Играй и Спечели с Molfix

01.06.2020

ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ПРОМОЦИИ ОТ СТРАНА НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД, КАТО ПАРТНЬОР

 

 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
“Спечели подаръчен пакет от MOLFIX”


2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор””).


3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и провежда от „Хайат България Кемикъл“ ЕООД, надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115215489, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ЗПЗ, наричано по-нататък за краткост „Организатор” или “Възложител”.


4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.
4.2 Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и се публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.
4.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ ; https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Партньора и на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Партньорът и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.
4.8 Организаторът и Партньорът имат право да прекратят Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Партньора, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.
4.9 За целите на тези Правила, за Форсмажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 01.06.2020 г. и приключва на 30.06.2020 г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
20 бр. (двадесет) подаръчни пакети, всеки от който съдържа следните продукти:
• 1 бр. чанта MOLFIX
• 1 пакет Пелени (гащички) MOLFIX JUMBO
• 1 пакет мокри кърпички MOLFIX

Всеки подаръчен пакет е на обща стойност 59,98 лв.


Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.
7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:
Закупил най-малко един пакет гащички MOLFIX, от който и да е магазин от търговската верига Лили Дрогерие в периода на Кампанията и е регистрирал касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/.
7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на пакет гащички Molfix, от обект на Lilly Drogerie в периода на провеждане на Играта. Участващите продукти са: всички размери гащички Molfix, без значение от тяхната стойност.
7.2. Участието в промоцията се осъществява след покупка на гащички MOLFIX от обект на Lilly Drogerie, в периода на промоцията и регистрация на касовата бележка от покупката на https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/.
7.3. Наградата се получава до 14 работни дни след обявяване имената на печелившите участници на фейсбук страницата на Партньора. Наградите ще бъдат предоставени от Организатора на посочения от печелившия участник търговски обект. В случай, че в населеното място, в което живее печелившия участник няма търговски обект на Лили Дрогерие, то наградата ще бъде изпратена на адрес, посочен от участника, за сметка на Организатора. Организаторът и Партньорът не носят отговорност при предоставянето на неверен адрес от страна на участник. В случай, че печелившият участник не уведоми Организатора за начина и адреса, на който желае да получи наградата си в срок до 7 (седем) дни от датата на обявяване имената на печелившите, то той губи правото да я получи.
7.4 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от т. 7.2. и отговаря на изискванията на т. 4.4.
7.5 Наградите ще се теглят от Организатора на 01.07.2020 г., като имената на печелившите участници ще бъдат отразени в нарочен протокол и ще бъдат публикувани на официалната и фейсбук страници на Партньора на 02.07.2020г.


8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници.

8.2 Наградата ще бъдат изпращана от Организатора на играта на посочения от печелившия участник адрес, в срок до 14 работни дни от датата на теглене на наградите. Печелившият участник следва да предостави данни за търговския обект на Лили Дрогерие или за адреса, на който желае да получи наградата си, на следния имейл адрес на Организатора: [email protected], в 7-дневен срок от публикуване имената на печелившите участници. При получаването на наградата, печелившият трябва да потвърди писмено, че е получил наградата на горепосочения имейл адрес на Организатора.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1 Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът/Партньорът.
9.2 В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

10. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЬОРА
- Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Промоцията/Играта е Организаторът;
- Партньорът и Организаторът на Промоцията/Играта поемат задължението да обработят личните данни, предоставени от участниците в Играта и печелившите (име, мобилен телефон, адрес и имейл), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.
- Писменото съгласие на участниците за обработване на личните данни (име, мобилен телефон, имейл) се предоставя при регистриране на касовата бележка в платформата на Партньора, съгласно условията на участие в Играта.
- Партньорът и свързани с него лица няма да препращат предоставените лични данни на трети страни, освен имената, мобилния телефон и имейл адресите на участниците, които ще бъдат предоставени на Организатора за теглене имената на печелившите участници и изпращане на наградите на посочения от тях адрес или търговски обект на Партньора, съгласно тези Правила.
- Всички лични данни на участниците, събрани чрез ФБ на Партньора за участие, респективно получаване на наградите в Промоцията/Играта се унищожават в срок от 30 (дни) автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта, респективно след потвърждение от потребител за получаване на наградата.
- Лични данни, предоставени на Организатора от участниците, в случай, че има такива, във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.
- Повече информация за политиката за защита на данните на Организатора и Партньора и правата на субектите на данните е налична на: https://www.lillydrogerie.bg/bg/privacy-policy


11. СПОРОВЕ
11.1 Партньорът сътрудничи на Организатора за решаване на спорове с участници в Промоцията/Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
11.2 Партньорът на Промоцията/Играта не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на награди в Промоцията/Играта. Всички предявявания на награди подлежат на проверка от Организатора или Партньора. Организаторът и Партньора нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

Сподели