Играй и Спечели със STR8

10.06.2021

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
“STR8 в магазини Lilly Drogerie - м. юни 2021г.”

Дружеството „Сарантис България” ЕООД, ЕИК 831542220 с адрес гр. София, бул. „Ботевградско шосе“
№247 (наричано по-долу “Организатор”), е организатор на промоционалната кампания “STR8 ЮНИ 2021” (наричана по-долу “Кампания”).
Обхватът на настоящите условия (наричани по-нататък „Условия“) включва определянето на условията за участие в Кампанията, определянето на печеливши участници, както и популяризирането на Кампанията.

1. Организаторът желае да промотира своите продукти и услуги чрез рекламни дейности. В тази връзка той организира настоящата Кампания, като предлага на печелившите участници награди, посочени по-долу.
• Продължителност на Кампанията: 01.06.2021г. - 30.06.2021г. или до изчерпване на подаръците, което събитие настъпи първо;
• Брой и видове награди:
o 2500 бр. различни видове продукти STR8:

Продукт Количество Регулярна цена на рафта
STR8 Fresh Recharge део спрей 150мл 498 4,88 лв. без ДДС
STR8 Fresh Recharge део рол-он 50мл 599 4,88 лв. без ДДС
STR8 Heat Resist део спрей 150мл 300 4,88 лв. без ДДС
STR8 Rise душ гел 250мл 623 3,74 лв. без ДДС
STR8 Faith душ гел 250мл 480 3,74 лв. без ДДС

o 5 бр. туристически раници High Colorado Eiger Air 28 - всяка на стойност без ДДС
o 1 бр. гейминг слушалки Razer Kraken на стойност 107.50 лв. без ДДС
Наградите могат да се различават в различните обекти, участващи в Кампанията.

2. Всички български и чужди граждани на възраст над 16 години имат право да участват в Кампанията. Персоналът на Организатора, роднините на гореспоменатите до втора степен, както и недееспособни лица не могат да участват в Кампанията.
3. Всеки клиент, закупил продукт(и) STR8 на обща стойност минимум 5 лева от магазин от веригата Лили Дрогерие, има право да изтегли скреч карта на касата. Срещу една касова бележка клиентът има право да изтегли само една скреч карта. Изтеглянето на скреч карта е възможно само непосредствено след покупката. Наградите се раздават по следния начин:
• При спечелена награда продукт STR8 той се предоставя на участника веднага на касата на магазина.
• При спечелена награда раница или гейминг слушалки клиентът попълва регистрационна форма с име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Организатора в едномесечен срок.
4. Получената награда не може да бъде разменяна срещу друг продукт или срещу пари.

5. В кампанията участват всички магазини от веригата Лили Дрогерие ЕООД .
6. За участие в Кампанията се изисква предоставяне на лични данни (име, фамилия, телефон за връзка и адрес) с цел единствено получаване на наградата в случай, че клиентът е спечелил раница или гейминг слушалки. А в случаите на награда, представляваща облагаем доход, клиентът предоставя и своето ЕГН (единен граждански номер), респ. ЛНЧ (личен номер на чужденец), респ. дата на раждане, националност и данни от национален паспорт на граждани на други държави без ЛНЧ, с оглед изпълнението на нормативните данъчни изисквания за облагане и отчитане на тези награди.
При поискване, всеки участник е длъжен да представи документ за самоличност единствено с цел удостоверяване на навършени 16 години.
7. Личните данни на победителите от Играта ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на Играта, освен личните данни на лицето, спечелило облагаема награда, които ОРГАНИЗАТОРЪТ има задължение да съхранява 10 години съгласно данъчното законодателство.
7.1. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.
7.2. Личните данни на регистрираните участници ще бъдат предоставени на Национална агенция по приходите, на партньори на Организатора в рамките на ЕС за целите на администриране на Играта, както и на куриерска фирма за доставка на наградите.
7.3. Организаторът се задължава да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие с Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с Промоцията, с изключение на законово предвидените случаи.

7.4. Права на участниците по силата на Регламента и ЗЗЛД:
(а) Достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Организатора. (б) Правото да оттегли съгласието си по всяко време.
(в) Право на възражение срещу обработването на личните им данни от Организатора, в случай че има законово основание. Основателните възражения се удовлетворяват.
(г) Организаторът да коригира или заличи личните им данни, чието обработване не е в съответствие със ЗЗЛД.
(д) Да поиска от Организатора да уведоми всички трети лица, пред които са били разкрити личните им данни, за всяко коригиране и заличаване освен в случаите, когато това е невъзможно.
(е) Право да поискат от Организатора изтриването на свързаните с тях лични данни (Право да бъдат забравени).
(ж) Право на жалба до надзорен орган - Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-555, [email protected]).
7.5. Участниците, които искат да упражнят правата си по т. 7.4, трябва да изпратят, лично или чрез упълномощено лице, писмено заявление на имейл адрес [email protected] , което съдържа името на участника, телефон за връзка, име на промоцията във връзка, с която са били събрани личните данни, имейл, с който потребителят се е регистрирал в промоцията за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде

 

 

Сподели