Bioten и Лили Дригерие

07.06.2022

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

“BIOTEN” – м. юни 2022 в магазини Lilly Drogerie


Дружеството “Сарантис България” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 831542220, с адрес гр. София, бул. Ботевградско шосе №247 (наричано по-долу “Организатор”), е организатор на промоционалната кампания “BIOTEN” (наричана по-долу “Кампания”).
Партньор на Кампанията е „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).
Обхватът на настоящите условия (наричани по-нататък „Условия“, „Официални правила“) включва определянето на условията за участие в Кампанията, механизма на участие в Кампанията, определянето на печеливши участници, начина на получаване на спечелените награди, както и популяризирането на Кампанията.

1. Правилата за участие и механизмът за осъществяване Кампанията се определят от Организатора. Организаторът предоставя продуктите, които участват в Кампанията, както и наградите.

1.1. Условията са задължителни и обвързващи за участниците в Кампанията и са публикувани на ФБ страницата на Организатора: www.facebook.com/BIOTENBulgaria.

1.2. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на ФБ страницата му: www.facebook.com/BIOTENBulgaria.

2. Организаторът желае да промотира своите продукти и услуги чрез рекламни дейности. В тази връзка той организира настоящата Кампания, като предлага на печелившите награди, посочени по-долу:
• Продължителност на Кампанията: 01.06.2022г. - 30.06.2022г. или до изчерпване на наградите - което събитие настъпи първо;
• Брой и видове награди:
- 1200 бр. BIOTEN дезодорант спрей или рол-он различни видове
- 50 бр. хамака, всеки на стойност
- 10 бр. кошници за пикник
Награди тип „продукт“ могат да се различават в различните обекти, участващи в Кампанията.

3. Всички български и чужди граждани на възраст над 18 години имат право да участват в Кампанията. Персоналът на Организатора, роднините на гореспоменатите до втора степен, както и недееспособни лица не могат да участват в Кампанията.

4. Всеки клиент, закупил продукт/и BIOTEN део спрей и/ или рол-он, участващ в Кампанията, има право да изтегли скреч карта срещу представен касов бон за направена покупка. Изтеглянето на скреч карта е възможно само непосредствено след покупката на касата на търговския обект, от който е закупен артикулът. Наградите продукт BIOTEN се получават на касата на търговския обект. Наградите хамак и кошница за пикник се изпращат по куриер от организатора. Срещу един касов бон може да бъде получена само една скреч карта, независимо от броя и стойността на закупените с нея участващи в Кампанията продукти.
4.1. Ако участникът изтегли печеливша скреч-карта с хамак или кошница за пикник, той попълва формуляр-декларация по образец с коректни лични данни. Декларацията се предава попълнена и подписана на представител на магазина. Служителят на Лили Дрогерие следва да изпрати сканирано копие на печелившата скреч-карта, попълнения формуляр и копие от касовия бон на спечелилия до електронната поща на Организатора: [email protected] След получаване на документите, Организаторът се свързва с печелившия и изпраща наградата по куриер за своя сметка. Организаторът може да изиска от победителя да подпише приемо-предавателен протокол при получаване на наградата, както и да представи оригинала на печелившата карта. Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на три посещения, същият губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

5. Получената награда не може да бъде разменяна за друг продукт или за неговата парична равностойност. Наградата не може да бъде преотстъпвана на други лица.

6. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш участник поради грешно попълнени / предоставени данни или по други, независещи от Организатора причини.

7. Обектите, които участват в Кампанията са всички обекти на Лили Дрогерие на територията на Република България.

8. За участие в Кампанията се изисква предоставяне на лични данни само за целите на получаване на големите награди – хамак или кошница за пикник (имена, адрес, телефон). При поискване, всеки участник е длъжен да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на навършени 18 години. В случай че участник, спечелил хамак или кошницa за пикник, откаже да предостави необходимите лични данни, той не може да участва в Кампанията и няма да може да получи спечелената награда. Личните данни на участника, спечелил голямата награда, могат да бъдат предоставени на лицензиран пощенски оператор в обема, необходим за извършване на доставката на наградата.
8.1. С участието в Кампанията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR), които могат да упражнят, изпращайки писмено уведомление до Организатора, а именно:
Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни;Право да изискат изтриването на лични данни;
Право да искат ограничаването на обработката на лични данни;
Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето;
Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД. Надзорният орган е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, https://www.cpdp.bg/
8.2. Участникът, спечелил голямата награда, носи отговорност, в случай че е използвал чужди лични данни. В такъв случай участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Кампанията, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.
8.3. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителите в Кампанията ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Кампанията.
8.4. Личните данни на победителите, спечелили големите награди, ще бъдат съхранявани до 5 години след приключване на Кампанията, освен ако Организаторът има законово задължение или законен интерес да ги съхранява за по-дълъг срок.
8.5. С участието в Кампанията участникът, спечелил големите награди се съгласява, че неговите имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не му дължи възнаграждение или каквото и да е плащане.

9. Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при получаването на голямата награда по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят може да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него.

10. Организаторът си запазва правото да променя Кампанията и/или да я спира и/или прекратява, да променя датите на нейното осъществяване или някое друго нейно условие, да заменя обявените Наградите за други, чрез известие на фейсбук страницата www.facebook.com/BIOTENBulgaria , което да бъде публикувано преди промяната или изменението. Организаторът не носи отговорност по никакъв начин пред Участниците и/или трета страна за каквито и да било преки или непреки вреди и разходи, които биха могли да възникнат от изменение, спиране или прекратяване на Кампанията, както и от изчерпване на определени видове награди или наградите като цяло преди крайния срок на Кампанията или от друга причина, свързана с изпълнението на Кампанията.

11. С участието си в Кампанията, Участниците приемат изрично и безусловно настоящите условия в тяхната цялост.

12. Настоящите условия се уреждат от българското право и всеки спор, свързан с тяхното тълкуване и/или изпълнение, ще бъде решен изключително от Софийски районен съд, респ. Софийски градски съд, съобразно правилата на ГПК за родова подсъдност на спора.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
във връзка с промоционална кампания BIOTEN
Ние уважаваме вашите притеснения относно поверителността и ценим отношенията, които имаме с вас. Тази Политика за поверителност описва вида на личните данни, които събираме относно нашите клиенти, как използваме тази информация, с която я споделяме, както и правата на нашите клиенти относно използването на информацията от нас. Ние също така описваме колко дълго запазваме информацията и как нашите клиенти могат да се свържат с нас относно практиките ни за поверителност и как да упражняват правата си.
1. Информация, която събираме
САРАНТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД (по-долу “Дружеството” или “ние”) събира и получава лични данни, които Вие сте избрали да споделите с нас, като:
- Име, презиме и фамилия, подпис
- Контактна информация (пощенски адрес и телефонен номер)

2. Как използваме Информацията
Ние ще използваме предоставената от Вас информация, за целите на промоционалната кампания на BIOTEN, в която сте заявили желание за участие, с цел получаване на спечелената от Вас награда. Ние ще поддържаме и обработваме Вашите данни и след изпращане на спечелената от Вас награда до степента, необходима за установяване, упражняване или защита на правни претенции. Вие предоставяте Информацията доброволно. Ако не предоставите Информация или тя не е коректна, няма да може да получите своята награда, ако сте спечелили хамак или кошница.
3. Информация, която споделяме
Ние не предоставяме, продаваме и не разкриваме по никакъв начин лични данни, които събираме за Вас, освен в случаите, описани тук. Може да споделим Вашите лични данни със:
• Свързани с нас лица, за целите описани в настоящата Политика за поверителност.
• Доставчици на услуги, които извършват услуги от наше име, въз основа на нашите указания, например куриерска служба, която ще достави наградата Ви.
• Представители на магазина, където сте спечелили наградата, тъй като те трябва да получат от Вас личните Ви данни и да ни ги предоставят, за да се свържем с Вас.
Имайте предвид, че някои от горните лица може да са базирани или да използват технологии, базирани в страни извън България или ЕС. Във всички тези случаи Ние ще положим усилия да задължим тези лица за спазват стриктно законодателството на ЕС във връзка със защита на личните данни.
• Други трети лица с Ваше съгласие.

В допълнение ние и нашите свързани лица и други доставчици на услуги може да разкриваме информация за вас (i) ако ние сме длъжни да го направим по закон или за целите на административен/съдебен процес (ii) на правоприлагащи органи или други официални власти, или (iii) когато ние считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансови загуби или във връзка с разследване на предполагаеми или действителни измамни или незаконни действия.
4. Период на съхраняване на данните
Ние съхраняваме предоставената от Вас информация за период от минимум 5 години, считано от 1 януари на годината следваща годината, в която сте получили наградата си или друг по-дълъг период съобразно изискванията на счетоводните и данъчни закони.
5. Вашите права
Нашето дружество гарантира Вашите права по отношение на личните данни и упражняването на тези права от Ваша страна.
Имате право да изискате:
5.1. Достъп до Вашите лични данни;
5.2. Коригиране на Вашите лични данни, ако са неточни или непълни;
5.3. Заличаване на Вашите лични данни, освен ако тяхната обработка не е необходима за упражняване на законни права на Сарантис България ЕООД или трети страни, за изпълнението на правно задължение, поради причини, свързани с обществения интерес или за защита на нашите законни права пред съдебни или други органи.
5.4. Ограничение на обработката на Ваши лични данни само за конкретни цели.
За да упражните което и да е от горепосочените права, Ви можете да ни изпратите имейл или писмено искане, използвайки данните за контакт по-долу.
Ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате правото да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-555, [email protected],)
6. Данни за контакт

Сарантис България ЕООД
гр. София, бул. Ботевградско шосе №247
Тел. 02/969 0969
e-mail: [email protected]
гр. София, ……….2022г.
Долуподписаният .............................................................................................................................,
с адрес: ............................................................................................................................................
и телефонен номер (+359) ................................................., потвърждавам, че се запознах с настоящата Политика за защита на личните данни на Сарантис България ЕООД и получих копие от нея на .......................2022г.
Дата: ............................. Подпис:..................................

 

Сподели