) дни, то той ще пристъпи към първия изтеглен резервен участник.
8.4. Наградите ще бъдат изпращани от Организатора по куриер, за негова сметка, в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на валидиране на участието на всеки един печеливш. Получаването на наградата ще става лично от изтеглените печеливши участници чрез куриер за сметка на Организатора.
8.5. При получаване на наградата печелившият участник следва да представи лична карта за удостоверяване на самоличността си пред служителите на Организатора или на спедиторската фирма. Трето лице може да получи спечелената награда само след представяне на надлежно изготвено нотариално заверено пълномощно.

 

 

9.ДРУГИ УСЛОВИЯ

10.1. Кампанията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът.
10.2. В Кампанията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Кампанията/Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
10.3. С участието си в Кампанията/Играта участниците се съгласяват с Общите правила на Играта.
10.4. Организаторът не носи отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани с комуникационните системи.

10.ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


10.1. Администратор на лични данни:
Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Кампанията участници е Организаторът – Лореал България ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 175041752, със седалище и адрес на управление: София, бул. Н. Вапцаров 55.
Обработващ личните данни е Партньора - “ „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” № 26, ет. 2., а по отношение на личните данни, необходими за изпращане на наградите и декларирането им, обработващ се явява Организатора – „Лореал България“ ЕООД.
Администраторът и обработващия личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Кампанията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 единствено и само по 

повод и за целите на Кампанията. В случай на спечелване на награда участниците в Кампанията дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (три имена, адрес за доставка, адрес на електронна поща и телефонен номер и ЕГН) да бъдат събрани, обработвани и използвани единствено и само за цели, свързани с Кампанията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън посочените в този раздел. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 1 /един/ месец след датата на приключване на Кампанията, след която дата същите ще бъдат заличени.
10.2. За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, електронен адрес и телефонен номер, които участниците въвеждат в регистрационната форма на Играта. Основание за обработване е даденото съгласие на участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта. В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на идентифицирането и тегленето на наградите.
10.3. С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави и адрес за получаване на наградата.
Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.
10.4. Основание за обработване на име и ЕГН на печелившите участници е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.
10.5. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
(1) Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на Организатора.
(2) Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник.
(3) Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

10.6. Права на участниците като субекти на данни

Съгласно ОРЗД участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, участникът губи правото на участие в играта.Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години. Участник, който откаже да предостави необходимите лични данни губи право да получи награда.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора. В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
Събирането и обработката на личните данни се базира на легитимен интереси законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата, информиране на печелившите участници и изпращане на наградите, както и за нуждите на данъчното законодателство.
Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни.
Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.
Организаторът и Партньора няма да препращат предоставите лични данни на трети страни, освен за издаване на служебна бележка до съответните данъчни органи в съответствие с данъчното законодателство и куриерската фирма, която осъществява доставката на наградите.

11.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 4.3. на настоящите Официални правила, в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.

12.2 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: епидемии, войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и законова разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата.

12.3 Лични данни, предоставени на Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.

12.СПОРОВЕ

13.1. Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на Промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
13.2. Организаторът нямат задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Кампанията/Играта.

Настоящите Официални правила влизат в сила на 01.04.2024 г.

 

 

Сподели