Играй с Always и спечели

30.07.2020

Официални правила за провеждане на играта на Always Bulgaria
#alwaysnext2you в Instagram

 

 

 

1. ПАРТНЬОР НА ИГРАТА:

Играта е в партньорство с „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
Играта се организира и провежда от “Юнайтед Партнърс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Св.Св. Кирил и Методий” № 120, ЕИК 121316789, наричано за краткост в настоящите Правила ОРГАНИЗАТОР. (наричано по-нататък за краткост „Организатор”) по възлагане на Възложителя.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ИГРАТА:
Играта се организира по възлагане на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Източна тангента” 161 (наричано по-нататък за краткост „Възложител“).

ПРАВИЛА НА ИГРАТА
4.1. Участниците в играта “#alwaysnext2you”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и клаузите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

4.2. Официалните правила се публикуват на официалната Facebook страница на Always Bulgaria и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

4.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила в момента на публикуването им на официалната Facebook страница на Always Bulgaria

4.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

4.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

4.6. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на морала и добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

5. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1 Играта “#alwaysnext2you” се организира и провежда на територията на Република България в Instagram.

 

6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

6.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, което участва в Играта съгласно механизма за участие в Играта, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

6.2. В Играта могат да участват всички физически лица над 14-годишна /четиринадесет годишна/ възраст, живеещи на територията на Република България. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 /четиринадесет/ години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в Играта. Всички лица, ненавършили 18 /осемнадесет/ години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни. Ако награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 /осемнадесет/ години към деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. Ако това не се случи, по преценка на Организатора, наградата може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите. Родителят или друг законен представител следва да се свърже с Организатора за получаване на наградата по начина и в сроковете, посочени в т. 10.1. от настоящите Правила. Освен това следва да подпише декларация, че е съгласен с предоставенянето на лични данни и участието на спечелилия.

6.3. В Играта могат да участват единствено лицата, които имат валиден публичен профил в Instagram.

6.4. Служителите на Организатора, техни дъщерни дружества, филиали и партньори, участващи в организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (родители, деца и съпрузи), не могат да участват в Играта.

6.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или, ако наруши някое от правилата на Играта.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
7.1. Играта стартира в 12:00 часа на 30.07.2020 г. и продължава до 24:00 часа на 30.08.2020 г. включително (32 (тридесет и два) дни).

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са следните:

1 (една) голяма награда: 2 (два) броя ваучера на стойност 200 лв. (двеста лева) всеки, за закупуване на гривни с талисман от https://silvercourt.bg/

Допълнителни награди: 3 (три) броя ваучери на стойност 50 лв. за пазаруване в магазините на Лили Дрогерие.

8.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
9.1. Участието в играта“#alwaysnext2you” не е обвързано с покупка.

9.2. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1. Да публикува снимка на един от най-щастливите си мигове с най-добрата си приятелка с хаштаг #alwaysnext2you в своя Instagram профил като тагне и съответната приятелка в поста. Задължително условие е снимката да е публична, за да може да бъде открита и да участва в Играта.

 

Стъпка 2: Да последва @always.bulgaria и @lillydrogeriebg в Instagram

 

9.3. Изборът на победителите ще се извърши от Организатора или от упълномощено от него лице на случаен принцип, чрез софтуерна уеб базирана програма - https://commentpicker.com/random-picker.php или друга подобна до 5 (пет) дни след изтичане на крайния срок на Играта

9.4. Печелившите участници ще бъдат обявени от Организатора в срок до 7 (седем) дни след изтичане на срока за участие в играта, като имената им или потребителското име на техния Instagram профил, ще бъдат публикувани като коментар под поста, обявяващ началото на играта в официалната Instagram страница на Always Bulgaria, както и в Instagram story.

10. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
10.1. Печелившите участници трябва да пишат на лично съобщение на официалната Instagram страница на Always България, за да заявят валидни данни за доставка на наградата – две имена, телефон и точен адрес за доставка. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 7-дневен (седемдневен) срок, считано от публикуването на победителите в Instagram профила на Always България, губят правото си да получат наградата. В случай че участник не потвърди желание да получи своята награда, ще бъде изтеглен нов печеливш по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

 

10.2. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи, че е печеливш в Играта и не е заявил получаване на наградата в 7-дневния (седемдневния) срок за потвърждение или не е предоставил валидни данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при изписването им.

 

10.3. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД. За целта печелившият трябва да подпише Съгласие за обработка на личните му данни, която ще му бъде предоставено от Организатора при първоначалния контакт след обявяването на печелившите.

10.4. В момента на получаване на наградата, участникът се задължава да подпише Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата. В случай че откаже да подпише такъв протокол, спечелилият участник автоматично се дисквалифицира от Играта.

10.5. Участник, който не потърси наградата си до 07.09.2020 г. (7 (седем) дни след обявяване на печелившите), откаже да подпише Съгласие за обработка на личните му данни или Приемо-предавателен протокол, както и ако не отговаря кумулативно на всички посочени в правилата условия, губи правата си върху нея, като наградата ще бъде предоставена на резервно избран печеливш.

10.6. С включването си в Играта участниците потвърждават, че са запознати с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица, съгласно който предметни награди на стойност над 100,00 лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

10.7. За издаването на служебна бележка за облагаемия доход е необходимо печелившият участник да предостави на Организатора изискуемите по закон лични данни.

10.8. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни или неактуални данни за контакт.

11. ПУБЛИЧНОСТ
11.1. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена ще бъдат публикувани като част от поста, в който се обявяват печелившите от Играта.

12. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
12.1. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира без да го уведомява за това.

14. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
14.1. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

14.2. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.

14.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените в настоящата Игра награди като отговорността за рекламации е на съответния търговец и/или производител на наградата.

14.4. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

14.5. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.

14.6. Организаторът не носи отговорност и няма да дължи, каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при участие в Играта.

14.7. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook или Instagram, въпреки че ще се комуникира и промотира през официалната Instagram страница на Always Bulgaria

15. СПОРОВЕ
15.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в съгласно законодателството на Република България.

15.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Играта, които възникват по време на Играта, могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата на Играта. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.

15.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.

Сподели

Сподели