ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ НА PAMPERS В МАГАЗИНИ „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ” - Lilly Drogerie
 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ НА PAMPERS В МАГАЗИНИ „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ”

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ НА PAMPERS В МАГАЗИНИ „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ” ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ НА PAMPERS В МАГАЗИНИ „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ”

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Чл. 1. ОРГАНИЗАТОР


   1. Промоционалната кампания на Pampers в магазини „Лили Дрогерие”, по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Лили Дрогерие” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Иван Денкоглу” № 26, ет. 2, представлявано от управителя Боян Велагич от името и за сметка на „Проктър И Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Източна тангента” № 161. Тази кампания се възлага от „Проктър И Гембъл България” ЕООД.


  1. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на кампанията на следния уебсайт: http://www.lillydrogerie.bg/lilly-aktualno.


  1. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване  на сайта: http://www.lillydrogerie.bg/lilly-aktualno.


  1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени по-долу „Официалните правила”.


  1. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.


 Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти


 Кампанията се провежда във всички обекти от веригата „Лили Дрогерие” на територията на Република България.


Чл. 3. Продължителност на Кампанията


„Кампанията” стартира на 01.02.2019 г. и продължава до 31.03.2019 г. В случай, че Организаторът реши да съкрати/удължи срока на „Кампанията”, това ще бъде оповестено публично на уебсайта http://www.lillydrogerie.bg/lilly-aktualno.


 Чл. 4. Участващи продукти  1. Участващите продукти са: всички продукти с марка Pampers.

  2. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава действието си. Всякакви претенции на потребителите по отношение качеството на предоставената награда следва да бъдат отнесени към „Проктър И Гембъл България” ЕООД.


Чл. 5. Механизъм на „Кампанията” и условия за участие


При покупка на продукти с марка Pampers на стойност минимум 50 лева с ДДС на една касова бележка от който и да търговски обект от веригата „Лили Дрогерие” на територията на Република България, потребителите получават на каса Термо чанта. В играта участва целия асортимент на марката Pampers. Наградите са ограничен брой и ще се раздават до изчерпване на количествата в дадения магазин.


 Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти.


 Чл. 6. Описание на наградите


 Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:


 1500 броя термо чанти Pampers.


 Не се допуска замяна на наградите с други или с тяхната парична равностойност.


 Чл. 7. Право на участие


 В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години и което е спазило условията за участие в Кампанията, с изключение на служители на Организатора и на „Проктър И Гембъл България” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).


 Чл. 8. Данъци и такси


Организаторът на „Кампанията” не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на „Кампанията”.


Чл. 9. Защита на личните данни


Участниците не трябва да предоставят личните си данни във връзка с Кампанията.


Чл. 10. Съдебни спорове и приложимо законодателство


Всички евентуални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в България съобразно приложимото законодателство.


Чл. 11. Прекратяване на „Кампанията” преди официалния краен срок


Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства. Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при решение на Организатора, като това ще бъде оповестено една седмица предварително на http://www.lillydrogerie.bg/lilly-aktualno.

Нашите маркиКачество на добра цена Нашите марки

Съвети за красота и здраве Фармацевтът съветва

      Всяка кухня крие своите тайни - малките трикове на големите готвачи, вълшебни подправки и разбира......
Една прекрасна мисъл на София Лорен гласи: „Красотата ви отличава от тълпата, интелектът и остроумието......