Естествен лифтинг ефект и подмладяване със серията на Eveline "HYALURON"!

22.11.2022

ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ПРОМОЦИИ ОТ СТРАНА НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД, КАТО ОРГАНИЗАТОР


1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
"Естествен лифтинг ефект и подмладяване със серията на Eveline "HYALURON"!"
2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Партньор на промоцията/играта е Лили Дрогерие ЕООД, (наричано по-долу за краткост “Партньор” или „Лили”), надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Денкоглу № 26, ет. 2

3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се организира по възлагане от "Еврос КиП" ЕООД, (наричано по-долу за краткост “Възложител”), надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 102733988, със седалище и адрес на управление: гр. гр.Бургас, к-с Лазур ,бл.18 ,бх.Г, представляван от: Росица Колева.

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Възложителя.
4.2 Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и се публикувани на електронната и ФБ страници на Организатора.
4.3 Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Организатора и официалния сайт на Организатора на: http://www.lillydrogerie.bg/ .
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 16 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Възложителя и на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 16 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.
4.8 Възложителят има право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Организатора, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 22.11.2022г. и приключва на 07.12.2022г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
6.1 Победителите в играта са 5 / петима /, като всеки победител получава по 1 /еден/ брой комплект с козметични продукти за лице Eveline "HYALURON"

• Комплектът Eveline " HYALURON " съдържа следните 6 продукта :
- Eveline bioHYALURON Ултра-хидратиращ и подобряващ структурата на лицето крем-филър 40+, 50мл
- Eveline bioHYALURON Активно подмладяващ крем-филър за лице с лифтинг ефект 50+, 50мл
- Eveline bioHYALURON Мулти-подхранващ и интензивно възстановяващ крем-филър за лице 60+, 50мл
- Eveline bioHYALURON Мулти-хидратиращ и запълващ бръчките серум за лице, 18мл
- Eveline bioHYALURON Мулти-възстановяващ и редуциращ бръчките нощен серум за лице, 18мл
- Eveline bioHYALURON Гел рол-он против бръчки за околоочен контур и клепачи , 15мл

Победителите в играта ще бъдет петима, както и наградите са пет броя комплекта.
Всеки участник, публикувал отговор на въпроса може да спечели, красив комплект Eveline "HYALURON".
Наградата не може да бъде заменена и не се изплаща номиналната й стойност.
6.2 Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.
6.3 Един участник не може да спечели повече от една награда.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:
7.1 Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие, на която се провежда играта;
- В играта може да участва всеки, който е отговорил в коментар под снимката с обявлението на играта, качена на стената на Facebook страницата на Lilly Drogerie в периода 22.11. – 07.12.2022г. на въпроса:
„Предпочитате ли натурално извлечените активни подмладяващи съставки като bioHYALURON & bioRETINOL на базата на растителен екстракт, в грижата за стягане и изглаждане на кожата на лицето, или се доверявате на технологично създадените ?“ ( отговорът на въпроса може да е напълно свободен текст )
7.2 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1.
7.3 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие.


8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници.
Имената на спечелите ще бъдат обявени до 15.12.2022 г. до 18:00 часа
8.2 Наградите ще бъдат изпращани от Възложителя на играта в посочения от печелившия участник най-удобен за него магазин на Партньора - Lilly Drogerie, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
8.3 При липса на магазин на Партньора в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер от Възложителя на играта, след предоставяне на точен адрес на участника.
8.4 В случай, че в 7 (седем) дни от публикуване на имената на печелившите участници, Партньорът не успее да се свърже с някой от печелившите и не получи информация за магазина/адреса, на който да бъде изпратена наградата, то съответното лице губи правата си върху спечелената награда.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1 Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Партньорът/Възложителят.
9.2 В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.
9.3 С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват:
9.4 Личните им данни, като, име, телефон и адрес да се обработват от Организатора за целите на участието им в играта.

10. ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Промоцията/Играта е Възложителят.
Партньорът на Промоцията/Играта поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, мобилен телефон, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Промоцията/Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и указанията на Възложителя.
Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволното им включване в Промоцията/Играта, съгласно условията за участие.
Партньорът и свързани с него лица няма да препращат предоставените лични данни на трети страни, освен за изпращане на наградите по куриер, когато е необходимо, съгласно тези Правила.
Всички лични данни на участниците, събрани чрез ФБ на Партньора за участие в Промоцията/Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Промоцията/Играта.
Лични данни, предоставени на Партньора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 6 месеца от края на Промоцията/Играта.

11. СПОРОВЕ
11.1. Партньорът сътрудничи на Възложителя за решаване на спорове с участници в Промоцията/Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
11.2. Партньорът на Промоцията/Играта не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на награди в Промоцията/Играта. Всички предявявания на награди подлежат на проверка от Партньора или Възложителя. Партньорът или Възложителят нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.

Сподели