Играй и Спечели с Нивеа

03.09.2019

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
„NIVEA СПЕЧЕЛИ ВРЕМЕ“ на „Байерсдорф България“ ЕООД


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМО ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.

1.1. Промо играта „NIVEA Спечели време“ („Промо играта“) се организира и провежда от „Байерсдорф България“ ЕООД, ЕИК 130560358, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин“ № 1, Телус Тауър, ет. 11 („Организатор на Промо играта“).

Промо играта се провежда във всички филиали на „Лили Дрогерие“ ЕООД, ЕИК: 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район р-н Триадица, ул. Иван Денкоглу № 26, ет. 2 „Лили Дрогерие“ ЕООД не е Организатор на Промо играта.

1.2. С участието си в Промо играта участниците приемат да спазват условията на изложените по-долу официални правила на Промо играта („Официални правила“).

1.3. Официалните правила са публично оповестени на следната интернет страница: www.nivea.bg/spechelivreme за целия период на валидност на Промо играта.

1.4. Организаторът на Промо играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила от тяхното оповестяване – датата на публикуването им на интернет страницата www.nivea.bg/spechelivreme.


РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМО ИГРАТА

2.1. Промо играта се организира и провежда във всички търговски обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД на територията на Република България.

2.2. Промо играта се провежда в периода от 1.09.2019 г. до 30.09.2019 г. включително във всички търговски обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД.


РАЗДЕЛ 3. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОДУКТИ

3. В Промо играта участват всички продукти с марка NIVEA.


РАЗДЕЛ 4. НАГРАДИ

4.1. Наградите, предвидени за Печелившите участници в томболата са 3 (три) броя прахосмукачки-роботи iRobot Roomba 676.

4.2. Цветът и моделът на прахосмукачките-роботи iRobot Roomba 676 не са по избор на клиента, спечелил наградата.

4.3. Наградите, показани в рекламните материали на Промо играта, са илюстративни и илюстрациите върху тях могат да се различават от реалните.


РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМО ИГРАТА

5.1. В Промо играта могат да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години към момента на покупката, които пребивават на територията на Република България.

5.2. Служителите на Организатора, както и техните съпрузи и роднини по права или съребрена линия до четвърта степен, нямат право да участват в Промо играта.


РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМО ИГРАТА

6.1. При покупка на продукт или продукти с марка NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС от всеки от магазините на „Лили Дрогерие“ ЕООД – „lilly“, клиентът има възможност да участва в Промо играта за една от посочените в т. 4.1 награди. Всеки клиент, който отговаря на изискванията, предвидени в настоящите условия, може да се регистрира на www.nivea.bg/spechelivreme като въведе име, презиме и фамилия (задължително в предвидения тук ред), e-mail, телефон за връзка, адрес и качи снимка на фискалния бон/фактура - удостоверяваща покупката на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС.

За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма описани по-горе, да прикачи снимка на оригиналната фискалния бон/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промо играта.

Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

6.2. Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/ продукти NIVEA следва да бъде запазен от Участника в промо играта. Непредставянето на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказване получаването на награда.
6.3. Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на фискалния бон/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС, различна от вече регистриран фискалния бон/фактура и при изпълнение на условията на настоящите Официални правила. За целите на провеждане на томболата всеки участник ще се счита за уникален посредством своя имейл и телефонен номер. Ако двама или повече от изтеглените печеливши участници имат един и същ имейл адрес или телефонен номер, за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.

6.4. Ако с един и същ фискален бон/фактура са закупени продукт/ продукти NIVEA на стойност, надхвърляща 10 лв. с ДДС, клиентът има право да направи само една регистрация с тази бележка и неговото име ще участва в томболата само веднъж.

6.5. Независимо от броя на направените регистрации, всеки участник може да спечели само една награда прахосмукачките-роботи iRobot Roomba 676, настоящото ограничение се отнася, и в случай че Участникът се регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони.

6.6. Цената на участващите в Промо играта продукти се определя от съответния търговски обект.

6.7. Не участват в разпределението на наградите лица, които са:

a) участвали с фискален бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от марката NIVEA;
b) участвали в Промо играта с фискални бонове/фактури за закупени продукти NIVEA, извън периода на Промо играта;
c) направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези Официални правила (име, презиме и фамилия, e-mail, телефон за връзка, качена снимка на фискален бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/ продукти NIVEA на стойност минимум 10 лв. с ДДС), както и такива, направили регистрации, с качени снимки на фискалния бон/фактура, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Промо играта.

6.8. Недопустими са действия, с които чрез измама се влияе върху резултатите от Промо играта, както и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Промо играта. При установяването на такива действия, извършилият ги Участник се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.

6.9. Представянето на копие от фискален бон/ фактура вместо оригнал се приема за опит за измама и е основание за дисквалификация на съответния участник. Всеки опит за манипулация или промяна на оригинала на фискалния бон/ фактура дава право на Организатора да дисквалифицира съответния участник.

6.10. Забранени са действия от страна на Участници в Промо играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Промо играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда.

6.11. Организаторът на Промо играта не носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че Участник в Промо играта, независимо дали е спечелил награда или не, неправомерно е отнел или откраднал от това трето лице фискален бон/фактура, с която въпросният Участник е участвал в Промо играта, или пък че фискалният бон/фактура е загубен/а от третото лице и намерен от Участника, който е използвал същия/та за участие в томболата.

6.12. На 07.10.2019 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT №: RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ № 137А, ще бъдат изтеглени 3 (три) печеливши участници. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на тримата печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на три резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 3 печеливши, след което се изтеглят имената на 3 резервни печеливши участници.

6.13. За резултатите от тегленето на печелившите участници се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите 3 прахосмукачки-роботи iRobot Roomba 676 и на 3 резервни печеливши.

6.14. Протоколът с резултатите от тегленето на наградите ще бъде публично оповестен до 09.10.2019 г. на www.nivea.bg/spechelivreme.

6.15. Всички печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата до 18.00 часа на 25.10.2019 г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер.

6.16. В случай че, Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш участник на посочения от него телефонен номер, този участник се замества от изтеглените резервни печеливши участници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печеливши участници.

6.17. Всички печеливши Участници, желаещи да получат своята награда, следва да предоставят адрес за доставка на наградата.


РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от съответната томбола. В случай че участник бъде изтеглен повече от един път, със същата регистрация или с друга, той се замества от резервен печеливш участник, по реда за заместване, определен в настоящите правила.

7.2. Наградите - 3 прахосмукачки-роботи iRobot Roomba 676, се доставят чрез куриер на адреса, посочен от съответния печеливш Участник в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата.

7.3. При получаването на наградата печелившият Участник трябва да представи документ за самоличност и оригинал на фискалния бон/фактура, регистрирани за участие в томболата и свидетелстващи за закупени продукти с марка NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС, съгласно Раздел 6, т. 6.2 от настоящите Официални правила. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

7.4. В случай че, печелившият Участник не може да бъде намерен на посочения адрес от куриера и печелившият Участник не потърси наградата си в 1-месечен срок от датата на уведомяването, Организаторът няма да извърши доставката след изтичане на този 1-месечен срок и печелившият Участник не може да има претенции за наградата.

7.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с други награди.

7.6. Всякакви въпроси относно спечелването и раздаването на наградите следва да се отправят от участниците към Организатора на Промо играта. Предвид обстоятелството, че „Лили Дрогерие“ ЕООД не е Организатор на Промо играта - не носи отговорност пред участниците в Промо играта във връзка с условията и механизма на Промо играта, вида и броя на наградите, раздаването и изпращането им на печелившите.


РАЗДЕЛ 8. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1. С участието си в Промо играта, Участниците се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила и всички декларации в тях, в това число дават съгласието си личните им данни (в това число изображения) да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора само за целите на Промо играта, в това число за маркетингови цели и рекламни дейности и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Промо играта и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена могат да бъдат публикувани на сайта www.nivea.bg/spechelivreme.

8.2. Организаторът на Промо играта не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон и/или e-mail за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, или по друг начин не е попълнил правилно или точно необходимите данни за участие.

8.3. Организаторът не носи отговорност за непредоставяне на награди поради непредоставяне или несвоевременно предоставяне на адрес на Участник за доставка на наградата, както и в други случаи извън контрола на Организатора. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди спрямо печеливш участник, предоставил невалиден e-mail за контакт или некореспондиращ, грешен, непълен или неточен телефон или адрес за доставка на награда.

8.4. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Промо играта, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

8.5. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Промо играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

8.6. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Промо играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промо играта.

8.7. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Промо играта и каквато и да е друга техническа неизправност.

8.8. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградите, нито за вреди, настъпили във връзка с получаването или употребата им.

8.9. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

8.10. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват доставката или получаването на награда.

8.11. „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (като Организатор на Промо играта) е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Личните данни, във връзка с гореописаната Промо играта, представляват Вашето име, дата на раждане, телефонен номер, имейл, адрес и изображение. „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не събира лични данни, освен в случаите, когато Вие изрично не му предоставите такива и само след Вашето предварително съгласие. Организаторът поема задължението да унищожи всички събрани лични данни на участниците, в това число и изображения, след приключване на Промо играта и раздаване на наградите.

8.12. Организаторът на Промо играта се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в Промо играта да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила. С участието си в Промо играта, Участниците се съгласяват изцяло с общата Политика за поверителност на „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, публикувана на https://www.nivea.bg/za-nas/privacy-policy. Участниците декларират, че са запознати със средствата за обработка, последиците от отказа за предоставяне на личните данни и правото на достъп, коригиране на събраните данни, и възможността за оттегляне на съгласието за обработката им.

8.13. С попълването на формата за участието си в Промо играта, Участниците се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила и всички декларации в тях, в това число дават съгласието си личните им данни (включително изображения) да бъдат събирани, използвани и обработвани от „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за целите на Промо играта. За тази цел във формата за участие е поместен следният текст:

„Съгласен/а съм „Байерсдорф България“ ЕООД да събират, съхраняват и обработват личните ми данни за целите на настоящата Промо играта.“


РАЗДЕЛ 9 СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

9.1. Всеки потенциален правен спор между Организатора на Промо играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

РАЗДЕЛ 10 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМО ИГРАТА

10.1. Организаторът има неотменимото право да променя настоящите Официални правила на Промо играта, както и да прекрати Промо играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, т. 1.4, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на тяхната стойност.


Настоящите Официални правила влизат в сила от 01.09.2019 г.
гр. София

Сподели