Пазарувай и Пътувай с Лили Дрогерие

18.09.2019

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНА ИГРА ОТ СТРАНА НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД, КАТО ОРГАНИЗАТОР


1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
„Пазарувай и пътувай с Лили Дрогерие!“ !” (наричана по-долу за краткост „Промоцията”, „Играта”)


2. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира и провежда от „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Организатор” или “Лили”).

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
3.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора.
3.2 Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и се публикувани на корпоративния сайт на Организатора: https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts и на ФБ страницата на Организатора https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/;.
3.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на корпоративния сайт и ФБ страницата на Организатора https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts, https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/;
3.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
3.5 Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
3.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
3.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3.8 Организаторът има право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Организатора, включително и в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.
3.9 За целите на тези Правила, за Форс мажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора и поради възникването на което Организаторът не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила. Такива събития ще означават без ограничение: войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения и други катастрофи от всякакъв вид, както и разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.


4. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА


Промоцията/Играта започва на 18.09.2019 г. и приключва на 18.10.2019 г.

 

5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
5.1. Голяма награда - 1 бр. Самолетна почивка за двама до Италия или Испания с Туристическа агенция Бохемия на стойност 2000 лева. Печелившият участник ще получи ваучер на стойност от 1800 лева, след удържане на дължимия данък от 10%. Ваучерът е валиден за една година, а печелившият участник сам избира коя от двете дестинации да посети, в зависимост от наличните туристически пакети на туристическата агенция.

5.2. Малка награда – 3 бр. пакети с козметични продукти от магазините на Лили Дрогерие;. Всеки от пакетите съдържа: SPA Master подмладяваща маска за тяло; SPA Master крем за тяло с шоколад; SPA Master скраб за тяло; ЛУМС ГЛАНЦ ЗА УСТНИ УЕТ ЛИПС ГЛОС 06 5МЛ; ЛУМС ЧЕРВИЛО ЛИП ЛОВИНГ 03 4ГР; ЛУМС ОЧНА ЛИНИЯ МОЛИВ; ЛУМС ФИКСИРАЩ СПРЕЙ ЗА ГРИМ 50МЛ; ЛУМС ДУО ПАЛИТРА ЗА КОНТУ РИРАНЕ 202 DESERT ROSE; ЛУМС ТЕЧЕН КОРЕКТОР NATURAL 9МЛ; ЛУМС СЕНКИ ЗА ОЧИ 12 2ГР; ЛУМС БЮТИ БЛЕНДЕР 1БР; ЛУМС ВЕТРИЛООБРАЗНА ЧЕТКА ЗА ХАЙЛАЙТЪР.

 

5.3. Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

5.4. Един участник не може да спечели повече от една награда.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие, описани в настоящите Официалните правила и който е:
6.1 харесал поста с Играта на официалната фейсбук страница на Организатора https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/;
6.2. пазарувал е декоративна козметика на обща стойност 25 лв. с ДДС на една касова бележка от търговски обект на Организатора в периода на провеждане на Играта и е регистрирал касовата бележка в приложението, качено на официалната фейсбук страница на Организатора https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/. Всеки участник може да участва неограничен брой касови бележки

6.3 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие чрез специална програма, разработена за целта. При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени още четирима резервни участника (за всяка една награда), на които ще бъдат предоставени посочените в раздел 5 награди, в случай, че печелившите участници не потърсят наградите си в срока по чл. 7.3.
7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в тегленето на печелившите участници.

Имената на спечелите ще бъдат обявени на 22.10.2019 г. до 18:00 часа на фейбук страницата на Организатора.

7.2.Наградите ще бъдат изпращани от Организатора на играта в посочения от печелившия участник, най-удобен за него магазин на Организатора, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. При получаването на наградата, печелившият участник трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
7.3. Спечелилите участници в Промоцията/Играта, които не са се свързали с Организатора до 7 (седем) дни от публикуване на имената им на фейбук страницата на Организатора, губят правата си върху спечелената награда.
8 ДАНЪЦИ И ТАКСИ
8.1. Наградата по т. 5.1. е предметна и е на стойност от 2000 лева и следва да бъде обложена на окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Промоцията/Играта.
8.2. За провеждане на томболата и предоставяне на наградите участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Организатора три имена, мобилен телефон, имейл и необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.
8.3. Организаторът се задължава да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.
9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1. Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът.
9.2. В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в Играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
9.3. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват:
9.4. Личните им данни, като изображение, име и адрес да се обработват от Организатора за целите на участието им в играта.
9.5. Подадените от тях снимки да бъдат излъчвани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора.
9.6. За срока на Промоцията/Играта и до 30 дни след приключването й, спечелилите награда в същата промоция дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни, както и да бъдат записвани и заснемани в аудио, печатни и видео материали от Организатора и от негови подизпълнители, с цел популяризиране на Промоцията/Играта и продуктите на Организатора. Организаторът не дължи заплащане за предоставените им права по предходното изречение.
9.7. Организаторът не носи отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в Играта/Промоцията поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други проблеми, свързани в комуникационните системи.
10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРА
10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.

11. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
- Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Промоцията/Играта е Организаторът.
- Организаторът на Промоцията/Играта поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, снимка, мобилен телефон, точен адрес (при необходимост от изпращане на наградата на адреса на участника)), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.
- Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно им включване в Промоцията/Играта, съгласно условията за участие.
- Организаторът и свързани с него лица няма да препращат предоставените лични данни на трети страни, освен за изпращане на наградите по куриер, когато е необходимо, съгласно тези Правила и на Националната агенция по приходите във връзка със задължението за деклариране, удържане и внасяне на данък по ЗДДФЛ;
- Всички лични данни на участниците, събрани чрез ФБ на Организатора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта.
- Лични данни, предоставени на Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.


12. СПОРОВЕ
12.1. Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в гр. София.
12.2. Партньорът не носи отговорност в случай на предявена претенция от страна на участник в Промоцията/Играта.
12.3. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

 

Сподели